Niyə saytdakı testlərə abunə olmalıyam?! CAVAB: Saytda olan suallardan MİQ və SERTİFİKASİYA imtahanlarında dəfələrlə istifadə olunmuşdur. Sınaqlara qoşulmaqla imtahan nəticənizi sığortalaya bilərsiniz, seçim sizin əlinizdədir! Watsap qrupuna qoşulmaq üçün klik edin!

Azərbaycan DiliDiaqnostik Qiymətləndirmə

Azərbaycan dili və Ədəbiyyat müəllimləri üçün Diaqnostik Qiymətləndirmə-B

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • ƏDƏBİYYAT
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1.
Keyfiyyət bildirən sifəti göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Uyğunluğu müəyyən edin.I. Vurğu üçüncü hecaya düşür.

II. Vurğu ikinci hecaya düşür.

III. Vurğu birinci hecaya düşür.

1. tamamilə, geologiya 2. Fransa, fosfor 3. mahircəsinə, meduza
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
Hansı cümlədə “ki” ədat kimi işlənib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bağlayan bağlayıcılar hansılardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Sadalanan xüsusiyyətlərdən yalnız biri hansı sözdədir?

1. Ahəng qanununun pozulması2. Sözdə uzun tələffüz olunan saitin olması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Verilmiş cümlənin morfoloji təhlili ilə bağlı yanlış fikir hansıdır?

Onun dedikləri görülməli işi yubadır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Sinonimlər cərgəsini göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Uzun saitli sözləri göstərin.

1. amal 2. mütləq 3. sonra 4. norma 5. namuslu 6. aşpaz 7. asan 8. kitab
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Nümunələrdən birində feli bağlama tərkibi səbəb zərfliyi kimi işlədilmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Tərəflərindən biri ayrılıqda işlənə bilməyən mürəkkəb isimlər olan cərgəni göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Hansı misralarda həmcins üzvlər işlənmişdir?Qara yel gah əsir, gah da dayanır.Hələ də evlərdə buxarı yanır.Yağışlar çoxalır, göllənir sular.Qamış da göyərir canı var kimi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Elə baş cümlə seçin ki, «həmişə yaxşılıq etsin» cümləsi təyin budaq cümləsi olsun:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Fərqləndirilmiş sözlərin arasında hansı sintaktik əlaqə var?Payız günəşinin mavi sularda əks olunan şüaları onun gözlərini qamaşdırırdı.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
Mürəkkəb adlar haqqındakı fikirlərdən biri səhvdir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. “Üstünlük” sözünün fonetik təhlili ilə bağlı düzgün fikirləri seçin:1. Sözdə 8 səs, 8 hərf vardır.
2. Deyilişi ilə yazılışı fərqlənmir.
3. [ü] – incə, dodaqlanan, qapalı saitdir.
4. Sözdəki [s], [t], [x`] kar, [n], [l] cingiltili samitlərdir.
5. Sözdə incə saitlərin ahəngi vardır.
6. Vurğusu ikinci hecaya düşür
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
Hansı sözün yazılışı səhvdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Sözlərdən yalnız birinə saitlə başlanan hal şəkilçisi artırdıqda söz kökündəki son sait düşmür:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Mübtədası sadə olan cümlə hansıdır?Şairin həyatı çox acınacaqlı keçib.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Fikirlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Cümlədəki isimlərin hansı halda olduğunu ardıcıllıqla göstərin.Həkim məsləhəti ilə xəstələrin hamısını müayinə etdilər.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

ƏDƏBİYYAT

21. Gülhüseyn Hüseynoğlunun “Müəllimin arzusu” hekayəsində hansı böyük şairdən söhbət açılırdı?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
“Qafqaz səfəri: Bakı”əsəri kimin xatirələrindən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Verilmiş nümunənin müəllifini və janrını müəyyənləşdirin.Dadi- fəryad, ey güruhi-izam,Oldu zaye bu milləti-islam.Günü-gündən zəlili xar olduq,Möhnəti qüssəyə düçar olduq.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
«Hacı Qara» əsərində Heydər bəy nədən şikayətlənirdi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Verilən cavablardan hansı XIII-XVI əsrAzərbaycan ədəbiyyatına aid edilə bilməz?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Verilmiş nümunənin misradaxili bölgüsünü müəyyənləşdirin.Bu dağda maral azdı,Ovçu çox, maral azdı.Ağlama, xumar gözlüm.Ölmərəm, yaram azdı.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
B.Vahabzadənin əsərləri ilə bağlı uyğunsuzluğu müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. “Elm tükənməz bir xəzinədir”  başlıqlı mətndə elm aşağıdakılardan hansılarla müqayisə olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
Bu hekayələrdən biri M.İbrahimovun «Cənub hekayələri» nə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
«Dağlar» şeirində Aşıq Ələsgər nəyi təsvir etmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. “Qazan xanın oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy” un qəhrəmanlarını göstərin:

1. Qazan xan 2. Banuçiçək 3.Uruz 4.Burla xatun 5.Dəli Domrul
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Ə.Cavadın poemalarından ibarət cərgəni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Dramatik növə aid verilmiş fikirlərdən biri səhvdir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
H.Cavidin «Ana» dramında gümüş kəmər kimə bağışlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Ş.İ.Xətai ilə bağlı fikirlərdən biri doğrudur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
C.Məmmədquluzadənin “Anamın kitabı” əsərində Zəhrabəyimin övladlarının kitabxanasında axtarış aparan hökümət məmuru nədən şübhələnir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
Məmmədəli Məhzunun həyat və yaradıcılığı ilə bağlı səhv cavabı göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
Biri C.Cabbarlının əsəridir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
«Füyuzat» jurnalı ilə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
“İsgəndərnamə” poemasındakı Nüşabə surəti ilə bağlı səhv fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

METODİKA

41. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?
1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

DİGƏR FƏNNLƏRƏ BAXMAQ İSTƏYİRƏM

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.