2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Azərbaycan DiliDiaqnostik Qiymətləndirmə

Azərbaycan Dili -Sınaq Qiymətləndirməsi B variatı

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1.
Bunlardan hansı defislə yazılmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Vurğusu son hecaya düşən sözləri müəyyənləşdirin.1. maneə 3. sakitcə 5. dahiyanə 2. qəlbən 4. lirika 6. forum 1, 3, 5
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Həm əsas, həm köməkçi nitq hissəsi kimi işlənə bilən sözü seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Biri quruluşuna görə fərqlidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Alınma sözlərə xas olan cəhətləri seçin:I. Sonu qoşasamitli birhecalı sözlər
II. Onluq saylar
III. Tərkibində uzun sait işlənən sözlər
IV. İşarə əvəzlikləri
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Hansı cümlədə frazeoloji birləşmə yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Antonim sözlərin işlənmədiyi cümləni tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Şirin xatirəmdir, şirin röyamdırMüqəddəs andımdır vətənim mənim….Nümunədə mənsubiyyət şəkilçili neçə söz vardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. … Yalnız indi anladım,Ah, sən daha mənim üçünƏlçatmaz bir çiçəksən,Yaşanmış günlərimtək geri dönməyəcəksən…Nümunədə işlənmiş köməkçi nitq hissələri hansı bənddə düzgün verilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Sözlər niyə belə xətrə dəyirlər?Ürəksiz görüşdən doymuşuq daha.Fillər ölümünü duyur, deyirlər,Biz də ayrılığı duymuşuq daha.Nümunədə əvəzliyin hansı məna növləri işlənib?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
Hansı cümlədə qeyri-müəyyən miqdar sayı işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Sintaktik yolla yaranmış çoxaltma dərəcəsində olan sifət hansı bənddədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Hansı cümlədə miqdar zərfi təsriflənməyən felə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. “..Sən gərək özünü tanıtmayaydın,Ömür də beləcə keçib gedəydi…”Qalın şrifrlə yazılmışş fellər haqqında verilmiş fikirlərdən biri düzdür:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Mənsubiyyətə görə fərqli dəyişən isimlərin sayını müəyyən edin:sinif, su, mövqe, həvəs, nə. mənafe, tələb, tale
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Boş xanaya hansı söz yazılmalıdır ki, tabelilik əlaqəsinin bütün növləri cədvəldə olsun?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Söz sırasının pozulduğu sıranı göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Quruluşca mürəkkəb təyin, tamamlıq və zərflik işlənmiş cümlə hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Tabesiz mürəkkəb cümlə hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Gördünmü, ay bala dedi atan mənim başıma nə oyun açdı – cümləsinin sxemini göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Xitab haqqında deyilənlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Aşağıdakı işgüzar sənədlərdən hansını hazırlayarkən bu tələblər yerinə yetirilməlidir?1. Sənəd vahid formada yazılır və onu idarə rəhbəri verir.
2. Sənəddə bu və ya digər şəxsin ictimai fəaliyyəti, əxlaqi və siyasi keyfiyyətləri obyektiv şəkildə ardıcıl sadalanır.
3. Kimə,kimdən və haraya təqdim olunması göstərilir.
4. Dövlət əhəmiyyətlidirsə, müzakirə olunaraq yoxlanılır.
5. Məsul şəxsin imzası və müəssisənin möhürü vurulur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Hansı fikirlər səhvdir?1. Oynaq ismi və sifəti eyniköklü omonim sözlərdir.
2. Düzəltmə sözlərin kökü və başlanğıc forması fərqli olur.
3. Eyniköklü sözlər həm morfoloji, həm də sintaktik yolla düzəlir.
4. “Yanacaq” sözünün başlanğıc formasını iki şəkildə düşünmək mümkündür.
5. Kökü omonim olan yağlı, yağış, yağmur sözləri eyniköklüdür.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. “ 1969-cu ildə Nil Armstronq “Apollon-11” gəmisində ayın səthinə enməyə müvəffəq oldu” cümləsindəki hansı ismin yazılışında səhvə yol verilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. 1. Söz birləşməsi şəklində olur
2. Sintaktik təhlil zamanı parçalanmır.
3. Tərkibindəki hər bir sözün öz vurğusu olur.
4. Bəziləri ixtisar oluna bilir.

