2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Diaqnostik Qiymətləndirməİngilis dili

İNGİLİS DİLİ -Sınaq Qiymətləndirməsi B variatı

  • ENGLİSH
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

ENGLİSH

1. Choose the correct pronoun. He has … free time at the weekends
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Choose the correct pronoun. He looked attentively, but saw … in the darkness.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
Complete the sentence. There were some flowers growing in the garden, … ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Choose the correct variant. I would like _______ rice.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
Choose the plural nouns.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Make up a sentence.

get/up/I/in/early/the/morning
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Choose the correct logical ending. It’s too cold outside.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Choose the correct logical ending. Trees help us…

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Choose the opposites of the underlined words.

He’s short and plump.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Choose the correct verb phrase “to end a telephone call.”
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Choose the correct word.

Can you _________ me some money, please?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Choose the correct logical ending.

Life is … .
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Match the words to their definitions.1. future    2. feature     3. furniture

a) a large movable equipment to make a house

b) something interesting or typical of a place or thing

c) the time that will come after the present
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Choose the correct variant.

The nine-month school year … well for a long time.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Choose the correct sentence in the Passive Voice. The sheep ate all the grass
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Choose the correct variant.

_____ you speak English?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Choose the correct variant.Rice grows … in China, Japan and India.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Choose the correct variant.

… … twelve months in a year?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Choose the correct answer:——- no bread at home.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Choose the correct answer.In his free time he likes cycling.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Choose the correct word.Who’s your favourite…?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Choose the correct tense form.It’s Sunday morning now. Sue’s dad _____ the car and her mum ____ Sunday lunch.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Choose the correct variant.One of … world’s most famous theatres … Royal Shakespeare’s Theatre is in Stratford-upon-Avon, next to … river Avon
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. My glasses are dirty. Have you got a ______ I can clean them with?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Choose the line of plural nouns.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Choose the correct variant.We must speak English, … .
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Choose the correct variant.The number of the students in the class … fifteen.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Choose the correct sentences in the Passive Voice:1. He will be spoken to after the lecture.
2. French has never been taught at our school.
3. The meal cooked yesterday was not fresh.
4. All the tickets for this film were sold.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Choose the correct modal verb.They could buy their house only last year. They … get it before.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Choose the correct variant.– I was nervous during the travel. – … Hadn’t you ever travelled before?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
You _____ into details. Everything was absolutely clear.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
On the whole there was less said than ___.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
He ___ listen to ___ than talk himself.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
If you ___ Dr. Smith earlier, you ___ ill now.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
The exams __. It’s time we ___ down to work.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. I’ve been thinking about it all night, but I’m no ___ to ___ a solution.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
The question is too difficult ___ without ___ consultations.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. The delegation will arrive ___ our headquarters ___ 10.30 sharp
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
Why did Helen ___ the idea of becoming a pianist?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
___ way the spy behaved was very ___.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

METODİKA

41.
“Şəxsiyyətyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.
Aşağıdakılardan biri kurikulumun əsas xüsusiyyətlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Verilənlərdən alt – standartın funksiyalarını seçin:1.Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır.
2.Təhsil strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır.
3.Təlimdə inteqrativliyi təmin edir.
4.Bütün növ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir.
5.Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.
Fənn kurikulumuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Taksonomiyalar təlim prosesində hansı imkanları yaradır?1.Təlim məqsədlərini düzgün müəyyənləşdirmək.
2. Dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam şəkildə həyata keçirmək.
3. Qoyulmuş məqsədlərə uyğun qiymətləndirmə vasitələrini seçmək.
4. Şagirdlərin fəaliyyətini stimullaşdırmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Bilik kateqoriyasına aid olanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47.
Müəllimin vəzifələrinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olmayanları göstərin:1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.
Perspektiv planlaşdırmaya aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.
Problem situasiyanın yaradılması zamanı buraxılan səhvi göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
Variantlardan biri fəal (interaktiv) təlimin xüsusiyyəti deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
Təqdim edilmiş qaydalardan biri iş vərəqlərinə verilən tələblərə uyğun deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
Refleksiya mərhələsi nəyə xidmət edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Nəyə görə motivasiya düşündürücü və məqsədəuyğun olmalıdır?1. Tədqiqatı dərsin nəticələrinə istiqamətləndirir.
2. 45 dəqiqə ərzində dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır.
3. Dərsi maraqlı edir, dərs vaxtında qurtarır.
4. Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Böyük summativ qiymətləndirmənin (BSQ) xüsusiyyətlərini seçin:1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.
2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır.
3. BSQ –nin keçirilmə tarixi fənn müəllimi tərəfindən müəyyən edilir.
4. Yarımilin sonunda keçirilir.
5. BSQ-nin keçirilmə tarixi illik planlaşmada nəzərdə tutulur
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Biri fasilitasiya qaydalarına aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.