RİYAZİYYAT,  İNGİLİS DİLİ,  RUS DİLİ,  RUS DİLİ və ƏDƏBİYYAT,   ALMAN DİLİFRANSIZ DİLİ  üzrə sertifikasiya imtahanları may-iyun aylarında keçiriləcəkdir! İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!. İmtahanda necə yüksək nəticə toplamaq olar?!

Coğrafiya

Coğrafiya MİQ – 2018 (yeni)

  • COĞRAFİYA
  • Məntiq
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

COĞRAFİYA

1. Göy Banan adalanan meqalopilsələrə aid olanları seçin:
  1. San- San  2. Reynboyu   3. İngiltərə   4. Bos- Vas   5. Çi- Pits   6. Tokaydo
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Çayın yatağının en kəsiyinin sahəsi 18 km2, suyun axın sürəti isə 6 m/san -yə bərabər olarsa, çayın su sərfini hesablayın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Alınan kreditin tikilən müəssənin hazır məhsulları hesabına ödənməsi sazişi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Dünya yük dövriyyəsinə görə fərqlənən ən iri liman şəhərləri?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin sayı 9,8 mln. nəfər olmuşdur. Əhalinin 49,9%-ni kişilər, 50,1%-ni isə qadınlar təşkil edirdi. Hər 1000 nəfər kişiyə düşən qadınların sayını hesablayın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Naxçıvan və Gəncə-Qazax iqtisadi-coğrafi rayonları üçün fərqli xüsusiyyətlər:

1. Yay və qış otlaqlarının olması heyvandarlığın inkişafına şərait yaradır
2. Yanacaq və filiz mənşəli faydalı qazıntıları vardır
3. Bütün inzibati rayonları xarici ölkələrlə həmsərhəddir
4. Urbanizasiya səviyyəsinə görə az fərqlənirlər
5. Təbii ehtiyatlar emal sənayesinin inkişafına imkan verir
6. Əraziləri iki tektonik zonada yerləşir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Kür çayı boyu həmsərhəd olan inzibati rayonlar:

1. Ağcabədi – Zərdab
2. İmişli – Kürdəmir
3. Saatlı – Hacıqabul
4. Biləsuvar – Salyan
5. İmişli – Ağsu
6. Bərdə – Ağdaş
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Uyğunluğu müəyyən edin. 1. Tatarıstan Respublikası
2. Kabarda-Balkar Respublikası
3. Sintszyan-Uyğur Respublikası
a. çay şəbəkəsi sıxdır və ərazisi zəif meylliyə malikdir
b. əsasən neft-qaz, kağız-sellüloz və maşınqayırma sənayesi sahələri inkişaf edib
c. kəskin kontinental iqlimə malikdir
d. mineral bulaqlar və əlverişli təbii şərait turizm təsərrüfatının yaradılmasına imkan verir
e. suvarılan torpaqlarda pambıq, şəkər çuğunduru, buğda və qarğıdalı becərilir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
Çayın düşməsi 200 m-dir. Çayın dağ çayı olması üçün uzunluğu nə qədər olmalıdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Suda quruda yaşayanlar hansı erada yaranmışlar ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Gölləri mənşəyinə görə qruplaşdırın:

I.   Marakaybo             a) buzlaqII.  Eyr                            b) laqunIII. Ladoqa                   c) tektonik
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. İran dil qrupuna aid olmayan xalqlar:

 
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Filiz faydalı qazıntılarla zəngin olan türk dövlətləri və qurumları:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. İqtisadi-coğrafi vilayətlərin əhalisinin sayının artan sıras:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Xəritə-sxemdə verilmiş məntəqələrin okean sahilində yerləşməsinə baxmayaraq, buxarlanma ilə buxarlanma qabiliyyəti arasındadı fər daha çoxdur ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Şaquli zonallığın hakim olduğu məntəqələri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. TRASEKA nəyi bildirir ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Kamçatka yarımadasındakı vulkanları Havay adalarındakı vulkanlardan fərqləndirən əlamətlər:

1. Litosfer tavalarının konvergent sərhədində yerləşirlər
2. Qalxanvari vulkanlar qrupuna aiddirlər
3. Materik tipli yer qabığında formalaşmışlar
4. Bərk maddələr və qatı lava püskürürlər
5. Litosfer tavalarının divergent sərhədində yerləşirlər
6. Daha çox duru lava püskürürlər
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Ekvatorda yerləşən A məntəqəsində 23 sentyabrda, Günəşin üfüq üzərindəki vəziyyətləri rəqəmlərlə qeyd olunmuşdur. Bunu nəzərə alaraq hansı iki vəziyyət arasında 6 saat yerli vaxt fərqi vardır?

