MİQ imtahanlarına hazırlaşanlar üçün mükəmməl bir saytdır. Abunəlik almaqla imtahan nəticənizi yaxşılaşdıra bilərsiniz.  Vatsap qrupu: QOŞUL
Diaqnostik QiymətləndirməKurikulum

Diaqnostik İmtahanlada istifadə olunmuş KURİKULUM sualları

1. Təlim nədir- müəllimin rəhbərliyi altinda bilik,bacariq və vərdişlər qazanmağa yönəldilmiş pedaqoji prosesdir.
2. Təlim amili nədir? - təlim prosesinin gedişinə və nəticəsinə təsir edən səbəblərdir. Bunlardir- tədris materiali,tə.kilatı-pedaqoji təsir,oxumağa qabillik
3. Məntiqi təfəkkürü nə inkişaf etdirir? Problemli vəziyyət
4. Pedaqoji prosesin komponentləri: məqsəd,məzmun,fəaliyyet,nəticə
5. " ... anlayir" Blum taksonomiyasi-Qavrama
6. " situasiyani şərh et " təfəkkürün növü- məntiqi təfəkkür
7. Tərbiyədə ən yaxşi üsul- inandirmaq
8. Motivasiyada ən yaxşi üsul-əqli hücum və ya beyin həmləsi
9. Təlimin məqsədi- bilik,bacariq və vərdişlere yiyələnməni təşkil etmək,şüurun, psixikanin inkişafına və zəruri olan mənəvi ,psixoloji keyfiyyətlərin aşılanmasina nail olmaq
10. Fərdiləşdirmə nədir?- differensiallaşdırma-şəxsiyyətə yönəlmə
11. Təlim prinsipləri: həyatla əlaqləndirmə prinsipi,elmilik prinsipi,təhsilverici,tərbiyeedici və inkişafetdirici prinsipi,əyanilik ,sistematiklik və ardıcıllıq prinsipi,şüurluluq,fəalliq ve musteqillik prinsipi,müvafiqlik prinsipi,fərdi yanaşma prinsipi,təlim üçün zəruri şəraitin yaradilmasi prinsipi və s.
12. Tərbiyənin məqsədini müəyyənləşdirən amil- Dövlət siyasəti və ideologiyasi
13. Təlim metodlari müəllim və şagirdlərin təlim vəzifələrinin həllinə yönəlmiş birgə fəaliyyətinin usullarıdır.
14. Tərbiyənin hərkətverici amilləri-daxili xarici zidiyyətlər
15. Testin validliyi nədir?-testin nəyisə ölcmək vəzifəsinə uyğunluq səviyyəsini təyin edir.

16. TƏLİM ÜSULLARINI (texnikalarını ) SEÇİN
1) Akvarium 2) Böyük qrupga iş 3) Çarpaz müzakirə (debat)
4) Fərdi iş 5) Kublaşdırma 6) Tədqiqat işi
A) 1,3,6 B) 2,3,4 C)1,4,5 D)1,3,5
Düzgün cavab D
---------------------------------------------------------------------------------
17. QRUP İŞİ ZAMANI ŞAGİRDLƏRİN DAVRANIŞ ASPEKTLƏRİNDƏN BİRİ YANLIŞDIR.
A) Kollektiv sürətdə qrupun öz məqsədlərinə uğurla nail olmasına kömək etmək.
B) Münaqişəyə yol vermək , rəqabət aparmaq.
C) Qrup işi qaydalarına əməl etmək
D) Negativ şərhlərə ,tənqidə və təhqirlərə yol verməmək.
Düzgün cavab B
---------------------------------------------------------------------------------
18. BİRİ FASİLİTASİYA QAYDALARINI POZUR.
A) Lövhədə və kağız üzərində qrup işi zamanı müəyyən edilən əsas halları qeyd edir
B) Şagirdlərin şüurunda dəqiq dərsin şəklini çəkir.
C) Şagirdlərin deyə biləcəyi sözü və ya fikri onun əvəzinə ifadə edir
D) Şagirdlər tərəfindən ifadə olunan fikirləri anlamağa çalışın, fikirlərinizi zorla qıbul etdirməyin.
Düzgün cavab C
-----------------------------------------------------------------------------------
19. FASİLİTASİYA PROSESİNİN ƏSAS XÜSUSİYYƏTİ NƏDƏN İBARƏTDİ.
A) Şagirdləri lazımı məlumatla təmin etmək.
B) Dərsdə məlumatı fasilitator yox , qrup çatdırır.
C) Müzakirə zamanı şagirdləri əks-əlaqəyə təhrik etmək.
D) Sinfi qrup şəklində işlətmək
Düzgün cavab B
-----------------------------------------------------------------------------------
20.  MOTİVASİYANIN YARADILMASI YOLLARINDAN BİRİ YANLIŞDIR.
A) Açar sözlərindən istifadə etmə
B) Rəmzi (simvolik) materialdan istifadə etmə
C) Qapalı suallardan istifadə etmə
D) Tədqiaqt sualından və yönəldici sualından istifadə etmə
Düzgün cavab C
---------------------------------------------------------------------------------
21. MƏZMUN XƏTTİ NƏDİR?
A) Təhsilalanların bilik və bacarıq səviyyəsinə qoyulmuş dövlət tələbidir.
B) Dərslikdəki mövzuların bölmələr üzrə qruplaşdırılmasıdır.
C) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin etmək üçün müəyyən olunmuş məzmunun zəruri hissəsidir.
D) Təlim nailiyətlərinin konkret bir səviyyəsidir
Düzgün cavab C
------------------------------------------------------------------------------------
22. BİR ALT-STANDARTI REALLAŞDIRMAQ ÜÇÜN NEÇƏ TƏLİM NƏTİCƏSİ REALLAŞDIRMAQ OLAR?
A) 2
B) Yalnız 1
C) Standartın reallaşmasına xidmət edəcək qədər
D) Alt standartdan təlim nəticəsi çıxarılır
Düzgün cavab C
-----------------------------------------------------------------------------------
23 DİDAKTİK PRİNSİPƏ AİD OLMAYAN VARİANTI GÖSTƏR.
A) Varislik
B) Elmilik
C) Şagirdlərin fəallığı
D) Sistemlilik
Düzgün cavab C
--------------------------------------------------------------------------------
24.  MOTİVASİYANI QURMAMIŞDAN ƏVVƏL NƏ MÜƏYYƏN OLUNMALIDIR?
A) Yönəldici suallar
B) Tədqiqat sualı
C) Alt standartlar-təlim nəticələri
D) İnteqrasiya
düzgün cavab C
---------------------------------------------------------------------------------
25. TƏHSİLALANLARIN MƏNƏVİ TƏRBİYƏSİNDƏ ƏSAS METOT.
A) Tənbet etmək
B) İnandırmaq
C) Tapşırıq vermək
D) Məsuliyyətli işə cəlb etmək
Düzgün cavab B

