Coğrafiya - Diaqnostik Qiymətləndirmə 2018 - tehsilim,info
Загрузка...

Coğrafiya – Diaqnostik Qiymətləndirmə 2018

 • COĞRAFİYA
 • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

COĞRAFİYA

1.

Dünyada ən hündürdə yerləşən dağ gölü:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

Litosfer tavaların divvergent sərhəddində yarnmış ada….

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

Avrasiyanın ən ucqar şimal və cənub nöqtələrini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.

Torpaqların suvarılması necə adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

Niaqara şəlaləsi hansı göllər arasında yerləşir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

Botnik, Siam, Biskay körfəzlərinə aid olan cəhət:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Miqyası 1:50 000 000 olan birinci xəritədə A və B nöqtələri arasındakı 6 sm-dir. ikinci xəritədə isə həmin məsafə 15 sm-dir. İkinci xəritənin miqyasını tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. 30 C temperaturda 1 m3 havanın nisbi rütubəti 45% -dir. Mütləq rütubəti və havanın doyması üçün çatışmayan suyun miqdarını tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Xəritədə yağıntıların miqdarı eyni olan nöqtələri birləşdirən xətlər  … adlanır.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

Qeyri-üzvi çökmə süxurlaraa addir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

Böyük Qafqazda olan hansı landşaft tipləri Talış dağlarında yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

Atmosferdə olan ozon təbəqəsi hansı qatda yerləşir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.

Qeyzerlərə daha çox rast gəlinir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Temperaturu 30 C olan havanın nisbi rütubəti 75%- dir. Havanın temperaturu 20 C –yə enərsə, havadan neçə qram su buxarı ayrılar. (30 C-də 30q,   20 C-də 17q)

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.

Duzluluğu 13‰ olan 1 ton sudan nə qədər duz əldə etmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. A məntəqəsi 78º ş.u.-da, B məntəqəsi isə 55ºq.u.-da yerləşir. Məntəqələrin müvafiq olaraq yerləşdiyi saat qurşaqlarını təyin edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Gölləri mənşəyinə görə qruplaraşdırın:

1. Tanqanika            I. buzlaq
2. Böyük Ayı gölü   II.uçqun
3. Maralgöl              III. tektonik

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Yerin öz oxu ətrafında fırlanması coğrafi təbəqənin hansı qanunauyğunluğuna aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Fiziki aşınmanın daha intensiv getdiyi sutkalıq temperatur amplitudaları:

1. 35 C   2. 5 C   3. 40 C   4. 25 C   5. 2 C   6. 3 C

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

Təbii zonaları yaradan əsas səbəblər:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.

Azərbaycanın 9 ballıq zəlzələ zonasına uyğun gələn ərazilər hansılardır?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. İstisevən portağal, naringi, limon, feyxoa, zeytun, üzüm hansı təbii zonada daha çox yayılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

Kollaps ərazilər üçün xarakterik cəhət:

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Müasir dövürdə doğumun ən yüksək olduğu region hansidir?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.

Miqrasiya nədir ?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. G7 -yə daxil olmayan dövlətləri seçin

a) B.Britaniya         b) Danimarka
c) Kanada                d) İtaliya
f) Yaponiya             e) Çin
g) Misir                     h) Braziliya

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Dünyanın ən quraq yeri olan Atakama səhrasının yaranmasına səbəb kimi nəyi göstərmək olar?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.

Şimali Amerikada buxarlanma qabiliyyəti böyük olan təbii zonalar:

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Qonşu ölkələr arasında təbii sərhəd rolunu oynayan dağ silsilələri.:

 1. Qat    2. Qafqaz    3. Ural    4. Tavr    5. Alp    6. Kopetdağ
A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.

Qızıl haranın paytaxtıdır?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Nəyə görə bəzi inkişaf etmiş ölkələrin gəmiləri çox vaxt İEOÖ – in bayrağı altında üzür?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

Fraxt  haqqı hansı nəqliyyat növündə verilir?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.

Nöqtələr üsulu:

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Kür çayından Bazardüzü zirvəsinə doğru landşaft tiplərini müvafiq ardıcıllığı necədir?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.

Kap və Suayrıcı dağlar müvafiq olaraq hansı ölkələrin ərazində yerləşir?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.

Vahid dünya ökeanın kim sübut edib ?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Köçürmə kapitalist ölkələrini seçin
1. Kanada 2. ABŞ 3. Yunanıstan 4. İsrail 5. Avstraliya 6. Almaniya 7. CAR 8. Yeni Zellandiya 9. BƏƏ

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

İqtisadi geriliyin ən mühüm təzahür formalarından biri:

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Göy Banan adalanan meqalopilsələrə aid olanları seçin:

 1. San- San  2. Reynboyu   3. İngiltərə   4. Bos- Vas   5. Çi- Pits   6. Tokaydo
A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunluğu müəyyən edin.
1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?

1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.

1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?

1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.

1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 60 - 60


 

Загрузка...

Administrator

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

1 şərh var “Coğrafiya – Diaqnostik Qiymətləndirmə 2018

 • Avqust 17, 2018 at 8:33 axşam
  Permalink

  Xahiş edirəm coğrafiyadan yeni testlər qoyun..sertifikatlaşmaya hazırlaşan müellimlərə çox böyuk kömək olar..əvvəlcədən təşəkkürlər

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.