Niyə saytdakı testlərə abunə olmalıyam?! CAVAB: Saytda olan suallardan MİQ və SERTİFİKASİYA imtahanlarında dəfələrlə istifadə olunmuşdur. Sınaqlara qoşulmaqla imtahan nəticənizi sığortalaya bilərsiniz, seçim sizin əlinizdədir! Watsap qrupuna qoşulmaq üçün klik edin!

BiologiyaDiaqnostik Qiymətləndirmə

Biologiya müəllimləri üçün – Diaqnostiq Qiymətləndirmə B

  • BİOLOGİYA
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

BİOLOGİYA

1. Ev milçəyinin yönəldici cisimciyinin xromosom sayı 6-dır. Bu orqanizmin cinsiyyət hüceyrəsində meyozun ikinci bölünməsinin anafaza mərhələsinin sonunda neçə xromosom,neçə xro matid olur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Həm prokariotlar, həm də eukariotlar üçün səciyyəvi olan:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
Aşağıdakılardan hansı insanın aşağı ətraf qurşağı sümüklərinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Refleks qövsünün keçdiyi yolun ardıcıllığı hansı cavabda düzgün göstərilmişdir?1. Hərəki sirir lifi 2. Hissi sinir lifi 3. İşçi orqan 4. Reseptor 5. Mərkəzi sinir sistemi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
May böcəyinin birinci döş buğumunda neçə cür hərəkət orqanı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Balıqlarda orta beyin baş beynin hansı şöbəsinin üzərini örtür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Tropik bitkilər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Əgər günəbaxan toxumlarını kağızın üzərində əzsək kağızın üzərində ləkələr qalacaq. Bu təcrübə ilə nəyi sübut etmək olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Örtülütoxumlular şöbəsinə nə qədər növ daxildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Hansı torpaqlarda şibyə olmur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
«İxtiozavr» sözünün dilimizdəki mənası:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Əhlliləşdirilmiş cücü:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Qidada əsasən hansı vitaminin çatışmaması uşaqlarda sümükləşmə prosesinin pozulmasına səbəb olur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
İnsanda baş beynin hansı şöbəsi səmtləşdirmə reflekslərini tənzimləyir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
Hidrofob maddələri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Göstərilənlərdən hansı yalnız canlı orqanizmə düşdükdə öz həyat funksiyasını yerinə yetirə bilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
«Karion» sözünün yunan dilindən tərcüməsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Hansı sırada göstərilmiş xordalı heyvanlarda xorda bütün ömrü boyu qalır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Yazın ikinci əlaməti:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Meyvəyanlığı nədən əmələ gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
Hansı mülahizə düzgün deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Çılpaqtoxumlulara aid olan fəsilələr hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Növlərin latın dilindəki adlarında birinci gələn söz hansı sistematik vahidin göstəricisidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
14 hüceyrədən təşkil olunmuş ulotriksin neçə hüceyrəsi fotosintez edə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Məməlilərdə mədə hansı orqanlar sisteminə aiddir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Göl qurbağasının baş beyninə hansı qan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Mozalanlar həşəratların hansı dəstəsinə aiddirlər ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
Qidanı görərkən ağız suyunun ifrazı hansı reflekslərə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
Aşağıdakılardan hansı orqanlar sistemi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
İnsanda arterial qan ürək boşluğuna bilavasitə neçə damarla daxil olur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
Skorbut xəstəliyinə aid olmayan əlaməti göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Bütün plasentalılar üçün oxşar olan xüsusiyyət verilənlərdən hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Əgər DNT molekulunda olan bütün adenin nukleotidlərin-x ilə, quanın nukleotidlərini isə -y ilə işarə etsək, onda bu molekulda olan bütün nukleotidlərin cəmini necə hesablamaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Müasir hüceyrə nəzəriyyəsinin 4-cü müddəası göstərilən canlılardan hansına aid edilə bilməz?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Tərkibində adenin azotlu əsası, riboza və bir fosfat qalığı olan :

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. 1. nuklein turşusuna malik olmaq

2. zülal sintez etmək

3. zülala malik olmaq

4. hüceyrə orqanoidlərinə malik olmaq

Göstərilənlərdən hansı bütün bakteriya, virus və ibtidai orqanizmlər üçün xarakterikdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
Hansını aromorfoz hesab etmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
Birtipli qamet əmələgətirən fərd:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
Hansı sırada yalnız saçaqlı kök sisteminə malik bitkilər göstərilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
Şibyə orqanizmindən yosunları çıxarsaq, hansı funksiya itər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

METODİKA

41.
“Şagirdyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?1. Qiymətləndirmə növləri və üsulları 2. Mövzülar 3. Məzmun (fənnin məqsədi, məzmun xətti, standartlar, alt-standartlar) 4. Həftəlik dərs saatlarının miqdarı 5. Təlim strategiyaları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Kurikulumun xüsusiyyətlərini göstərin.1. Şəxsiyyətyönümlü
2. Nəticəyönümlü
3. Təklifyönümlü
4. İnteqrativlik
5. Tələbyönümlü
6. Fənyönümlü
7. Bilikyönümlü
8. Müəllimyönümlü
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?1. Məzmun standartları dərsin məqsədlərinin ifadə formalarından biridir.
2. Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar şəklində ifadə olunur.
3. Sinifdən sinfə keçdikcə alt – standartlar dəyişir.
4. Hər sinif üzrə məzmun xətləri dəyişmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
Bir alt-standartı reallaşdırmaq üçün neçə təlim nəticəsi müəyyənləşdirmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Tərbiyə sisteminin komponentlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olanları göstərin:1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Perspektiv planlaşdırmaya hansı daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Aşağıda sadalananlardan hansı didaktik prinsip deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması 2. Qiymətləndirmə növləri 3. İş formaları 4. Təlimin nəticələri 5. Məzmun standartları 6. Üsullar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.
Fasilitasiya nəyə əsaslanır? Biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
“Venn diaqramı”dan nə məqsədlə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Təlim zamanı üsullar seçilərkən nəyi nəzərə almaq lazımdır?1. Şagirdlərin yaş səviyyəsini 2. Mövzunu 3. Ümumi təlim nəticələrini 4. Dərsin hansı mərhələsində istifadə olunacağını 5. Dərsin gözlənilən təlim nəticələrini
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
Biri tədris resursuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
“Portfolio” nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Kiçik summativ qiymətləndirmənin (KSQ) xüsusiyyətlərini seçin:1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir. 2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır. 3. KSQ bir dərs ərzində keçirilir. 4. Yarımilin sonunda keçirilir. 5. Yarımillik qiymətə təsir etmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Biri fəal (interaktiv) təlimin mərhələsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

5 1 səs verin
İmtahan reytinqi
tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.

1 Şərh
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın

Beli