İbtidai Sinif – Diaqnostik Qiymətləndirmə 2018

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • RİYAZİYYAT
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Mübtədanın ifadə vasitəsi sırasında verilə blməz.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. “Vətənin igid oğulları cəsarətlə döyüşdülər” nümunəsi ilə bağlı səhv fikri seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Azərbaycanın igid oğulları vətəni göz bəbəkləri kimi qoruyurlar” nümunəsinin morfoloji təhlilindəki səhvi tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Tabesiz mürəkkəb cümlənin bu növü bağlayıcısız işlənə bilmir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Yazılışı doğru olmayan mürəkkəb adı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Bu evdən başqa evə köçmək mənə çətin gəlir” nümunəsinə aid edilə bilməz?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Hər iki tərəfi sifətlə ifadə olunmuş üçüncü növ təyini söz birləşməsini seçin

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Omonim frazeoloji birləşməni seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Dirilən sözlər sırasında verilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Azaltma dərəcəsində olan sifətlər sırasında verilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Mübtədası III növ təyni söz birləşməsi ilə ifadə olunmuş cümləni seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Ümumi şəxsli cümləni seçin

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Alınma sözlər cərgəsini seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Sifəti əvəz edə bilən yeganə qeyri-müəyyən əvəzlik hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Məlum növdə olan feilləri seçi

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Vurğusu ilk hecaya düşən sözlər cərgəsini seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Sayla bağlı səhv fikri seçin

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

RİYAZİYYAT

21. İki ardıcıl tək natural ədədin cəminin 55 %-i 39,6-ya bərabərdir. Böyük ədədi tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Üç ədədin hasili 54, cəmi isə 22- dir.
Bu ədədlərdən ən böyüyünü tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Aralarındakı məsafə 80 km olan A və B şəhərlərindən eyni zamanda və eyni istiqamətdə iki avtomobil yola düşdü.Birinci avtomobil 2 saatda 160 km, ikinci avtomobil 3 saatda 192 km gedir.Neçə saatdan sonra birinci avtomobil ikinci avtomobilə çatar?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Sənəm 16 qələm alarsa, 8 qəpiyi çatmaz.14 qələm alarsa, 12 qəpiyi artıq qalar.Sənəmin nə qədər pulu var.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. 75 m-lik parçanı 3 m-lik hissələrə ayırmaq üçün onu neçə yerdən kəsmək lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. 50%-li 40 litr spirt məhlulundan neçə litr su buxarlandırılsa, 80%-li spirt məhlulu alınar?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. 1 fabrikdə işləyən şəxslərdən 12 nəfərinin orta yaşı 20, 20 nəfərinin orta yaşı 24, 18 nəfərinin orta yaşı isə 35-dir. Bütün işçilərin orta yaşını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Rəqəmləri müxtəlif olan beş ikirəqəmli tək ədədin cəmi 145-ə bərabərdir.Bu ədədlərin ən böyüyü ən çox neçə ola bilər? (ədədlər müxtəlifdir)

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Kəsrin surət və məxrəcinin cəmi 43-ə bərabərdir.
Bu kəsrin surətindən 3 çıxıb, məxrəcinə 8 əlavə etsək, qiyməti 1/2-ə bərabər olar.Əvvəlki kəsrin surətini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Şagirdlər partalara 4-4 otursalar , iki şagird ayaq üstə qalar, 5-5 otursalar iki parta boş qalar.Sinifdə neçə şagird var?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Yolun 1/3- ni gedən adam əlavə 15 km getdikdən sonra yolun yarısına çatmaq üçün daha 20 km  yolu qalır . Adam neçə km yol getməli idi?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Nurlan ilə Elxanın yaşları cəmi 34, yaşları fərqi isə 10-dur.Onların yaşları nisbətini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Gücləri eyni olan 3 nasos birlikdə hovuzu 12 saata doldurur.Bu nasoslardan ikisi hovuzun yarısını neçə saata doldurar?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Surəti 4m/san olan külək uşağın əlindən şarı alır. 4 saniyə sonra 8 m/san surət ilə uşaq şarın arxasınca qaçmağa başlayır. Neçə saniyə sonra uşaq şarı tutacaq?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Düzbucaqlının perimetri enindən 8 dəfə böyükdür. Bu düzbucaqlının sahəsi 27 sm2 olarsa, uzunluğunu tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Düzbucaqlının sahəsi 24 sm² , tərəflərinin uzunluğu isə natural ədədlərdir.Bu düzbucaqlının perimetri aşağıdakılardan hansı ola bilməz?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. İki qonşu dayanacaq arasındakı məsafə 15 m-dir. Sabit 30 m/dəq sürəti ilə birinci dayanacaqdan hərəkətə başlayan velosipedçi nə qədər zaman sonra 6-cı dayanacağa çatar?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunluğu müəyyən edin.
1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?

1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.

1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?

1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.

1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

8 thoughts on “İbtidai Sinif – Diaqnostik Qiymətləndirmə 2018

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.