Загрузка...

Azərbaycan Dili -Sınaq Qiymətləndirməsi B variatı

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1.

Bunlardan hansı defislə yazılmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Vurğusu son hecaya düşən sözləri müəyyənləşdirin.

1. maneə 3. sakitcə 5. dahiyanə 2. qəlbən 4. lirika 6. forum 1, 3, 5

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Həm əsas, həm köməkçi nitq hissəsi kimi işlənə bilən sözü seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.

Biri quruluşuna görə fərqlidir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Alınma sözlərə xas olan cəhətləri seçin:

I. Sonu qoşasamitli birhecalı sözlər
II. Onluq saylar
III. Tərkibində uzun sait işlənən sözlər
IV. İşarə əvəzlikləri

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

Hansı cümlədə frazeoloji birləşmə yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

Antonim sözlərin işlənmədiyi cümləni tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Şirin xatirəmdir, şirin röyamdır
Müqəddəs andımdır vətənim mənim….

Nümunədə mənsubiyyət şəkilçili neçə söz vardır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. … Yalnız indi anladım,
Ah, sən daha mənim üçün
Əlçatmaz bir çiçəksən,
Yaşanmış günlərimtək geri dönməyəcəksən…

Nümunədə işlənmiş köməkçi nitq hissələri hansı bənddə düzgün verilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Sözlər niyə belə xətrə dəyirlər?
Ürəksiz görüşdən doymuşuq daha.
Fillər ölümünü duyur, deyirlər,
Biz də ayrılığı duymuşuq daha.

Nümunədə əvəzliyin hansı məna növləri işlənib?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

Hansı cümlədə qeyri-müəyyən miqdar sayı işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Sintaktik yolla yaranmış çoxaltma dərəcəsində olan sifət hansı bənddədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.

Hansı cümlədə miqdar zərfi təsriflənməyən felə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. “..Sən gərək özünü tanıtmayaydın,

Ömür də beləcə keçib gedəydi…”

Qalın şrifrlə yazılmışş fellər haqqında verilmiş fikirlərdən biri düzdür:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Mənsubiyyətə görə fərqli dəyişən isimlərin sayını müəyyən edin:

sinif, su, mövqe, həvəs, nə. mənafe, tələb, tale

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Boş xanaya hansı söz yazılmalıdır ki, tabelilik əlaqəsinin bütün növləri cədvəldə olsun?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.

Söz sırasının pozulduğu sıranı göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Quruluşca mürəkkəb təyin, tamamlıq və zərflik işlənmiş cümlə hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

Tabesiz mürəkkəb cümlə hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Gördünmü, ay bala dedi atan mənim başıma nə oyun açdı – cümləsinin sxemini göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.

Xitab haqqında deyilənlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Aşağıdakı işgüzar sənədlərdən hansını hazırlayarkən bu tələblər yerinə yetirilməlidir?

1. Sənəd vahid formada yazılır və onu idarə rəhbəri verir.
2. Sənəddə bu və ya digər şəxsin ictimai fəaliyyəti, əxlaqi və siyasi keyfiyyətləri obyektiv şəkildə ardıcıl sadalanır.
3. Kimə,kimdən və haraya təqdim olunması göstərilir.
4. Dövlət əhəmiyyətlidirsə, müzakirə olunaraq yoxlanılır.
5. Məsul şəxsin imzası və müəssisənin möhürü vurulur.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Hansı fikirlər səhvdir?

1. Oynaq ismi və sifəti eyniköklü omonim sözlərdir.
2. Düzəltmə sözlərin kökü və başlanğıc forması fərqli olur.
3. Eyniköklü sözlər həm morfoloji, həm də sintaktik yolla düzəlir.
4. “Yanacaq” sözünün başlanğıc formasını iki şəkildə düşünmək mümkündür.
5. Kökü omonim olan yağlı, yağış, yağmur sözləri eyniköklüdür.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. “ 1969-cu ildə Nil Armstronq “Apollon-11” gəmisində ayın səthinə enməyə müvəffəq oldu” cümləsindəki hansı ismin yazılışında səhvə yol verilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. 1. Söz birləşməsi şəklində olur
2. Sintaktik təhlil zamanı parçalanmır.
3. Tərkibindəki hər bir sözün öz vurğusu olur.
4. Bəziləri ixtisar oluna bilir.

Verilən fikirlər hansına aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Aşağıda göstərilənlər hansı üslub üçün səciyyəvidir?

1. Ləhcə xüsusiyyətləri özünü göstərir.
2. İntonasiya, jest-hərəkət aparıcı yer tutur.
3. Nitqin sərbəstliyi mühümdür

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. İcbar fel işlənmiş cümlələri göstərin.

