2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
CoğrafiyaDiaqnostik Qiymətləndirmə

Coğrafiya – Diaqnostik Qiymətləndirmə 2018

  • COĞRAFİYA
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

COĞRAFİYA

1.
Dünyada ən hündürdə yerləşən dağ gölü:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Litosfer tavaların divvergent sərhəddində yarnmış ada….

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
Avrasiyanın ən ucqar şimal və cənub nöqtələrini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Torpaqların suvarılması necə adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
Niaqara şəlaləsi hansı göllər arasında yerləşir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Botnik, Siam, Biskay körfəzlərinə aid olan cəhət:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Miqyası 1:50 000 000 olan birinci xəritədə A və B nöqtələri arasındakı 6 sm-dir. ikinci xəritədə isə həmin məsafə 15 sm-dir. İkinci xəritənin miqyasını tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. 30 C temperaturda 1 m3 havanın nisbi rütubəti 45% -dir. Mütləq rütubəti və havanın doyması üçün çatışmayan suyun miqdarını tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Xəritədə yağıntıların miqdarı eyni olan nöqtələri birləşdirən xətlər  … adlanır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Qeyri-üzvi çökmə süxurlaraa addir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
Böyük Qafqazda olan hansı landşaft tipləri Talış dağlarında yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Atmosferdə olan ozon təbəqəsi hansı qatda yerləşir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Qeyzerlərə daha çox rast gəlinir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Temperaturu 30 C olan havanın nisbi rütubəti 75%- dir. Havanın temperaturu 20 C –yə enərsə, havadan neçə qram su buxarı ayrılar. (30 C-də 30q,   20 C-də 17q)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
Duzluluğu 13‰ olan 1 ton sudan nə qədər duz əldə etmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. A məntəqəsi 78º ş.u.-da, B məntəqəsi isə 55ºq.u.-da yerləşir. Məntəqələrin müvafiq olaraq yerləşdiyi saat qurşaqlarını təyin edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Gölləri mənşəyinə görə qruplaraşdırın:1. Tanqanika            I. buzlaq
2. Böyük Ayı gölü   II.uçqun
3. Maralgöl              III. tektonik
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Yerin öz oxu ətrafında fırlanması coğrafi təbəqənin hansı qanunauyğunluğuna aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Fiziki aşınmanın daha intensiv getdiyi sutkalıq temperatur amplitudaları:

1. 35 C   2. 5 C   3. 40 C   4. 25 C   5. 2 C   6. 3 C
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Təbii zonaları yaradan əsas səbəblər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
Azərbaycanın 9 ballıq zəlzələ zonasına uyğun gələn ərazilər hansılardır?

A.
B.
C.
D.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. İstisevən portağal, naringi, limon, feyxoa, zeytun, üzüm hansı təbii zonada daha çox yayılmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Kollaps ərazilər üçün xarakterik cəhət:

A.
B.
C.
D.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Müasir dövürdə doğumun ən yüksək olduğu region hansidir?
A.
B.
C.
D.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Miqrasiya nədir ?
A.
B.
C.
D.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. G7 -yə daxil olmayan dövlətləri seçin

a) B.Britaniya         b) Danimarka
c) Kanada                d) İtaliya
f) Yaponiya             e) Çin
g) Misir                     h) Braziliya
A.
B.
C.
D.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Dünyanın ən quraq yeri olan Atakama səhrasının yaranmasına səbəb kimi nəyi göstərmək olar?
A.
B.
C.
D.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
A.
B.
C.
D.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
Şimali Amerikada buxarlanma qabiliyyəti böyük olan təbii zonalar:

A.
B.
C.
D.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Qonşu ölkələr arasında təbii sərhəd rolunu oynayan dağ silsilələri.:
  1. Qat    2. Qafqaz    3. Ural    4. Tavr    5. Alp    6. Kopetdağ
A.
B.
C.
D.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
Qızıl haranın paytaxtıdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Nəyə görə bəzi inkişaf etmiş ölkələrin gəmiləri çox vaxt İEOÖ – in bayrağı altında üzür?
A.
B.
C.
D.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Fraxt  haqqı hansı nəqliyyat növündə verilir?

A.
B.
C.
D.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
Nöqtələr üsulu:
A.
B.
C.
D.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Kür çayından Bazardüzü zirvəsinə doğru landşaft tiplərini müvafiq ardıcıllığı necədir?
A.
B.
C.
D.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Kap və Suayrıcı dağlar müvafiq olaraq hansı ölkələrin ərazində yerləşir?

A.
B.
C.
D.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
Vahid dünya ökeanın kim sübut edib ?

A.
B.
C.
D.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Köçürmə kapitalist ölkələrini seçin1. Kanada 2. ABŞ 3. Yunanıstan 4. İsrail 5. Avstraliya 6. Almaniya 7. CAR 8. Yeni Zellandiya 9. BƏƏ
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
İqtisadi geriliyin ən mühüm təzahür formalarından biri:

A.
B.
C.
D.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Göy Banan adalanan meqalopilsələrə aid olanları seçin:
  1. San- San  2. Reynboyu   3. İngiltərə   4. Bos- Vas   5. Çi- Pits   6. Tokaydo
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

METODİKA

41. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?
1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.