Verilən fikirlər hansına aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Aşağıda göstərilənlər hansı üslub üçün səciyyəvidir?1. Ləhcə xüsusiyyətləri özünü göstərir.
2. İntonasiya, jest-hərəkət aparıcı yer tutur.
3. Nitqin sərbəstliyi mühümdür
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. İcbar fel işlənmiş cümlələri göstərin.1. Dayım içəri girən kimi bizə acıqlandı və və böyrü üstə aşmış stulu qaldırdı.
2. Usta özünə təzə köynək tikdirirdi.
3. İdarənin bütün sənədlərini yoxlatdırdılar.
4. O, içəri keçib işıqları yandırdı.
5. Hökmdar müqəssiri tutdurdu.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. “ Bayaqdan bizim hərəkətlərimizə sakitcə göz qoyan qadın birdən-birə dilə gəlib bizə məsləhət gördü ki,…” baş cümləsinə hansı budaq cümlə qoşula bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın: Madam ki, indi ki, bir halda ki….
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Frazeoloji birləşmələrin hər üçünə aid olan xüsusiyyəti göstərin.

ayağından çəkmək, gözü açılmaq, əlindən tutmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Həmcins üzvlərdə təkrar olunan bəzi qrammatik şəkilçilər sonuncusu saxlanılmaqla ixtisar oluna bilir. Bunlara aid deyil:1. Hal şəkilçiləri
2. Cəm şəkilçiləri
3. Mənsubiyyət şəkilçiləri
4. Xəbərdə şəxs şəkilçiləri
5. Zaman şəkilçiləri
6. Felin şəkil şəkilçiləri
7. İnkar şəkilçiləri
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Nümunədəki isimlərin hamısına aid olan ümumi cəhəti göstərin.

Fazil özünü nağıllarda eşitdiyi əfsanəvi bürclərin üstündə hiss edirdi.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Sıraların hansında “q” /qe/ hərfi ayrı-ayrılıqda [q], [ğ], [x] və [k´] səsini ifadə edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Hansı tabesiz mürəkkəb cümlənin xəbərləri felin məchul növü ilə ifadə olunub?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. “Qələm əyri yonulsa da, düz yazar” – cümləsi haqqında səhv fikri tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Vağzalın yan-yörəsindəki dükanların da hamısı bağlı idi” cümləsindəki üzvlərin sıralanmasını göstərin
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Aşağıdakı cümlələrdən ikisi ümumi şəxslidir.1. Dərsi vaxtında hazırlayarlar.2. İgid ölər, adı qalar.3. Yalan söz üz qızardar.4. Sözün düzünü zarafatla deyərlər.5. Quşu gözündən vururdu.6. Onu orden və medallarla təltif etmişdilər.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Ara söz işlənmiş cümlə hansıdır? (Durğu işarələri buraxılıb)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
Hansı sıradakı mürəkkəb ad səhv yazılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

METODİKA

41.
“Şagirdyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?1. Qiymətləndirmə növləri və üsulları 2. Mövzülar 3. Məzmun (fənnin məqsədi, məzmun xətti, standartlar, alt-standartlar) 4. Həftəlik dərs saatlarının miqdarı 5. Təlim strategiyaları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Kurikulumun xüsusiyyətlərini göstərin.1. Şəxsiyyətyönümlü
2. Nəticəyönümlü
3. Təklifyönümlü
4. İnteqrativlik
5. Tələbyönümlü
6. Fənyönümlü
7. Bilikyönümlü
8. Müəllimyönümlü
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?1. Məzmun standartları dərsin məqsədlərinin ifadə formalarından biridir.
2. Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar şəklində ifadə olunur.
3. Sinifdən sinfə keçdikcə alt – standartlar dəyişir.
4. Hər sinif üzrə məzmun xətləri dəyişmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
Bir alt-standartı reallaşdırmaq üçün neçə təlim nəticəsi müəyyənləşdirmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Tərbiyə sisteminin komponentlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olanları göstərin:1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Perspektiv planlaşdırmaya hansı daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Aşağıda sadalananlardan hansı didaktik prinsip deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması 2. Qiymətləndirmə növləri 3. İş formaları 4. Təlimin nəticələri 5. Məzmun standartları 6. Üsullar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.
Fasilitasiya nəyə əsaslanır? Biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
“Venn diaqramı”dan nə məqsədlə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Təlim zamanı üsullar seçilərkən nəyi nəzərə almaq lazımdır?1. Şagirdlərin yaş səviyyəsini 2. Mövzunu 3. Ümumi təlim nəticələrini 4. Dərsin hansı mərhələsində istifadə olunacağını 5. Dərsin gözlənilən təlim nəticələrini
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
Biri tədris resursuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
“Portfolio” nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Kiçik summativ qiymətləndirmənin (KSQ) xüsusiyyətlərini seçin:1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir. 2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır. 3. KSQ bir dərs ərzində keçirilir. 4. Yarımilin sonunda keçirilir. 5. Yarımillik qiymətə təsir etmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Biri fəal (interaktiv) təlimin mərhələsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.