2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Diaqnostik Qiymətləndirməibtidai

İbtidai Sinif müəllimləri üçün – Diaqnostik Qiymətləndirmə

  • RİYAZİYYAT
  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

RİYAZİYYAT

1.
x + 48 =53 olarsa, 585: x+722 ifadəsinin qiymətini tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 70 alınan ən böyük ədədlə, onluqlara qədər yuvarlaqlaş- dırdıqda 70 alınan ən kiçik ədədin cəmini tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Birinci fəhlə bir günə 16 detal, ikinci fəhlə isə 12 detal hazırlayır. Bu hesabla, fəhlələr 6 günə neçə detal hazırlayarlar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Çəndə 500 l su var idi. Çəndən hər dəfə 80 l olmaqla 6 dəfə su boşaltdılar. Çəndə neçə litr su qaldı?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
8 eyni stula 64 manat verdilər. 24 belə stul neçəyədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
8 xalata 32 m parça işləndi. Bir xalata bir dondan 1 m artıq parça işlənir. 15 don tikmək üçün neçə metr parça lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Toy məclisi üçün 350 nəfərlik stol açılıb. Təbrik üçün 170 nəfər qohumlar, bundan 28 nəfər çox dostlar gəlib. Neçə nəfərə yer çatmayacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Nailə 28 stəkanı hər birində 6 ədəd olmaqla sinilərə yığdı. Nailə sonuncu siniyə neçə stəkan qoydu?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
İki ədədin hasili 12, qisməti 3- dür. Bu ədədlərin cəmini tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
x:24=2 • 3 olduqda, 9 • x – 17 = ? ifadəsinin qiyməti nəyə bərabərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
Qayıq stansiyasında 12 üçyerlik, 29 ikiyerlik və 15 dördyerlik qayıq var idi. Bütün bu qayıqlarda bir dəfəyə cəmi neçə adam üzə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Vuruqlarından biri 452, digəri isə 75 olan hasili minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Ulduz işarəsinin yerinə bərabərsizliyi doğru edən ən kiçik ədədi yazın: 830 + * > 830 + 293
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
949 – u 25- ə böldükdə alınan qalıq , 1731 – i 24 – ə böldükdə alınan qalıqdan neçə dəfə böyükdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
 20000 manat pulu neçə ədəd 20 manatlıq əskinasla düzəltmək olar ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Dörd müxtəlif üçrəqəmli ədədin cəmi 3430-dur. Bu ədədlərin ən kiçiyi ən azı neçə ola bilər ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
64b üç rəqəmli ədədi 4-ə və 5- ə qalıqsız bölünərsə, b ədədini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
ABAB7 : AB misalında qismət və qalığın hasili neçədir ? Eyni hərflər eyni rəqəmləri göstərir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Yazlışlardan hansı doğrudur?

Eyni hərflər eyni rəqəmləri göstərir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

21.
Hansı cümlədəki “maral” sözündə vurğu I hecaya düşür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Sözlərdən birinin yazılışı səhvdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Beşindən biri fərqlidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
Hansı sırada eyni hərf müxtəlif səsləri ifadə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Hansı bənddəki sözlər kar qarşılığı olmayan cingiltili samitlərdən ibarətdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Hansı cümlədə mürəkkəb söz yoxdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Aşağıdakılardan hansında inkar şəkilçisi işlənib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Gül sözünə hansı şəkilçiləri artırsaq, düzəltmə söz alınar?

1. -dan  2. -lər  3. – ün  4. -lük  5. -çü  6. – ə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
Cümlələrin birində “sarı” sözü köməkçi nitq hissəsidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
Hansı cərgədə verilmiş sözlər eyniköklü deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
Hansı cümlədə mübtəda söz birləşməsi ilə ifadə olunub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Hansı cümlədə işarə əvəzliyi işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Sözlərdən biri səhv yazılıb.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
Şəkilçisi fərqli tələffüz olunan sözü göstər.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Hansı cümlədə sual əvəzliyi işlənib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. “Tapdalamaq” sözünün tələffüzü hansı bənddə düzgün verilib?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Sayla isim arasındakı söz hansı cümlədə düzgün işlədilAnam mağazadan iki cüt corab aldı.məyib?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
Hansı sözdə şəkilçi sözün kökündən əvvəl gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Əsas tərəfi sayla ifadə olunan söz birləşməsi hansı bənddə verilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. İsmi birləşməni göstər.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

METODİKA

41.
“Şagirdyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?1. Qiymətləndirmə növləri və üsulları 2. Mövzülar 3. Məzmun (fənnin məqsədi, məzmun xətti, standartlar, alt-standartlar) 4. Həftəlik dərs saatlarının miqdarı 5. Təlim strategiyaları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Kurikulumun xüsusiyyətlərini göstərin.1. Şəxsiyyətyönümlü
2. Nəticəyönümlü
3. Təklifyönümlü
4. İnteqrativlik
5. Tələbyönümlü
6. Fənyönümlü
7. Bilikyönümlü
8. Müəllimyönümlü
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?1. Məzmun standartları dərsin məqsədlərinin ifadə formalarından biridir.
2. Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar şəklində ifadə olunur.
3. Sinifdən sinfə keçdikcə alt – standartlar dəyişir.
4. Hər sinif üzrə məzmun xətləri dəyişmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
Bir alt-standartı reallaşdırmaq üçün neçə təlim nəticəsi müəyyənləşdirmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Tərbiyə sisteminin komponentlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olanları göstərin:1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Perspektiv planlaşdırmaya hansı daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Aşağıda sadalananlardan hansı didaktik prinsip deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması 2. Qiymətləndirmə növləri 3. İş formaları 4. Təlimin nəticələri 5. Məzmun standartları 6. Üsullar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.
Fasilitasiya nəyə əsaslanır? Biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
“Venn diaqramı”dan nə məqsədlə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Təlim zamanı üsullar seçilərkən nəyi nəzərə almaq lazımdır?1. Şagirdlərin yaş səviyyəsini 2. Mövzunu 3. Ümumi təlim nəticələrini 4. Dərsin hansı mərhələsində istifadə olunacağını 5. Dərsin gözlənilən təlim nəticələrini
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
Biri tədris resursuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
“Portfolio” nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Kiçik summativ qiymətləndirmənin (KSQ) xüsusiyyətlərini seçin:1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir. 2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır. 3. KSQ bir dərs ərzində keçirilir. 4. Yarımilin sonunda keçirilir. 5. Yarımillik qiymətə təsir etmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Biri fəal (interaktiv) təlimin mərhələsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.