26. Təhsildə qiymətləndirmə nədir?
A) təhsil prosesində şagird nailiyyətlərinin beynəlxalq tələblərə uyğun müvafiq rəqəmlərlə ölçülməsi
B) təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun obyektiv, etibarlı vasitələrlə ölçülməsidir.
C) təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun müəllimin seçdiyi kriteriyalarla ölçməsi.
D) təhsil prosesində nailiyyətlərin müəyyən olunmuş keyfiyyət səviyyəsinə uyğunluğunun yalnız testlərlə ölçülməsidir

27.  İdrak taksonomiyasının mərhələləri əks olunmuş cərgəni müəyyən edin.

A) Məqbul saymaq, bilmək, anlamaq, hazır olmaq, tətbiq etmək
B) Hiss etmək, hazır olmaq, təqlid etmək, uyğunlaşmaq
C) Yadda saxlamaq,anlamaq, tətbiq etmək, təhlil etmək, dəyərləndirmək, yaratmaq
D) Bilmək, məqbul saymaq, dəyərləndirmək, təşkil etmək
E) Bilmək, anlamaq, hiss etmək, tətbiq etmək, yaratmaq

28. Tərbiyənin mənşəyi barədə nəzəriyyələr
A) Praqmatizm, ekzisensializm
B) Neohumanizm, asketizm
C) Neotomizm, plüralizm
D) Bioloji, psixoloji
E) Preforizm, praqmatizm

29. Tərbiyənin qanunauyğunluqları hansılardır?
1 – Tərbiyə inkişafla qarşılıqlı əlaqədə, dialektik vəhdətdədir
2 – Tərbiyə kollektiv fəaliyyət təşkil edir
3 – İnkişaf həm verbal proseslə, həm də sensor hərəki proseslərlə bağlanır.
4 – Tərbiyə fəaliyyət və ünsiyyətlə ayrılmazdır
5 – Tərbiyə uzunmüddətli prosesdir
6 – Tərbiyənin təsir imkanları çoxdur
7 – Tərbiyə cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynayır
1. A) 1, 5, 6
2. B) 1, 3, 4
3. C) 3, 4, 6
4. D) 4, 5, 6
5. E) 1, 4, 5

30. Pedaqoji prosesin tamlığı nədir?
A) Təlim məqsədləri kompleks (inkişafetdirici, oyrədici, tərbiyəedici) şəkildə həyata kecirilir,
real nəticələrlə yekunlaşan muəllim və şagird fəaliyyətini əhatə edir.
B) Pedaqoji proses munasib maddi - texniki baza əsasında və sağlam mənəvi - psixoloji
mühitdə təşkil edilir.
C) Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və
qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir.
D) hamısı aiddir
E) Heç biri
30. Təlimin təşkilinə aid deyil:
A) Nəticəyönümlülük
B) Pedaqoji prosesin tamlığı
C) Şagirdyönümlülük
D) Dəstəkləyici mühitin yaradılması
E) Təklif

31. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:
1 - Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması
2 - Qiymətləndirmə növləri
3 - İş formaları
4 - Təlimin nəticələri
5 - Məzmun standartları
6 - Üsullar
A) 1, 3, 6
B) 3, 4, 6
C) 1, 3, 4
D) 2, 3, 5
E) 1, 2, 3

32. Aşağıdakı fikirlərdən biri motivasiya mərhələsinə aid deyil.
A) İştirakçılar əldə etdikləri biliklərin informasiya mubadiləsini aparırlar.
B) Fəal dərsin birinci mərhələsidir.
C) İnsan təfəkkurunu hərəkətə gətirən və şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən prosesdir.
D) Hər hansı bir fəaliyyətə təhrik edən vasitədir.
E) Heç biri
33. Motivasiyanın düşündürücü və məqsədəuyğun olması hansı bənddə göstərilib?
1 - tədqiqatı dərsin nəticələrinə istiqamətlədirir
2 - şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır, 45 dəqiqə ərzində dərsin bütün mərhələləri
arasında vaxtı paylaşdırıb, onlaı tam şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır
3 - dərsi maraqlı edir, dərs vaxtında qurtarır
4 - şagirdlərdə fikrin təhrik etməsini stimullaşdırır
A) 1, 4
B) 3, 4
C) 2, 4
D) 2, 3
E) 1, 2

 

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.