loading...

Buraxılış sınaq imtahanı. IX SİNİF

Test suallarına görə ZƏFƏR KURSLARIna təşəkkür edirik!

1. Fəal danışıq üzvlərini seçin.
1. dil    2. ağız boşluğu
3. dodaqlar    4. nəfəs borusu     5. səs telləri
2. Tələffüzündə iki fərqli məqam olan söz hansıdır?
3. Yazılışı səhv olan söz hansıdır?
4. Birinci tərəfi cingiltili tələffüz olunan söz birləşməsini göstərin.
5. “Hoppanmaq” sözünün fonetik təhlilindəki səhvi tapın.
1. Deyilişi ilə yazılışı arasında üç fərqli məqam var.
2. Üçhecalı sözdür, vurğu ikinci hecaya düşür.
3. Ahəng qanununa tabedir.
4. q samiti cingiltilidir, kar qarşılığı k samitidir.
5. Bir dodaqlanan, iki dodaqlanmayan sait səs vardır.
6. Sözdə iki p samiti işlənmişdir.
6. Biri feildir:
7. Məcazi mənada işlənmiş birləşmə hansıdır?
8. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın.
us, tanıq, çarıq, damu, ...
9. Həm ümumişlək, həm də termin kimi işlənə bilən sözlər cərgəsini seçin.
10. Dilimizin daxili imkanları hesabına yaranmış yeni sözlər:
11. Uyğunsuzluğu seçin.
12. Morfoloji yolla yaranmış sözü seçin.
13. Başlanğıc formada verilmiş söz hansıdır?
14. Sadə ismi göstərin:
15. Hansı cümlədə “kitab” sözü həm mənsubiyyət, həm də hal şəkilçisi qəbul etmişdir?
16. Frazeloji birləşmənin mənası səhv verilib
17. Həm mənsubiyyətə görə dəyişərkən, həm də hallanarkən son saitini itirən sözləri seçin.
18. Çoxaltma dərəcəsində olan sifəti tapın.
19. Çoxaltma dərəcəsində verilmiş sifət olan cümlə:
20. Feildən həm isim, həm də sifət düzəldən omonim şəkilçiləri seçin.
21. Sayla sifətin oxşar cəhəti kimi verilə bilməz
22. Əsl mürəkkəb saylar cərgəsi hansıdır?
23. Qeyri-müəyyən miqdar sayı işlənmiş cümləni tapın.
24. Kəmiyyət fərqi yaradan numerativ sözlər seçin
25. Həm ismi, həm də sifəti əvəz edən əvəzliklər hansıdır?
26. Mücərrəd mənalı ismi tapın.
27. Hansı cümlədə “o” əvəzliyindən sonra vergül qoyulmalıdır? (vergüllər buraxılmışdır)
28. Əvəzliyin hansı məna növü əvəzliyin özünü də əvəz edir?
29. İsimləşmiş sifəti tapın.
30. “Mənim səndən və ondan bir xahişim var”
cümləsinin morfoloji təhlilindəki səhvi tapın.
31.
32. 6524 ədədini minliklərə qədər
yuvarlaqlaşdırdıqda aşağıdakılardan hansı alınar?
33.
34.
35. |x|=8 tənliyinin köklər cəmini tapın.
36. Ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxarın:
6x+12y+18z
37. Tənliyi həll edin:
6x+4=7(x+9)
38.
39.
40. Perimetri 80 sm olan kvadratın sahəsini tapın.
41.
42.
43. |-4,5|:|-0,9|+|-3| |2| ifadəsinin qiymətini tapın.
44. 400 ədədi 4:3:12 nisbətində tərs mütənasib
hissələrə bölünmüşdür. Bu ədədləri tapın.
45. 6x 4y (-3z) birhədlisinin əmsalını tapın.
46. Qatar şəhərlər arasındakı məsafəni 60 km/saat sürətlə 4 saata gedərsə, 40 km/saat sürətlə həmin
məsafəni neçə saata gedər?
47.
48. Üç müxtəlif üçrəqəmli ədədin cəmi 1000 olarsa, onlardan böyüyü ən çoxu neçə ola bilər?
49.
50. 84 ədədinin natural bölənlərinin sayını tapın
51. 1, 3, 4, 5, 5, 6 ədədlərinin medianını tapın.
52. Tərəfləri 8 sm və 16 sm olan bərabəryanlı üçbucağın perimetrini tapın.
53. Aşağıdakı bucaqlardan neçəsi kor bucaqdır?
47°, 91°, 127°, 180°, 90°, 53°, 137°
54.
55. Şəkildə kubun açılışı verilib. Ştrixlənmiş hissənin sahəsi 36 sm2-dir. Kubun həcmini tapın.
56.
57. BD   ΔABC-nin tənbölənidir.
ABC=100° olarsa,
ABD=?
58. Düzbucaq təpəsindən çıxan şüa onu 2:7 nisbətində iki bucağa ayırır. Alınan kiçik bucağı tapın.
59.
60. ∠1+ ∠2+ ∠4=220
∠3=?

 

loading...

Əzizağa Əhmədov

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

12 Şərhlər “Buraxılış sınaq imtahanı. IX SİNİF

Bu haqda nə düşünürsən?