>
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Xəritə-sxemdə hansı ölkələr yerləşdiyini düzgün ardıcıllıqla sıralayın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Dövlətlər arasında mübahisələr həll olunana qədər razılaşdırılmış sərhəd necə alınır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Azərbaycan ərazisində şəhər və kənd əhalisinin nisbətini göstərən dioqramı müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Kimyəvi aşınmanın daha sürətli getdiyi rütubətlənmə əmsalını müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Kollaps ərazilər üçün xarakterik cəhət
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Respublikamızda İntrazonal landşaftın yayıldığı ərazilər hansılardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Müasir dövürdə doğumun ən yüksək olduğu region hansidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. G7 -yə daxil olmayan dövlətləri seçin:

a) Britaniya      b) Danimarka

c) Kanada         d) İtaliya

f) Yaponiya       e) Çin

g) İspaniya        h) Avstraliay
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Aşağıda verilmiş Azərbaycanın kontur xəritəsində hansı məntəqələrdə günəş satansiyaları tikmək məqsədə uyğun deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. 300 C temperaturda 1m3 havanın tərkibində  50% buxarı olarsa, havanın nisbi rütubətliyini təyin edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Yer səthində temperatur + 24 0C olarsa 200 m dərinlikdə temperatur neçə dərəcə dəyişər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Verilmiş iqlim qrafikinin hansı ərazilər üçün xarakterik oldmadığını müəyyən edin:

1. Liviya səhrası2. Amazon ovalığı3. Taymır yarımadası4. Viktoriya səhrası5. Selvas6. Ərəbistan yarımdası
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Kənd təsərüfatının hansı sahələri təbii şəraitdən az aslıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Verilmiş sxemə əsasən Günəşin hansı enlikdə olduğunu müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Verilmiş horizontollara əsasən AB məntəqələrin hündürlük fərqini hesablayın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Paleozoy geoloji earsının qrışıqlıq mərhələləri:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. BƏƏ, Rusiya və Nigeriya üçün oxşar əlamətlər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Məskunlaşmış ərazilər necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Fərqli söz hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. 500 nәfәr tәlәbәnin 32%-i alman, 49%-i isә ingilis dilindә bilir. Bu dillәrdәn heç birini bilmәyәnlәrin sayı әn çox neçә olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

METODİKA

51. Oxumağa qabillik anlayışının mühüm komponentləri sırasında biri uyğunsuzluq yaradır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Həyatın obyektiv şəklinin yaradılması təsəvvürlərinə əsaslanır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Özünütərbiyənin məqsədi nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Alt standartın funksiyalarına aid açar sözlər sırasında uyğunsuzluq yaradır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Yeni dərslik komplektlərinin əhəmiyyəti nədədir? 3 Xüsusiyyəti seçin.1 - Təhsil prosesində müəllim - şagird fəaliyyətinin tam təsəvvürünü təmin edir.
2 - Alt - standartlardan təlim nəticələrini seçməyə kömək edir.
3 - Müəllimin qiymətləndirməyə qədər bütün fəaliyyətini istiqamətləndirir.
4 - Şagirdlərin təlim prosesində müstəqilliyini təmin edir.
5 - Qiymətləndirmə vasitələrini müəyyənləşdirməyə xidmət edir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Hansı iş formasında verilmiş problem və onun həllinin nəticələri əks olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Uyğunsuzluğu müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Tərtibatçı: Əzizağa Əhmədov

0 0 votes
İmtahan reytinqi
tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.

2 Şərhlər
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın

Coğrafi məkan,təbiət,cəmiyyət

beyenmedim suallari lazimsiz meqamlar cox idi suallar mucerred idi nese hec beyenmedim