2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
CoğrafiyaDiaqnostik Qiymətləndirmə

Coğrafiya müəllimləri üçün Diaqnostik Qiymətləndirmə-B

  • COĞRAFİYA
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

COĞRAFİYA

1.
Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarında hansı landşaft qurşaqları vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Gələcəkdə Azərbaycanın ixracatında hansı məhsulların artırılması sərfəlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
Buz səhralarının ifrat rütubətli olmasının səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Atmosferin tərkibi nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
İlk dəfə okeanların vahid olduğunu əyani cəhətdən hansı səyyah sübut etmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Yupiter planeti hansı xüsusiyyətinə görə digər planetlərdən fərqlənir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Çaylar yerləşmə xüsusiyyətinə görə neçə yerə ayrılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Məntəqənin hansı paralel və meridian üzərində yerləşdiyini bilməklə nəyi müəyyən etmək olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Yerin mərkəzindən qütbə qədər olan məsafə:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
270º üfüqün hansı cəhətini göstərir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
Üfüqün cənub-şərq istiqamətinin azümutu neçə dərəcədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Meridianların ekvatordan qısa olmasının səbəbi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Vulkan püskürən zaman yer səthinə çıxan maqma nə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
Bellinshauzen və Lazarev hansı materiki kəşf etdilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Yarımadaları müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Şərq yarımkürəsinin dənizlərini birləşdirən boğazlar:

1. Cəbəlüttariq 2. Kerç 3. Tatar 4.Berinq 5. Torres 6. Dreyk
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Ekoloji cəhətdən ən təmiz şəhər hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Mussonlar nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Lənkəran ovalığı üçün xarakterik olan torpaq tipi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Azərbaycanda zebunun saxlanıldığı iqtisadi rayon:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
Rusiya ilə sərhəddə yerləşən zirvə hansıdır və burada daimi qarın olmasının səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Azərbaycanın hansı ərazilərində düz günəş radiasiyasının kəmiyyəti daha çoxdur və bunun səbəbi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Azərbaycanda rütubətlənmə əmsalının vahid və vahiddən böyük olduğu ərazilərdə formalaşan torpaq tipləri:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
Dağ-tundra iqliminin olmadığı tektonik zonalar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Xəzər dənizinə birbaşa çıxışı olmayan türk dövlətləri:

1. Türkiyə 2. Əfqanıstan 3.Tacikistan 4. Özbəkistan 5. Qırğızıstan  6.Türkmənistan
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Konstitutsiyalı monarxiya ölkələri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
İnteqrasiya nədir və sahəvi inteqrasiyaya aid olan təşkilat hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. İnkişaf etmiş ölkələr (İEÖ) ilə inkişaf etməkdə olan ölkələrin (İEOÖ) demoqrafik siyasətindəki fərqlər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
«Reemiqrasiya» nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
317º azimutla hətəkət edən səyyah hansı azimutla geri qayıtmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
Sosialist sisteminin əsas əlaməti və bu sistemə aid olan ölkə :

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Dünya okeanında sərbəst hərəkət edə bilməyən canlılar necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Qar xəttindən yuxarıda yerləşən təbii landşaftlar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Şimali Amerikada subtropik qurşaq daxilində müvafiq olaraq qərbdən şərqə doğru hansı iqlim tipləri vardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
2 şəhər arasında 6 saat 48 dəq. zaman fərqi varsa, bunlar arasında coğrafi uzunluq fərqi neçə dərəcədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Şimali Qafqazda yerləşən türk dövlət qurumları:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Federativ monarxiya quruluşlu ölkə hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Bakıda yerli vaxt 22:00, X məntəqəsində isə 19:00- dur. X məntəqəsinin yerləşdiyi coğrafi uzunluq:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Qışda Şimal Buzlu okeanının bütün limanları donur, amma Murmansk limanı donmur, bunun səbəbi nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
Şamançılıq hansı türk qurumuna aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

METODİKA

41.
“Şagirdyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?1. Qiymətləndirmə növləri və üsulları 2. Mövzülar 3. Məzmun (fənnin məqsədi, məzmun xətti, standartlar, alt-standartlar) 4. Həftəlik dərs saatlarının miqdarı 5. Təlim strategiyaları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Kurikulumun xüsusiyyətlərini göstərin.1. Şəxsiyyətyönümlü
2. Nəticəyönümlü
3. Təklifyönümlü
4. İnteqrativlik
5. Tələbyönümlü
6. Fənyönümlü
7. Bilikyönümlü
8. Müəllimyönümlü
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?1. Məzmun standartları dərsin məqsədlərinin ifadə formalarından biridir.
2. Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar şəklində ifadə olunur.
3. Sinifdən sinfə keçdikcə alt – standartlar dəyişir.
4. Hər sinif üzrə məzmun xətləri dəyişmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
Bir alt-standartı reallaşdırmaq üçün neçə təlim nəticəsi müəyyənləşdirmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Tərbiyə sisteminin komponentlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olanları göstərin:1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Perspektiv planlaşdırmaya hansı daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Aşağıda sadalananlardan hansı didaktik prinsip deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması 2. Qiymətləndirmə növləri 3. İş formaları 4. Təlimin nəticələri 5. Məzmun standartları 6. Üsullar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.
Fasilitasiya nəyə əsaslanır? Biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
“Venn diaqramı”dan nə məqsədlə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Təlim zamanı üsullar seçilərkən nəyi nəzərə almaq lazımdır?1. Şagirdlərin yaş səviyyəsini 2. Mövzunu 3. Ümumi təlim nəticələrini 4. Dərsin hansı mərhələsində istifadə olunacağını 5. Dərsin gözlənilən təlim nəticələrini
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
Biri tədris resursuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
“Portfolio” nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Kiçik summativ qiymətləndirmənin (KSQ) xüsusiyyətlərini seçin:1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir. 2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır. 3. KSQ bir dərs ərzində keçirilir. 4. Yarımilin sonunda keçirilir. 5. Yarımillik qiymətə təsir etmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Biri fəal (interaktiv) təlimin mərhələsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.