1. Dayım içəri girən kimi bizə acıqlandı və və böyrü üstə aşmış stulu qaldırdı.
2. Usta özünə təzə köynək tikdirirdi.
3. İdarənin bütün sənədlərini yoxlatdırdılar.
4. O, içəri keçib işıqları yandırdı.
5. Hökmdar müqəssiri tutdurdu.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. “ Bayaqdan bizim hərəkətlərimizə sakitcə göz qoyan qadın birdən-birə dilə gəlib bizə məsləhət gördü ki,…” baş cümləsinə hansı budaq cümlə qoşula bilər?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın: Madam ki, indi ki, bir halda ki….

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Frazeoloji birləşmələrin hər üçünə aid olan xüsusiyyəti göstərin.

ayağından çəkmək, gözü açılmaq, əlindən tutmaq

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Həmcins üzvlərdə təkrar olunan bəzi qrammatik şəkilçilər sonuncusu saxlanılmaqla ixtisar oluna bilir. Bunlara aid deyil:

1. Hal şəkilçiləri
2. Cəm şəkilçiləri
3. Mənsubiyyət şəkilçiləri
4. Xəbərdə şəxs şəkilçiləri
5. Zaman şəkilçiləri
6. Felin şəkil şəkilçiləri
7. İnkar şəkilçiləri

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Nümunədəki isimlərin hamısına aid olan ümumi cəhəti göstərin.

Fazil özünü nağıllarda eşitdiyi əfsanəvi bürclərin üstündə hiss edirdi.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Sıraların hansında “q” /qe/ hərfi ayrı-ayrılıqda [q], [ğ], [x] və [k´] səsini ifadə edir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Hansı tabesiz mürəkkəb cümlənin xəbərləri felin məchul növü ilə ifadə olunub?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. “Qələm əyri yonulsa da, düz yazar” – cümləsi haqqında səhv fikri tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Vağzalın yan-yörəsindəki dükanların da hamısı bağlı idi” cümləsindəki üzvlərin sıralanmasını göstərin

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Aşağıdakı cümlələrdən ikisi ümumi şəxslidir.

1. Dərsi vaxtında hazırlayarlar.
2. İgid ölər, adı qalar.
3. Yalan söz üz qızardar.
4. Sözün düzünü zarafatla deyərlər.
5. Quşu gözündən vururdu.
6. Onu orden və medallarla təltif etmişdilər.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Ara söz işlənmiş cümlə hansıdır? (Durğu işarələri buraxılıb)

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

Hansı sıradakı mürəkkəb ad səhv yazılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41.

“Şagirdyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?

1. Qiymətləndirmə növləri və üsulları 2. Mövzülar 3. Məzmun (fənnin məqsədi, məzmun xətti, standartlar, alt-standartlar) 4. Həftəlik dərs saatlarının miqdarı 5. Təlim strategiyaları

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Kurikulumun xüsusiyyətlərini göstərin.

1. Şəxsiyyətyönümlü
2. Nəticəyönümlü
3. Təklifyönümlü
4. İnteqrativlik
5. Tələbyönümlü
6. Fənyönümlü
7. Bilikyönümlü
8. Müəllimyönümlü

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?

1. Məzmun standartları dərsin məqsədlərinin ifadə formalarından biridir.
2. Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar şəklində ifadə olunur.
3. Sinifdən sinfə keçdikcə alt – standartlar dəyişir.
4. Hər sinif üzrə məzmun xətləri dəyişmir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.

Bir alt-standartı reallaşdırmaq üçün neçə təlim nəticəsi müəyyənləşdirmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.

Tərbiyə sisteminin komponentlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olanları göstərin:

1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.

Perspektiv planlaşdırmaya hansı daxil deyil?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.

Aşağıda sadalananlardan hansı didaktik prinsip deyil?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:

1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması 2. Qiymətləndirmə növləri 3. İş formaları 4. Təlimin nəticələri 5. Məzmun standartları 6. Üsullar

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.

Fasilitasiya nəyə əsaslanır? Biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

“Venn diaqramı”dan nə məqsədlə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Təlim zamanı üsullar seçilərkən nəyi nəzərə almaq lazımdır?

1. Şagirdlərin yaş səviyyəsini 2. Mövzunu 3. Ümumi təlim nəticələrini 4. Dərsin hansı mərhələsində istifadə olunacağını 5. Dərsin gözlənilən təlim nəticələrini

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.

Biri tədris resursuna aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

Formativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

“Portfolio” nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.

Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Kiçik summativ qiymətləndirmənin (KSQ) xüsusiyyətlərini seçin:

1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir. 2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır. 3. KSQ bir dərs ərzində keçirilir. 4. Yarımilin sonunda keçirilir. 5. Yarımillik qiymətə təsir etmir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

Biri fəal (interaktiv) təlimin mərhələsidir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 60 - 60


 

Загрузка...

Administrator

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.