Niyə saytdakı testlərə abunə olmalıyam?! CAVAB: Saytda olan suallardan MİQ və SERTİFİKASİYA imtahanlarında dəfələrlə istifadə olunmuşdur. Sınaqlara qoşulmaqla imtahan nəticənizi sığortalaya bilərsiniz, seçim sizin əlinizdədir! Watsap qrupuna qoşulmaq üçün klik edin!

Azərbaycan DiliDiaqnostik Qiymətləndirmə

Azərbaycan Dili müəllimləri üçün – Diaqnostik Qiymətləndirmə

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1.
Səhv yazılmış sözü müəyyənləşdirin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Vurğusu II hecaya düşən sözlər hansıdır?

1. bayaq  3. daxilən  5. igidcəsinə  2. opera 4. İngiltərə 6. həvəslə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
İsim və fel kimi işlənə bilən söz hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın. kütləvi, əşyəvi, əyani, riyazi….

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Əsl Azərbaycan sözlərinə xas olan xüsusiyyətləri seçin:I. Vurğunun son hecanın üzərinə düşməsi
II. Eynicinsli qoşa saitlərin işlənməsi
III. Ahəng qanununun gözlənilməsi
IV. Söz kökünün dəyişkən olması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Hansı cümlənin xəbəri frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Hansılara antonim qarşılıq tapmaq olar?

1. dəcəl 3. hövsələsiz 5. məhlul 2. nəfəs 4. ehtiyat 6. narahat
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
İtsin mənim gözlərimdən ilim-ilim!…. Mənsubiyyət şəkilçili sözləri seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Düşündüm, ayrılıq gələndən bəri,
Sən mənim eşqimə çıraq olasan.
Onunçün verdinmi mənə göyləri,
Məndən göylər qədər uzaq olasan?!

Nümunədə işlənmiş köməkçi nitq hissələri hansı bənddə düzgün verilmişdir?
A.
B.
C.
D.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Bu dünyanın əlifbası – məhəbbət!
Ən ilk nəğmə, ən ilk yazı məhəbbət!
İşarələnmiş hansı əvəzliklərdən sonra vergül işarəsi qoyulmalıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Həm mənsubiyyət. həm də hal şəkilçisi qəbul etmiş isimləşən sıra sayı hansı cümlədədrr?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Hansı cümlədə morfoloji yolla düzəlmiş azaltma dərəcəsində olan sifət işlənmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Mürəkkəb tərzi-hərəkət zərfi işlənmiş cümləni müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. “Çəkilişdəyik” sözünün tərkibinə görə təhlili hansı sxemə uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. ..Ömür qala-qala, gün qala-qala
“Əlvida” deyəsən doğma bir yola..

Altından xətt çəkilmiş söz haqqında hansı fikir səhvdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Yalnız mənsubiyyətə görə dəyişərkən söz kökündən II saiti düşən sözləri seçin.

1. sinif  3. beyin  5. boyun  2. ağıl  4. fikir  6. ömür
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Tabelilik əlaqəsinin hər üç növünün işləndiyi birləşmə hansı bənddədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Söz sırasının pozulmadığı sıranı göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Bütün üzvləri mürəkkəb olan cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. İntonasiya əlaqəsi ilə düzəlmiş qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə hansdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Qoca Deməli bütün bunların heç bir əhəmiyyəti yox imiş dedi bütün səylərimiz əbəs imiş – vasitəsiz nitqdə buraxılmış durğu işarələrinin düzgün ardıcıllığı hansı bənddədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın. Xülasə, deməli, müxtəsər….

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Mürəkkəb xitab hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
Hansı cümlə mübtəda, tamamlıq, xəbər sxeminə uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Bu iki əməli yazı nümunəsinin başlanğıcı, demək olar ki, eynidir.

1. arayış 3. protokol 5. akt 2. izahat 4. ərizə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Sizin sənədlər yoxlananda mən də orada idim – cümləsində təsriflənməyən felin morfoloji təhlili ilə bağlı səhvi göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Mürəkkəb adlardan hansıların birinci tərəfi dırnaq içində yazılmalıdır?

