2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Bilirsinizmi ?

Abituriyent Sınaq İmtahanı – III QRUP

  • TARİX
  • ƏDƏBİYYAT
  • ENGLİSH
  • RİYAZİYYAT
  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 

Sual 1 - 125

TARİX

1. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatına aid edilə bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 125

Sual 2 - 125

2. Verilən əlamətlərin aid oduğu hökmdar:1. Sultan titulunu qəbul etmişdir
2. Həmədan yaxınlığında döyüşdə qalib gəlmişdir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 125

Sual 3 - 125

3. Erkən orta əsrlərdə baş vermişdir:1. Aktsi döyüşü
2. Xəzər xaqanlığının yaranması
3. Çinin Uyğurlardan asılı hala düşməsi
4. Yunanıstanın Romanın əyalətinə çevrilməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 125

Sual 4 - 125

4. Rəvvadilər dövləti Şəddadilər dövlətindən fərqli olaraq:1. Azərbaycanı vahid halda birləşdirə bilmişdi
2. Əsası Azərbaycanın cənub torpaqlarında qoyulmuşdu
3. XI əsrin ortalarında Səlcuq imperatorluğundan asılı hala düşmüşdü
4. Muğan hakimliyini asılı vəziyyətə salmışdı
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 125

Sual 5 - 125

5. Albaniya dövlətinin VII əsrin 60-cı və 80-ci illər tarixi üçün ümumi cəhət
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 125

Sual 6 - 125

6. Frank Kralı Böyük Karla aid olanlari seçin:1. Qalliyanı işğal etməsi
2. Pireney yarımadasında kiçik bir ərazini ələ keçirməsi
3. dövlətin ərazisini genişləndirməsi
4. İspaniyada Əməvilərlə müharibə aparması
5. Şimali və Mərkəzi İtaliyanın işğal etməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 125

Sual 7 - 125

7. Anaxaqanlıq dövrünə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 125

Sual 8 - 125

8. Monqolların ikinci yürüşünə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 125

Sual 9 - 125

9. Dövlətlərin süqutunun xronoloji ardıcıllığını düzün:1. Qərbi Hun dövləti
2. Ağ Hun dövləti
3. Qərbi Roma imperiyası
4.I Göytürk dövləti
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 125

Sual 10 - 125

10.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 125

Sual 11 - 125

11.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 125

Sual 12 - 125

12. İstəmi xaqan və Atillanı birləşdirən ümumi cəhət:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 125

Sual 13 - 125

13.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 125

Sual 14 - 125

14. Azərbaycanın VII –VIII əsrlər tarixinə aiddir:1. islam dini hakim ideologiyaya çevrildi
2. xalqın formalaşması prosesi başa çatdı
3. ölkə əhalisindən ilk dəfə məhsul vergisi toplanıldı
4. türk tayfalarının birliyi möhkəmləndi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 125

Sual 15 - 125

15.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 125

Sual 16 - 125

16. Daha sonra baş vermişdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 125

Sual 17 - 125

17. Qədim Albaniya dövləti üçün səciyyəvidir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 125

Sual 18 - 125

18. Xronoloji ardıcıllığı düzün:1. Uyğurların tibetliləri məğlub etməsi
2. Ağ Hunların Hindistanın şimalını ələ keçirməsi
3. Çinin Suy sülaləsi tərəfindən birləşdirilməsi
4. Puatye döyüşünün baş verməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 125

Sual 19 - 125

19. Qədim Romada respublika dövrünə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 125

Sual 20 - 125

20.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 125

Sual 21 - 125

21. Şirvanşah I Axsitanın hakimiyyəti illərində:1. Şirvanşahlar dövləti slavyanların yürüşünə məruz qaldı
2. Səlcuqlarla ənənəvi ittifaqı pozdu
3. Bir müddət Eldənizlərdən asılılılığı qəbul etdi
4. Qıpçaqları ölkədən qovdu
5. Paytaxtı Bakıdan köçürdü
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 125

Sual 22 - 125

22. Slavyanların XI əsrin 30-cu illərində Azərbaycana yürüşünün nəticəsində:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 125

