Niyə saytdakı testlərə abunə olmalıyam?! CAVAB: Saytda olan suallardan MİQ və SERTİFİKASİYA imtahanlarında dəfələrlə istifadə olunmuşdur. Sınaqlara qoşulmaqla imtahan nəticənizi sığortalaya bilərsiniz, seçim sizin əlinizdədir! Watsap qrupuna qoşulmaq üçün klik edin!

CoğrafiyaDiaqnostik Qiymətləndirmə

COĞRAFİYA – Diaqnostik Qiymətləndirmə D variantı

  • COĞRAFİYA
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

COĞRAFİYA

1.
Günəş nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Bu sözlərdən dördü bir-birinə mənaca yaxındır. Bir söz isə mənaca bura daxil deyil. Bu sözü tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
Mineral sular adi sudan necə fərqlənir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Atmosferdə ən çox hansı qaz yayılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
Lələkli buludlarda su hansı haldadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Yerin kiçildilmiş modeli necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Sahəsinə görə ən böyük körfəz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Azərbaycan Respublikasının hansı şəhərində rəsədxana yerləşir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Buz zonasının heyvanları:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Hansı dənizə daxili dəniz deyilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
İzobar nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Ərəbistan dənizi və Böyük Avstraliya körfəzinin yerlərini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Nə üçün Avstraliyada qoyunçuluq geniş inkişaf etmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
Avstraliya və Şimali Amerikada mövcud olmayan təbii zona:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
Hansı təbii zonanın bitki və heyvanlar aləmi daha kasıbdır və bunun səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
Atlantik okeanına aid olan dəniz və boğaz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Bunlardan hansılar düzənlik landşaftına aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Dağ-tundra iqliminin olmadığı tektonik zonalar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Xəzər dənizindən Dünya okeanına çıxmaq üçün hansı kanallardan istifadə etmək lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Azərbaycan Respublikasının şimal sərhədləri hansı təbii obyektlərdən keçir?1. Kür çayından 2. Yan silsilədən 3. Baş Qafqaz silsiləsindən 4. Qusarçaydan 5. Sudur silsiləsindən 6. Samur çayından
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Hansı hava kütlələri respublikamızın ərazisinə daxil olduqda temperatur aşağı düşür, buludluluq və yağıntının miqdarı artır:

1. Mülayim-kontinental 2. Dəniz-Arktik 3. Orta Asiya 4. Mülayim dəniz 5. Tropik
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Rusiya ilə sərhəddə yerləşən zirvə hansıdır və burada daimi qarın olmasının səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
«Reemiqrasiya» nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
Qonur kömür istehsalına görə dünyada tanınan RurSaar bölgəsi hansı ölkədədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Federativ və həm də monarxiyaya idarə üsuluna malik olan ölkələr:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Avropanın ən böyük aqlomerasiyaları:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Taxıl istehsalına görə hansı ölkələr fərqlənir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
Miqrasiya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
İEOÖ-də əhalinin sürətlə artmasının nəticəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
20 c.e-nə günəş şüalarının maksimum düşmə bucağı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
Böyük Qafqazda olan hansı landşaft tipləri Talış dağlarında yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Atmosferdə olan ozon təbəqəsi hansı qatda yerləşir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Qeyzerlərə daha çox rast gəlinir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
Temperaturu 30 C olan havanın nisbi rütubəti 75%- dir. Havanın temperaturu 200 C –yə enərsə, havadan neçə qram su buxarı ayrılar. (30 C-də 30q, 20 C-də 17q)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Duzluluğu 13‰ olan 1 ton sudan nə qədər duz əldə etmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
A məntəqəsi 78º ş.u.-da, B məntəqəsi isə 55ºq.u.-da yerləşir. Məntəqələrin müvafiq olaraq yerləşdiyi saat qurşaqlarını təyin edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Gölləri mənşəyinə görə qruplaraşdırın:1. Tanqanika            I. buzlaq

2. Böyük Ayı gölü    II.uçqun

3. Maralgöl              III. tektonik
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
Yerin öz oxu ətrafında fırlanması coğrafi təbəqənin hansı qanunauyğunluğuna aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Fiziki aşınmanın daha intensiv getdiyi sutkalıq temperatur amplitudaları:1. 35 C   2. 5 C   3. 40 C   4. 25 C   5. 2 C   6. 3 C
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
Təbii zonaları yaradan əsas səbəblər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

METODİKA

41.
“Şəxsiyyətyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.
Aşağıdakılardan biri kurikulumun əsas xüsusiyyətlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Verilənlərdən alt – standartın funksiyalarını seçin:1.Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır.
2.Təhsil strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır.
3.Təlimdə inteqrativliyi təmin edir.
4.Bütün növ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir.
5.Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.
Fənn kurikulumuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Taksonomiyalar təlim prosesində hansı imkanları yaradır?1.Təlim məqsədlərini düzgün müəyyənləşdirmək.
2. Dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam şəkildə həyata keçirmək.
3. Qoyulmuş məqsədlərə uyğun qiymətləndirmə vasitələrini seçmək.
4. Şagirdlərin fəaliyyətini stimullaşdırmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Bilik kateqoriyasına aid olanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47.
Müəllimin vəzifələrinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olmayanları göstərin:1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.
Perspektiv planlaşdırmaya aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.
Problem situasiyanın yaradılması zamanı buraxılan səhvi göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
Variantlardan biri fəal (interaktiv) təlimin xüsusiyyəti deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
Təqdim edilmiş qaydalardan biri iş vərəqlərinə verilən tələblərə uyğun deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
Refleksiya mərhələsi nəyə xidmət edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Nəyə görə motivasiya düşündürücü və məqsədəuyğun olmalıdır?1. Tədqiqatı dərsin nəticələrinə istiqamətləndirir.
2. 45 dəqiqə ərzində dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır.
3. Dərsi maraqlı edir, dərs vaxtında qurtarır.
4. Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Böyük summativ qiymətləndirmənin (BSQ) xüsusiyyətlərini seçin:1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.
2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır.
3. BSQ –nin keçirilmə tarixi fənn müəllimi tərəfindən müəyyən edilir.
4. Yarımilin sonunda keçirilir.
5. BSQ-nin keçirilmə tarixi illik planlaşmada nəzərdə tutulur
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Biri fasilitasiya qaydalarına aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

3.7 3 votes
İmtahan reytinqi
tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.

6 Şərhlər
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın