2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Diaqnostik QiymətləndirməTarix

Tarix. Müəllimlər üçün diaqnostik imtahan

  • TARİX
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

TARİX

1.
Boyalı qablar mədəniyyəti formalaşmışdır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Mesopotamiya sözünün yunan dilində mənası:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. E.ə 2003-cü ildə Mesopotamiyada III Ur Şumer sülaləsinin hakimiyyətinə son qoydular:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
E.ə. 594-cü ildə Afinada:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. E.ə. V əsrdə Qədim Yunanıstanla bağlı baş vermiş dəyişiklikləri müəyyən edin:1. Xalq yığıncağının Afinada ali hakimiyyət orqanına çevrilməsi
2. Azad yoxsul təbəqənin də vəzifə tutmaq hüququnun olması
3. Quldarlıq demokratiyasının ən inkişaf etmiş dövrü olması
4. Aristokrat – demos mübarizəsinin kəskinləşməsi
5. Makedoniyalı II Filipin Yunanıstanı işğal etməsi
6. Quldarlığın ləğv edilməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Eramızın I əsrində Atropatena hakimiyyəti altına düşdü:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Çinlilər hərb sənətini öyrənmişlər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Dünya tarixində 570-ci il hansı əhəmiyyətli hadisə ilə əlamətdardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Çıraqqala və Govurqala memarlıq abidələrinə aid ümumi cəhət:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Xronoloji ardıcıllığı müəyyəndəşdirin:1. Dzirav döyüşü
2. Amid döyüşü
3. Albaniyanın Sasani dövləti tərkibinə qatılması
4. Erməni çarlığının Roma və Sasani
imperiyaları arasında bölüşdürülməsi
5. Haylandur (Onoqur) hunlarının Albaniyaya gəlişi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Uyğun variantı müəyyənləşdirin:1. Dövlət torpaqları
2. Müsəlman idarələrinin ixtiyarında olan torpaqlar
3. Feodalların şəxsi mülkiyyətində olan torpaqlar

a) mülk    b) divan    c) vəqf
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Ərəb ordusu Sasani imperiyasına hücumdan neçə il sonra Azərbaycana hücum etdilər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Daha əvvəl yaranmış dövləti müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Təbrizi Ağsunqurilərin əlindən almış Eldəniz hökmdarı:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Böyük Səlcuq imperatorluğunun ərazisi əhatə edirdi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
Əlqas Mirzə, İsmayıl Mirzə və Abdulla xan Ustaclıya xas olan oxşarlıq:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Papa VII Qriqori ilə Almaniya imperatoru IV Henrix arasındakı mübarizənin səbəbi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Uyğunluq gözlənilib:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Orta əsrlərdə sexlər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
I Kosovo və Çirmən döyüşlərinin oxşarlığı:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
XVI əsrə aid olmayan hadisə:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
«Autodafe» nə deməkdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. XVII əsrin ikinci yarısında bütün kənd sakinlərinə məxsus ümumi istifadədə olan torpaq mükiyyəti forması:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. İsfahan yaxınlığında 1722-ci il 8 mart tarixli döyüşün nəticəsi:1. Osmanlılar Səfəviləri məğlub etdilər.
2. Əfqanlar Səfəviləri məğlub etdilər.
3. İsfahan işğal olundu.
4. Şah başda olmaqla bütün Səfəvi xanədanı əsir alındı.
5. Şirvan da daxil olmaqla bütün Cənubi Qafqaz osmanlıların tabeliyinə keçdi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Şimali Amerikada I istiqlaliyyət müharibəsinin gedişində baş verdi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Yassı sülh müqaviləsi Kiçik Qaynarca sülh müqaviləsindən neçə il sonra bağlanmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
1653-cü ildə yaranan protektorluq rejimi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
Xəzər dənizində yalnız Rusiyanın hərbi donanma saxlamaq hüququnu təsdiq edən sülh müqaviləsi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
ABŞ-da vətəndaş müharibəsinin gedişində ləğv edildi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Şimali Azərbaycanda 1836-cı ildə ləğv edilmişdir:1. Rəhdar vergisi
2. Lənkəran xanlığı
3. Alban katolikosluğu
4. Komendant idarə-üsulu
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
İngiltərə tarixinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. 1900-cü il mayın 1-də «Cənubi Qafqazda dövlət kəndlilərinin torpaq quruluşu» haqqında çar hökuməti tərəfindən qəbul edilmiş qanunun mahiyyəti:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
Azərbaycanda 1870-ci il 14 may «Əsasnaməsi»nin 1847-ci il «Əsasnaməsi»ndən əsas fərqi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Şimal müharibəsinə aid döyüşlərin xronoloji ardıcıllığını göstərin:1. Poltava 2. Narva 3.Lesnaya 4.Qrenqam 5. Qanqut
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Ayrılmağa meyl, ayrılma təşəbbüsü adlanır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
Yunan – İran müharibəsində dəniz döyüşü:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. ABŞ-da quldarlığın ləğv olunmasından neçə il əvvəl Rusiyada təhkimçiliyin ləğvi haqqında qanun qəbul edilmişdi?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Quba xanlığının Azərbaycanın şimal-şərq torpaqlarını birləşdirmə ardıcıllığını müəyyənləşdirin:1. Salyan 2. Dərbənd 3.Bakı 4. Cavad
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
Azərbaycanın Erkən tunc dövrünə aid ibadət evi aşkar edilmiş qədim yaşayış məskəni:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

METODİKA

41. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?
1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Sualları caablandırdığına görə Q.Mübariz müəllimə təşəkkür edirik!

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.