1. İstiqlal ordeni 4. Şəhidlər xiyabanı 2. Müəllim qəzeti 5. Abşeron romanı 3. Milli Ordu 6. Koroğlu operası
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
Rəsmi sənədlərin dili üçün səciyyəvi hesab oluna bilməz.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. “Yarıq, yaralı, yarğan” sözləri haqqında doğru fikirləri seçin:

1.“yar”felindən yaranmış eyniköklü sözlərdir
2.Sözlərin kökü isimlə omonimdir
3.Sözlərin üçü də feldən düzəlmişdir
4.Sözlər morfoloji üsulla yaranmışdır
5.Sözlərin üçü də ┌┐^ sxeminə uyğundur
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Tabeli mürəkkəb cümlələrdən birinin budaq cümləsi qeyri-müəyyən şəxsli cümlədir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. “Əsəbiləşmək” sözünün frazeoloji birləşmə ilə ifadə olunmuş sinonimləri hansı sıradadır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Həmcins təyinli cümləni göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Ara sözün işləndiyi cümləni göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
Bu cümlələrdən birinin xəbəri III şəxsin təkində olur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Hansı cümlədə “o” əvəzliyindən sonra vergül qoyulmamalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Hansı cümlədə frazeoloji birləşmə “aldatmaq” mənasını verir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
Qeyri-müəyyən yiyəlik halda olan isim işlənən cümləni tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
Feli birləşmələrin əsas tərəfi nə ilə ifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Biri tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri arasında işlənən məna əlaqələrinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Hansı fikir “Hara getsə, əlimdən qurtarmayacaq” və “Nə qədər dil tökürsə, xeyri yoxdur” cümlələrinin hər ikisinə aid edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

METODİKA

41.
“Şagirdyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?1. Qiymətləndirmə növləri və üsulları 2. Mövzülar 3. Məzmun (fənnin məqsədi, məzmun xətti, standartlar, alt-standartlar) 4. Həftəlik dərs saatlarının miqdarı 5. Təlim strategiyaları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Kurikulumun xüsusiyyətlərini göstərin.1. Şəxsiyyətyönümlü
2. Nəticəyönümlü
3. Təklifyönümlü
4. İnteqrativlik
5. Tələbyönümlü
6. Fənyönümlü
7. Bilikyönümlü
8. Müəllimyönümlü
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?1. Məzmun standartları dərsin məqsədlərinin ifadə formalarından biridir.
2. Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar şəklində ifadə olunur.
3. Sinifdən sinfə keçdikcə alt – standartlar dəyişir.
4. Hər sinif üzrə məzmun xətləri dəyişmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
Bir alt-standartı reallaşdırmaq üçün neçə təlim nəticəsi müəyyənləşdirmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Tərbiyə sisteminin komponentlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olanları göstərin:1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Perspektiv planlaşdırmaya hansı daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Aşağıda sadalananlardan hansı didaktik prinsip deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması 2. Qiymətləndirmə növləri 3. İş formaları 4. Təlimin nəticələri 5. Məzmun standartları 6. Üsullar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.
Fasilitasiya nəyə əsaslanır? Biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
“Venn diaqramı”dan nə məqsədlə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Təlim zamanı üsullar seçilərkən nəyi nəzərə almaq lazımdır?1. Şagirdlərin yaş səviyyəsini 2. Mövzunu 3. Ümumi təlim nəticələrini 4. Dərsin hansı mərhələsində istifadə olunacağını 5. Dərsin gözlənilən təlim nəticələrini
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
Biri tədris resursuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
“Portfolio” nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Kiçik summativ qiymətləndirmənin (KSQ) xüsusiyyətlərini seçin:1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir. 2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır. 3. KSQ bir dərs ərzində keçirilir. 4. Yarımilin sonunda keçirilir. 5. Yarımillik qiymətə təsir etmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Biri fəal (interaktiv) təlimin mərhələsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.