Texnologiya,Texniki Əmək – Diaqnostik Qiymətləndirmə

 • TEXNOLOGİYA
 • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

TEXNOLOGİYA

1.

Pəstah detaldan nə ilə fərqlənir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

Texniki təsvir nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Texnologiya və əmək hazırlığı dərslərində maşınqayırma çertyojlarında bütün ölçülər hansı ölçü vahidində göstərilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Standartlara görə təsviri böyütmək üçün hansı miqyaslar təyin olunub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

Çertyoju oxumaq nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

Qara metalların növləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

Hansı metalın rəngi qırmızıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

Hansı materiallardan burğular hazırlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

Hansı ağac növləri iynəyarpaqlılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

Elastiklik – materialın hansı xüsusiyyətnə deyilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

Bucaq ölçülərinin ölçü vahidi.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

Taxta üzərində hansı alətlə kvadrat formalı dəlik açmaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.

Texnologiya nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

Marşrut xəritələri nə üçün lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.

Reysmusla hansı əməliyyatları yerinə yetirirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

Mişarlama qutusu nə üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Hamar səth almaq üçün taxtanı hansı istiqamətdə yonmaq lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.

Pərçim birləşməsi hansı növ birləşməyə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.

Burğuların növləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

Çuqun dəmirin ərintisidir və tərkibində karbon neçə faizdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.

Ölçü alətlərinin növləri.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.

Maşinqayırmada çertyoj nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

Çilingər məngənəsi hansı əsas hissələrdən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

Zavodlarda qalın təbəqə metalı hansı alət ilə kəsirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.

Elektrik dövrəsinin əsas elementlərini sadalayın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

Məmulatların qrafiki təsvirində xətlərin növü:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

Maşınqayırmada metalların növləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.

Burğu dəzgahında patron nə üçün istifadə olunur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.

Hansı alət daha yüksək dəqiqliklə ölçür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.

Hansı birləşmələr sökülməyən birləşmələr adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.

Hansı növ rəndə məmulatı kobud yonur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

Hansı hissələr ştangenpərgarda yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

Kreysmeystel hansı cilingər əməliyyatı üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Ventil başlıq açıq olduğu halda başlıq tərəfə şpindel boyu su axır. Bu nasazlığı aradan qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.

Torna dəzgahı bu hissələrdən ibarətdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.

Latun hansı metaların ərintisidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.

Hansı növ materialdan torna dəzgahının kəskiləri hazırlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.

Mikrometr ştangenpərgardan neçə dəfə dəqıq ölçü aparır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Kimya-termiki emalın növləri hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

Muftalar nə üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunluğu müəyyən edin.
1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?

1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.

1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?

1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.

1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

6 thoughts on “Texnologiya,Texniki Əmək – Diaqnostik Qiymətləndirmə

 • Mart 12, 2020 at 08:23
  Permalink

  Cavablarda səhvlər var. Yəni mənim düz yazdığım cavablar səhv qəbul edilib.

  Reply
  • May 1, 2020 at 10:43
   Permalink

   1)Burgulara aid sualda vintvari deyil şnekvaridir
   2)stangenpergarda nonius deyil sesleyicidir cavab
   3)texniii tesvire aid cavab sehv goturulub
   Sizlerin bu sehvlerinize gorede miq de iki balim duz ola ola sehv goturuldu.xahis edirem diqqetli olun.bizim talehimiz hell olunur

   Reply
 • Yanvar 19, 2019 at 19:36
  Permalink

  Texnologiyadan verilen bu suallara gore tewekkur edirem, bawqa daha hansi suallar olur, eger varsa, evvelceden tewekkur ederem

  Reply
 • Oktyabr 2, 2018 at 19:18
  Permalink

  Salam.bu il imtahan veren muellimlerden rica edirem mene yazin texnologiyadan hansi kitablardan hazirlasmusiz?krikulum ucun hansi kitab lazimdir?bu il mentiqdende suallar salinmisdimi?onun ucunde kitab varsa yazin zehmet olmasa

  Reply
  • Yanvar 22, 2019 at 16:22
   Permalink

   Salam uğurlar əvvala Texnologiyadan-sinif kitabları və test topusu,Kurikulumdan-Gülər Hüseynovanın Pedaqogika Kurikulu 2018ci il kitabı Məntiqdən -İnternetden hazirlasin

   Reply

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.