Hörmətli istifadəçi! Əgər testimizi, ümumilikdə saytımızı bəyəndinizsə xahiş edirik saytda olan istəlinən reklama klik edəsiniz! Bununla siz saytın yaşamasına, yeni testlərin tərtib olunmasına mənəvi yardım etmiş olacaqsınız.

Загрузка...

Coğrafiya MİQ – 2018 (yeni)

  • COĞRAFİYA
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

COĞRAFİYA

1. Göy Banan adalanan meqalopilsələrə aid olanları seçin:

  1. San- San  2. Reynboyu   3. İngiltərə   4. Bos- Vas   5. Çi- Pits   6. Tokaydo
A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Çayın yatağının en kəsiyinin sahəsi 18 km2, suyun axın sürəti isə 6 m/san -yə bərabər olarsa, çayın su sərfini hesablayın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Alınan kreditin tikilən müəssənin hazır məhsulları hesabına ödənməsi sazişi necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Dünya yük dövriyyəsinə görə fərqlənən ən iri liman şəhərləri?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin sayı 9,8 mln. nəfər olmuşdur. Əhalinin 49,9%-ni kişilər, 50,1%-ni isə qadınlar təşkil edirdi. Hər 1000 nəfər kişiyə düşən qadınların sayını hesablayın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Naxçıvan və Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonları üçün fərqli xüsusiyyətlər:

1. Yay və qış otlaqlarının olması heyvandarlığın inkişafına şərait yaradır
2. Yanacaq və filiz mənşəli faydalı qazıntıları vardır
3. Bütün inzibati rayonları xarici ölkələrlə həmsərhəddir
4. Urbanizasiya səviyyəsinə görə az fərqlənirlər
5. Təbii ehtiyatlar emal sənayesinin inkişafına imkan verir
6. Əraziləri iki tektonik zonada yerləşir

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Kür çayı boyu həmsərhəd olan inzibati rayonlar:

1. Ağcabədi – Zərdab
2. İmişli – Kürdəmir
3. Saatlı – Hacıqabul
4. Biləsuvar – Salyan
5. İmişli – Ağsu
6. Bərdə – Ağdaş

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Uyğunluğu müəyyən edin. 
1. Tatarıstan Respublikası
2. Kabarda-Balkar Respublikası
3. Sintszyan-Uyğur Respublikası
a. çay şəbəkəsi sıxdır və ərazisi zəif meylliyə malikdir
b. əsasən neft-qaz, kağız-sellüloz və maşınqayırma sənayesi sahələri inkişaf edib
c. kəskin kontinental iqlimə malikdir
d. mineral bulaqlar və əlverişli təbii şərait turizm təsərrüfatının yaradılmasına imkan verir
e. suvarılan torpaqlarda pambıq, şəkər çuğunduru, buğda və qarğıdalı becərilir

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

Çayın düşməsi 200 m-dir. Çayın dağ çayı olması üçün uzunluğu nə qədər olmalıdır.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

Suda quruda yaşayanlar hansı erada yaranmışlar ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Gölləri mənşəyinə görə qruplaşdırın:

I.   Marakaybo             a) buzlaq
II.  Eyr                            b) laqun
III. Ladoqa                   c) tektonik

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. İran dil qrupuna aid olmayan xalqlar:

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Filiz faydalı qazıntılarla zəngin olan türk dövlətləri və qurumları:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. İqtisadi-coğrafi vilayətlərin əhalisinin sayının artan sıras:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Xəritə-sxemdə verilmiş məntəqələrin okean sahilində yerləşməsinə baxmayaraq, buxarlanma ilə buxarlanma qabiliyyəti arasındadı fər daha azdır ?

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Şaquli zonallığın hakim olduğu məntəqələri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. TRASEKA nəyi bildirir ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Kamçatka yarımadasındakı vulkanları Havay adalarındakı vulkanlardan fərqləndirən əlamətlər:

1. Litosfer tavalarının konvergent sərhədində yerləşirlər
2. Qalxanvari vulkanlar qrupuna aiddirlər
3. Materik tipli yer qabığında formalaşmışlar
4. Bərk maddələr və qatı lava püskürürlər
5. Litosfer tavalarının divergent sərhədində yerləşirlər
6. Daha çox duru lava püskürürlər

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Ekvatorda yerləşən A məntəqəsində 23 sentyabrda, Günəşin üfüq üzərindəki vəziyyətləri rəqəmlərlə qeyd olunmuşdur. Bunu nəzərə alaraq hansı iki vəziyyət arasında 6 saat yerli vaxt fərqi vardır?

