Biologiya – Diaqnostik Qiymətləndirmə 2018

 • KURİKULUM
 • BİOLOGİYA
 

Sual 1 - 60

KURİKULUM

1. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?
1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

BİOLOGİYA

21. Göstərilənlərdən hansı hüceyrədə matris rolunu oynayır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Nukleotidlərin DNT və ya RNT-yə aid olmasını necə müəyyən etmək olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Bir DNT molekulunda nukleotidlərin sayı 1500-dir. Bu DNT molekulunda A+T/Q+S nisbəti 2/3 -dirsə, adenin və quanin nukleotidlərinin sayı neçə olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Fotosintezin əlavə məhsulu nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Qlükozanın parçalanmasının oksigenli mərhələsində 2340 kC enerji istili şəklində ayrılmışdırsa, bu zaman sintez olunan ATF molekullarında neçə adenin azotlu əsası olacaq?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. 3 molekul ATF və 3 molekul ADF-də olan makroerqik rabitələrin sayını tapın ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Kütləsi 22 000 olan zilal molekulunun uzunluğu nə qədər olar ? (bir aminturşusu halqası 0,35 nm).
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Gen nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Əgər fotosintez zamanı 12 mol oksigen xaric olunmuşsa, bu zaman neçə mol karbon qazı reaksiyaya daxil olmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Kütləvi seçmə tətbiq olunan bitki:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Əlamətin modifikasiya dəyişkənliyi hüdudları nə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Bitki seleksiyasının metodlarına aid deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Hansı prosesin gedişi pozulanda Daun xəstəliyi meydana çıxa bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Nəslin həyat qabiliyyətinin zəifləməsinə məhsuldarlığın azalmasına və cırlamasına səbəb nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Enliyarpaqlı meşənin biogeosenozunun yarusları haqqında deyilənlərdən hansı doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. İpəkqurdu inkişafının hansı mərhələsində qışlayır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Təbiətdə ən geniş yayılmış polisaxarid ...
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

41. Ribosomun tərkibində ola bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Hər hansı bir fermentin sintezi zamanı aşağıdakılardan hansının olması vacib deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Blastula nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Mezodermadan əmələ gəlir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Aşağıdakılardan hansıları entoderma mənşəlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Oparinin nəzəriyyəsinə görə həyatın əmələ gəlməsində sonuncu pillə hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Sürünənlərin hökmranlığı hansı eraya təsadüf edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Bədən boşluğu hansı erada əmələ gəlmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Qanın verilmiş funksiyalarından hansını bilavasitə qan plazması yerinə yetirir ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Tənəffüs yoluna aid deyil ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Nazik bağırsaqda həzm prosesi hansı ardıcıllıqla gedir?

  I boşluq həzm       II membran həzm       III sorulma
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Xemosintezedici bakteriyalara aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Üzvi aləmin təkamülü prosesində aşağıdakılardan hansı aromorfoza misal ola bilər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Hansı göbələk parazit deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. İnsan orqanizmində çanaq boşluğunda yerləşmir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. V.İ.Vernadski Yerin “ağıllı” qatını necə adlandırmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Buğda toxumunda ehtiyat qida maddələri toplanır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. DNT-nin bir zəncirinin müəyyən hissəsində nukleotidlərin ardıcıllığı -Q-S-Q-A-T-T- olarsa, onda bu molekulun ikinci zəncirinin həmin sahəsində neçə adenin (A) nukleotidi olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Azərbaycanın hansı rayonunda çay bitkisi becərilmir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Drozofil milçəyinin toxumluğunda meyoz prosesinə neçə ilkin cinsi hüceyrə daxil olmalıdır ki, alınan spermatozoidlərdə xromosomların ümumi sayı 80-ə bərabər olsun (2n=8)?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir.

2 thoughts on “Biologiya – Diaqnostik Qiymətləndirmə 2018

 • Aprel 7, 2020 at 19:59
  Permalink

  salam menim facebook sehifem acilmir. bilirem size aid deyil mene bir komek edin .

  .

  Reply
 • Yanvar 29, 2019 at 11:12
  Permalink

  Dogrudu. Maraqli testlerdi. Amma cox cetindi. Xais olunur biraz asanlasdirasiniz

  Reply

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.