2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Diaqnostik Qiymətləndirməibtidai

İbtidai Sinif müəllimləri üçün – Diaqnostik Qiymətləndirmə B

  • İBTİDAİ
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

İBTİDAİ

1.
Hansı cümlədə feldən düzələn isim işlənib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
“Hiss” sözünə hansı şəkilçini artırdıqda qoşa samitlərdən biri düşmür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Verilmiş şeir parçasında neçə isim var:Bu qala bizim qala,Həmişə bizim qala.Tikmədim özüm qalam,Tikdim ki, izim qala.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Yaxınmənalı sözlərin birləşməsindən yaranan mürəkkəb isim hansı bənddə verilib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
Feli birləşmə hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Ulduz işarəsinin yerinə bərabərsizliyi doğru edən ən kiçik ədədi yazın: 830 + * > 830 + 293
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Avtomobil yarışının iştirakçıları birinci gün 52 km yol getmişdilər. Bu, ikinci gün gedilən yoldan 4 dəfə çox idi. İdmançılar iki günə neçə kilometr yol getdi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
184 və 154 ədədlərinin fərqini 3-ə bölün:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Mən yüzlüklərinin sayı 2 olan ən böyük üçrəqəmli cüt ədədəm. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşsam, 300 olaram. Mən neçəyəm?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
5 yüzlük neçə onluqdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
Biri 92, digəri bundan 4 dəfə kiçik olan iki ədədin hasilini yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdır – saq, neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Kamilə iki qələmə 18 manat pul verdi. Qələmlərdən biri o birindən 2 dəfə baha idi. Kamilənin aldığı qələmdən bahalısının qiyməti neçə manatdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
3 – ə bölünən ən kiçik üçrəqəmli ədədlə 8- in hasili nəyə bərabərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
Bir ədədi 8 dəfə artırsan 48 olar. Bu ədədi 12 dəfə artırsan, neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
Qalıqlı bölmə əməlində qismət 19, bölən 9 – dur. Bu bölmə əməlində bölünən ən çoxu neçə ola bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
949 – u 25– ə böldükdə alınan qalıq , 1731 – i 24 – ə böldükdə alınan qalıqdan neçə dəfə böyükdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
4603 ədədini onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda alınan ədəd haqqında yazılmış fikirlərdən hansı doğru deyil ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Verilmiş misalda qismət neçə rəqəmlidir ?

258905 : 315
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Dörd müxtəlif üçrəqəmli ədədin cəmi 3430-dur. Bu ədədlərin ən kiçiyi ən azı neçə ola bilər ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
32a üç rəqəmli ədədinin 2-yə, 3-ə və 4-ə qalıqsız bölünə bilməsi üçün a neçə olmalıdır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
x:4=125 olarsa, 66 •x – 5500 ifadəsinin qiyməti neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
a=48 olarsa(96•14•5) : (35•a) ifadəsinin qiyməti nəyə bərabərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
11364:12- 75 < 3•A     şərtinə görə A – nın yerindəki ən kiçik ədəd neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
Kvadratın perimetri 48 sm – dir. Sahəsi bu kvadratın sahəsinə bərabər düzbucaqlının uzunluğu 18 sm – dir. Düzbucaqlının eni neçə santimetrdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Ədədi ortası 40 olan üç ədəddən biri 31, digəri 52 – dir. Üçüncü ədəd neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Yaxın mənalı sifətləri tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Neçə sözü sətirdən-sətrə keçirmək olar?

ovçu, uzaq, aslan, xətt, ata, papaq, Arif
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
Hansı bənddə nöqtələrin yerinə “m” hərfi yazılmalıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
Hansı cümlədə “gözəl”  sözü hərəkətin əlamətini bildirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
Hansı cümlənin sonunda həm sual, həm də nöqtə işarəsi qoyula bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Verilmiş sözlərin neçəsində səslər hərflərdən azdır?

Dovşan, çiçək, ailə, hüzn, dostluq, təəssüf
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
“yazıçıların” sözü hansı bənddə kök və şəkilçiyə düzgün ayrılıb?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Verilmiş sözlərdən neçəsi yaxın mənalı sifətdir:

çirkin-gözəl, məğrur-qürurlu, güc-qüvvət, ağ-bəyaz, dost-tanış, uzun-böyük, uca-hündür, vətən-yurd, qısa-gödək, sıx-seyrək?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
“qaçmaq” feli indiki zamanda ikinci şəxsin cəmində necə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən sözlər cərgəsini seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Başladı sözü ilə bağlı olan səhv fikri seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
Hansı cümlənin xəbərində orfoqrafik səhvə yol verilib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
Cümlələrin birində mübtəda işlənməmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
Hansı cümlənin xəbəri düzəltmə sözlə ifadə olunub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
Hansı cümlədə xəbər cəm şəkilçisi qəbul etməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

METODİKA

41.
“Şagirdyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?1. Qiymətləndirmə növləri və üsulları 2. Mövzülar 3. Məzmun (fənnin məqsədi, məzmun xətti, standartlar, alt-standartlar) 4. Həftəlik dərs saatlarının miqdarı 5. Təlim strategiyaları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Kurikulumun xüsusiyyətlərini göstərin.1. Şəxsiyyətyönümlü
2. Nəticəyönümlü
3. Təklifyönümlü
4. İnteqrativlik
5. Tələbyönümlü
6. Fənyönümlü
7. Bilikyönümlü
8. Müəllimyönümlü
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?1. Məzmun standartları dərsin məqsədlərinin ifadə formalarından biridir.
2. Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar şəklində ifadə olunur.
3. Sinifdən sinfə keçdikcə alt – standartlar dəyişir.
4. Hər sinif üzrə məzmun xətləri dəyişmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
Bir alt-standartı reallaşdırmaq üçün neçə təlim nəticəsi müəyyənləşdirmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Tərbiyə sisteminin komponentlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olanları göstərin:1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Perspektiv planlaşdırmaya hansı daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Aşağıda sadalananlardan hansı didaktik prinsip deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması 2. Qiymətləndirmə növləri 3. İş formaları 4. Təlimin nəticələri 5. Məzmun standartları 6. Üsullar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.
Fasilitasiya nəyə əsaslanır? Biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
“Venn diaqramı”dan nə məqsədlə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Təlim zamanı üsullar seçilərkən nəyi nəzərə almaq lazımdır?1. Şagirdlərin yaş səviyyəsini 2. Mövzunu 3. Ümumi təlim nəticələrini 4. Dərsin hansı mərhələsində istifadə olunacağını 5. Dərsin gözlənilən təlim nəticələrini
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
Biri tədris resursuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
“Portfolio” nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Kiçik summativ qiymətləndirmənin (KSQ) xüsusiyyətlərini seçin:1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir. 2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır. 3. KSQ bir dərs ərzində keçirilir. 4. Yarımilin sonunda keçirilir. 5. Yarımillik qiymətə təsir etmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Biri fəal (interaktiv) təlimin mərhələsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

3 2 votes
Məqalənin reytinqi
tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.

4 Şərhlər
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın