2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Diaqnostik QiymətləndirməKimya

Kimya müəllimləri üçün diaqnostik və işə qəbul test nümunələri

1. Kükürdün normal halda maksimum oksidləşmə dərəcəsi neçədir?
A) -2     B) +2     C) +4     D) +6    E) 0

5. Hansı sıradakı elementlər allotropik şəkildəyişmə əmələ gətirir.
A) P, S, C, N
B) O, Cl, N, S
C) O, B, P, Si
D) Na, P, S, N
E) C, Si, O, P

11. Kimyəvi şüşəsinin tərkibində hansı element yoxdur?
A) Na B) O C) Ca D) K E) Si

12. Müəyyən şəraitdə suda məhlulda duzun həllolma əmsalı (Kh) 200q/l olarsa, 5 litr suda neçə qr duz həll olar?
A) 1 B) 10 C) 40 D) 1000 E) 100

Məntiq test tapşırıqları

1. Qanunauyğuluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variant seçin.
14    7    10    6    30    5    12    4   ?

A) 8     B) 16      C) 2      D) 15     E) 36

2. Solda verilmiş fiqurların hansı ardıcıllıqla birləşdirilməsindən sağdakı fiqurun alındığını müəyyənləşdirməklə, “?” əvəzinə uyğun olan variantı tapın.

3. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı tapın.

A2 L6 F1 E3 T5 A4 – pələng
A2 K4 U1 E3 – qəlb
A2 U1 E3 A5 F4 – ?

A) lələk       B) ləqəb    C) əqrəb
D) qələm     E) qəlpə

4. Aşağıdakı boş buraxılmış yerləri elə tamamlayın ki (hər boşluğa bir hərf olmaqla), hərflər müəyyən qanunauyğunluqla düzülmüş olsun.

a…cc…bbca…bcca…

A) b a a b       B) b a b a         C) b c a b
D) c c a b        E) a a b b

5. Verilən sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə əsasən analoji variantı seçin (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır).

şərab – içki – maye

A) qadın – insan – varlıq
B) qafiyə – bənd – şeir
C) səhifə – vərəq – kitab
D) monitor – kompüter – cihaz
E) feil – isim – məktəb

6. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı tapın.

8. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variant seçin.
+ 220 — 10
+ 345 — 15
+ 560 — 12
+ 448 — ?

A) 14 B) 16 C) 18 D) 12 E) 24


Kurikulum test tapşırıqları

1. Milli kurikulumun məzmunundan kənar olanı tapın:
A) Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə təlim nəticələri
B) Planlaşdırma
C) Prinsiplər
D) Qiymətləndirmə və monitorinq

2. İnteqrativlik nədir?
A) Təhsil alanın idrakı,ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətləri əsasında həyatı bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlardan milli və mənəvi dəyərlərin formalaşdırılması.
B) Təhsilin məzmunu komponentlərinin bir-birilə və həyatla əlaqələndirilməsidir.
C) Təhsil sahəsində fəaliyyətlərin təhsilalanların mənafeyinə,maraq və təlabatlarının ödənməsinə,istedad və qabiliyyətlərin potensial imkanların inkişafına xidmət etməsidir.
D) Fərdin,dövlətin və cəmiyyətin dəyişən təlabatlarının nəzərə alınmasıdır.

3. Verilənlər biliyin hansı növünə aiddir?
Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən biliklərdir.
A) Kontekstual
B) Prosedural
C) Deklorativ
D) Psixomotor

4. Şagird nəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsinə aiddir:
A) Əsas qiymətləndirmə növləri,Qiymətləndirmə standartları və qiymətləndirmə vasitələri
B) Məzmun xəttləri üzrə təlim nəticələri
C) Forma və üsulların təkmilləşdirilməsi barədə tövsiyyələr
D) Müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr

5. Xronoloji ardıcıllıqla düzün:
1-humanistləşdirmə
2-fərdləşdirmə
3-inteqrasiya
4-demokratikləşdirmə
5-humanitarlaşdırma
6-deferensiallaşdırma
A) 5,4,2,1,3,6
B) 4,1,6,2,3,5
C) 2,3,5,6,4,1
D) 4,1,3,6,2,5

6. Məktəbdaxili qiymətləndirmə neçə komponentdən ibarətdir?
A) 8
B) 5
C) 3
D) 4

7. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının neçənci maddəsi Təhsil almaq hüquqi ilə bağlıdır?
A) 42
B) 5
C) 17
D) 71

8. ”Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları(kurikulumları)nə vaxt təsdiq edilmişdir?
A) 3 iyun 2010
B) 30 oktyabr 2006 ci il
C) 26 aprel 1999cu il
D) 19 iyun 2009

9. Məktəblilərin estetik tərbiyəsinin mahiyyəti nədən ibarətdir?
A) Birgə yaşayış qaydalarına əməl etmək
B) Şagirdlərin estetik hiss,zövq,qavrayış və s.qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək
C) Təbiətdə mövcud ekoloji durumu müəyyən etmək
D) Bədii əsərlərin mahiyyətini anlamaq

10. Portfolioda hansı sənədlər qeydə alınmır?
A) Cari qiymətlər
B) Gündəlik müşahidələr
C) Psixoloqun rəyi
D) Məktəbrəhbərliyinin qeydləri

Müəllim Hazırlıq Mərkəzi
070 – 819-59-64

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.