Sual 23 - 125

23. İskitlərə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin:1. Manna sənətkarlığına təsir ediblər
2. Haqlarında ilk məlumatlara III Salmanasarın daş kitabəsində rast gəlinmişdir
3. e.ə VI əsrin sonlarında Midiya dövləti ilə rəqabət apara bilməyib süquta uğradılmışlar
4. torpağı, suyu müqəddəs sayırdılar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 125

Sual 24 - 125

24. Xronoloji ardıcıllığı düzün:1. Slavyanların Beyləqan əhalisinə divan tutması
2. Rəvvadi əmirliyinin yaranması
3. Azərbaycanda ərəblərə qarşı ilk üsyanın baş verməsi
4. Salarilərin Şərqi Gürcüstanı ələ keçirməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 125

Sual 25 - 125

25. Xürrəmilər hərəkatının baş verdiyi illərə uyğun gələn hadisələri seçin:1. Frank imperiyasının yaranması
2. I Ottonun Şimali İtaliyanı ələ keçirməsi
3. Xəzər xaqanlığında iudaizmin qəbul edilməsi
4. Xuan Çao üsyanının baş verməsi
5. Şərqi Avropada ilk Slavyan dövlətinin yaradılması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 125

Sual 26 - 125

26. Uyğunluğu müəyyən edin:1. Qaraxanlı dövləti
2. Qəznəvi dövləti
a. Hindistana yürüşlərin edilməsi
b. Paytaxtının Uzgen şəhəri olması
c. XI əsrdə iki hissəyə parçalanması
d. Çini asılı vəziyyətə salması
e. X əsrin ikinci yarısında meydana gəlməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 125

Sual 27 - 125

ƏDƏBİYYAT

27.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 125

Sual 28 - 125

28.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 125

Sual 29 - 125

29.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 125

Sual 30 - 125

30.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 125

Sual 31 - 125

31. Məzmun və formaya aid doğru fikiri müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 125

Sual 32 - 125

32. Əfzələddin Xaqani haqqında fikirlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 125

Sual 33 - 125

33.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 125

Sual 34 - 125

34. N. gəncəvinin ,,Xosrov və Şirin,, və ,,Yeddi gözəl,, əsərləri üçün ortaq olmayan cəhəti seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 125

Sual 35 - 125

35. Məntiqi ardıcıllığı davam etdirin:qıfılbənd, gözəlləmə, ustadnamə, ......
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 125

Sual 36 - 125

36. Verimiş parçalardan biri ,,İsgəndərnamə,, əsərinin ,,İqbalnamə,, hissəsinə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 125

Sual 37 - 125

37. Uyğunluğu göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 125

Sual 38 - 125

38. Formanın komponenetlərini seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 125

Sual 39 - 125

39.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 125

Sual 40 - 125

40. Dədə Qorqud şəxsiyyəti ilə bağlı yalnış fikri seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 125

Sual 41 - 125

41.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 125

Sual 42 - 125

42.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 125

Sual 43 - 125

43. Aşıq yaradıcılığı ilə bağlı səhv fikiri seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 125

Sual 44 - 125

44. Uyğunluq pozulub:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 125

Sual 45 - 125

45. Verilənlərdən biri ,,İqbalnamə,,-yə aid edilə bilməz.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 125

Sual 46 - 125

46.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 125

Sual 47 - 125

47.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 125

Sual 48 - 125

48.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 125

Sual 49 - 125

49. Dastan janrına aid edilə bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 125

Sual 50 - 125

50. Dastanlardan biri mövzusuna görə fərqlənir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 125

Sual 51 - 125

51.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 125

Sual 52 - 125

ENGLİSH

52.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 125

Sual 53 - 125

53.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 125

Sual 54 - 125

54.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 125

Sual 55 - 125

55.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 125

Sual 56 - 125

56.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 125

Sual 57 - 125

57.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 125

Sual 58 - 125

58.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 125

Sual 59 - 125

59.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 125

Sual 60 - 125

60.  