>

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Xəritə-sxemdə hansı ölkələr yerləşdiyini düzgün ardıcıllıqla sıralayın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Dövlətlər arasında mübahisələr həll olunana qədər razılaşdırılmış sərhəd necə alınır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Azərbaycan ərazisində şəhər və kənd əhalisinin nisbətini göstərən dioqramı müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Kimyəvi aşınmanın daha sürətli getdiyi rütubətlənmə əmsalını müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Kollaps ərazilər üçün xarakterik cəhət

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Respublikamızda İntrazonal landşaftın yayıldığı ərazilər hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Müasir dövürdə doğumun ən yüksək olduğu region hansidir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. G7 -yə daxil olmayan dövlətləri seçin:

a) Britaniya      b) Danimarka

c) Kanada         d) İtaliya

f) Yaponiya       e) Çin

g) İspaniya        h) Avstraliay

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Aşağıda verilmiş Azərbaycanın kontur xəritəsində hansı məntəqələrdə günəş satansiyaları tikmək məqsədə uyğun deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. 300 C temperaturda 1m3 havanın tərkibində  50% buxarı olarsa, havanın nisbi rütubətliyini təyin edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Yer səthində temperatur + 24 0C olarsa 200 m dərinlikdə temperatur neçə dərəcə dəyişər?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Verilmiş iqlim qrafikinin hansı ərazilər üçün xarakterik oldmadığını müəyyən edin:

1. Liviya səhrası

2. Amazon ovalığı

3. Taymır yarımadası

4. Viktoriya səhrası

5. Selvas

6. Ərəbistan yarımdası

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Kənd təsərüfatının hansı sahələri təbii şəraitdən az aslıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Verilmiş sxemə əsasən Günəşin hansı enlikdə olduğunu müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Verilmiş horizontollara əsasən AB məntəqələrin hündürlük fərqini hesablayın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Paleozoy geoloji earsının qrışıqlıq mərhələləri:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. BƏƏ, Rusiya və Nigeriya üçün oxşar əlamətlər:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Məskunlaşmış ərazilər necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Oxumağa qabillik anlayışının mühüm komponentləri sırasında biri uyğunsuzluq yaradır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Həyatın obyektiv şəklinin yaradılması təsəvvürlərinə əsaslanır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Özünütərbiyənin məqsədi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Alt standartın funksiyalarına aid açar sözlər sırasında uyğunsuzluq yaradır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Yeni dərslik komplektlərinin əhəmiyyəti nədədir? 3 Xüsusiyyəti seçin.


1 - Təhsil prosesində müəllim - şagird fəaliyyətinin tam təsəvvürünü təmin edir.
2 - Alt - standartlardan təlim nəticələrini seçməyə kömək edir.
3 - Müəllimin qiymətləndirməyə qədər bütün fəaliyyətini istiqamətləndirir.
4 - Şagirdlərin təlim prosesində müstəqilliyini təmin edir.
5 - Qiymətləndirmə vasitələrini müəyyənləşdirməyə xidmət edir

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Hansı iş formasında verilmiş problem və onun həllinin nəticələri əks olunur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Uyğunsuzluğu müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Fərqli söz hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. 500 nәfәr tәlәbәnin 32%-i alman, 49%-i isә ingilis dilindә bilir. Bu dillәrdәn heç birini bilmәyәnlәrin sayı әn çox neçә olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 60 - 60


 

Tərtibatçı: Əzizağa Əhmədov

Hörmətli istifadəçi! Əgər testimizi, ümumilikdə saytımızı bəyəndinizsə xahiş edirik saytda olan istəlinən reklama klik edəsiniz! Bununla siz saytın yaşamasına, yeni testlərin tərtib olunmasına mənəvi yardım etmiş olacaqsınız.

Загрузка...
loading...
loading...

Administrator

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

14 şərh “Coğrafiya MİQ – 2018 (yeni)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !