2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
BiologiyaDiaqnostik Qiymətləndirmə

Biologiya – Diaqnostik Qiymətləndirmə 2018

  • BİOLOGİYA
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

BİOLOGİYA

1. Göstərilənlərdən hansı hüceyrədə matris rolunu oynayır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Nukleotidlərin DNT və ya RNT-yə aid olmasını necə müəyyən etmək olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Bir DNT molekulunda nukleotidlərin sayı 1500-dir. Bu DNT molekulunda A+T/Q+S nisbəti 2/3 -dirsə, adenin və quanin nukleotidlərinin sayı neçə olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Fotosintezin əlavə məhsulu nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Qlükozanın parçalanmasının oksigenli mərhələsində 2340 kC enerji istili şəklində ayrılmışdırsa, bu zaman sintez olunan ATF molekullarında neçə adenin azotlu əsası olacaq?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. 3 molekul ATF və 3 molekul ADF-də olan makroerqik rabitələrin sayını tapın ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Kütləsi 22 000 olan zilal molekulunun uzunluğu nə qədər olar ? (bir aminturşusu halqası 0,35 nm).
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Gen nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Əgər fotosintez zamanı 12 mol oksigen xaric olunmuşsa, bu zaman neçə mol karbon qazı reaksiyaya daxil olmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Kütləvi seçmə tətbiq olunan bitki:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Əlamətin modifikasiya dəyişkənliyi hüdudları nə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Bitki seleksiyasının metodlarına aid deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Hansı prosesin gedişi pozulanda Daun xəstəliyi meydana çıxa bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Nəslin həyat qabiliyyətinin zəifləməsinə məhsuldarlığın azalmasına və cırlamasına səbəb nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Enliyarpaqlı meşənin biogeosenozunun yarusları haqqında deyilənlərdən hansı doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. İpəkqurdu inkişafının hansı mərhələsində qışlayır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Təbiətdə ən geniş yayılmış polisaxarid ...
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Ribosomun tərkibində ola bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Hər hansı bir fermentin sintezi zamanı aşağıdakılardan hansının olması vacib deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Blastula nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Mezodermadan əmələ gəlir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Aşağıdakılardan hansıları entoderma mənşəlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Oparinin nəzəriyyəsinə görə həyatın əmələ gəlməsində sonuncu pillə hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Sürünənlərin hökmranlığı hansı eraya təsadüf edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Bədən boşluğu hansı erada əmələ gəlmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Qanın verilmiş funksiyalarından hansını bilavasitə qan plazması yerinə yetirir ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Tənəffüs yoluna aid deyil ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Nazik bağırsaqda həzm prosesi hansı ardıcıllıqla gedir?

  I boşluq həzm       II membran həzm       III sorulma
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Xemosintezedici bakteriyalara aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Üzvi aləmin təkamülü prosesində aşağıdakılardan hansı aromorfoza misal ola bilər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Hansı göbələk parazit deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. İnsan orqanizmində çanaq boşluğunda yerləşmir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. V.İ.Vernadski Yerin “ağıllı” qatını necə adlandırmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Buğda toxumunda ehtiyat qida maddələri toplanır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. DNT-nin bir zəncirinin müəyyən hissəsində nukleotidlərin ardıcıllığı -Q-S-Q-A-T-T- olarsa, onda bu molekulun ikinci zəncirinin həmin sahəsində neçə adenin (A) nukleotidi olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Azərbaycanın hansı rayonunda çay bitkisi becərilmir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Drozofil milçəyinin toxumluğunda meyoz prosesinə neçə ilkin cinsi hüceyrə daxil olmalıdır ki, alınan spermatozoidlərdə xromosomların ümumi sayı 80-ə bərabər olsun (2n=8)?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

METODİKA

41. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?
1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

4 2 votes
Məqalənin reytinqi
tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.

2 Şərhlər
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın
durdane

salam menim facebook sehifem acilmir. bilirem size aid deyil mene bir komek edin .

.

Dogrudu. Maraqli testlerdi. Amma cox cetindi. Xais olunur biraz asanlasdirasiniz