 
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 125

Sual 61 - 125

61. Choose the correct variant.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 61 - 125

Sual 62 - 125

62.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 62 - 125

Sual 63 - 125

63.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 63 - 125

Sual 64 - 125

64.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 64 - 125

Sual 65 - 125

65.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 65 - 125

Sual 66 - 125

66.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 66 - 125

Sual 67 - 125

67.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 67 - 125

Sual 68 - 125

68.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 68 - 125

Sual 69 - 125

69.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 69 - 125

Sual 70 - 125

70.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 70 - 125

Sual 71 - 125

71.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 71 - 125

Sual 72 - 125

72.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 72 - 125

Sual 73 - 125

73.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 73 - 125

Sual 74 - 125

74.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 74 - 125

Sual 75 - 125

75.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 75 - 125

Sual 76 - 125

RİYAZİYYAT

76.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 76 - 125

Sual 77 - 125

77.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 77 - 125

Sual 78 - 125

78.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 78 - 125

Sual 79 - 125

79.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 79 - 125

Sual 80 - 125

80.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 80 - 125

Sual 81 - 125

81.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 81 - 125

Sual 82 - 125

82.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 82 - 125

Sual 83 - 125

83.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 83 - 125

Sual 84 - 125

84.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 84 - 125

Sual 85 - 125

85.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 85 - 125

Sual 86 - 125

86.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 86 - 125

Sual 87 - 125

87.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 87 - 125

Sual 88 - 125

88.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 88 - 125

Sual 89 - 125

89.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 89 - 125

Sual 90 - 125

90.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 90 - 125

Sual 91 - 125

91.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 91 - 125

Sual 92 - 125

92.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 92 - 125

Sual 93 - 125

93.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 93 - 125

Sual 94 - 125

94.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 94 - 125

Sual 95 - 125

95.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 95 - 125

Sual 96 - 125

96.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 96 - 125

Sual 97 - 125

97.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 97 - 125

Sual 98 - 125

98.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 98 - 125

Sual 99 - 125

99.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 99 - 125

Sual 100 - 125

100.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 100 - 125

Sual 101 - 125

AZƏRBAYCAN-DİLİ

101.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 101 - 125

Sual 102 - 125

102.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 102 - 125

Sual 103 - 125

103.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 103 - 125

Sual 104 - 125

104.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 104 - 125

Sual 105 - 125

105.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 105 - 125

Sual 106 - 125

106.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 106 - 125

Sual 107 - 125

107.  
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Sual 107 - 125

Sual 108 - 125

108.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 108 - 125

Sual 109 - 125

109.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 109 - 125

Sual 110 - 125

110.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 110 - 125

Sual 111 - 125

111.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 111 - 125

Sual 112 - 125

112.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 112 - 125

Sual 113 - 125

113.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 113 - 125

Sual 114 - 125

114.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 114 - 125

Sual 115 - 125

115.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 115 - 125

Sual 116 - 125

116.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 116 - 125

Sual 117 - 125

117.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 117 - 125

Sual 118 - 125

118.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 118 - 125

Sual 119 - 125

119.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 119 - 125

Sual 120 - 125

120.  

 
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 120 - 125

Sual 121 - 125

121.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 121 - 125

Sual 122 - 125

122.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 122 - 125

Sual 123 - 125

123.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 123 - 125

Sual 124 - 125

124.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 124 - 125

Sual 125 - 125

125. Həm kökü, həm də başlanğıc forması isim olan sözü müəyyənləşdirin
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 125 - 125


 

3.6 40 votes
Məqalənin reytinqi
Zəfər Kursları

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin "Təhsil millətimizin gələcəyidir" prinsipinə sadiq qalaraq, eləcə də cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi "Neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik" devizini prioritet bir məsələ olaraq qəbul edib, öz gələcəyimiz və gəncliyimizin inkişafı naminə yorulmadan addımlayırıq.

5 Şərhlər
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın
Elvin

Pp.

Gülhanə

* Salam

Gülşən

Azərbaycan

Esmira

Esra

Esmira

Məhəddinova