2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
CoğrafiyaDiaqnostik Qiymətləndirmə

Coğrafiya. Diaqnostik Qiymətləndirmə 2016 (YENİ)

  • COĞRAFİYA
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

COĞRAFİYA

1.
Birinci məntəqədə günəş Qrinviç meridianından 10 saat əvvəl üfüqdə göründüyü halda, ikinci məntəqədə o Qrinviçdəkindən 4 saat gec görünür. Bu məntəqələr arasındakı coğrafi uzunluq fərqini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Ovalıqları müəyyən edin:1. Padan   2. Qərbi Sibir   3. Orta Sibir   4. Meseta   5. Hind-Qanq   6. Barkli   7. Kolxida   8. Dekan
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Apennin yarımadasındakı vulkanların səciyyəvi olmayan xüsusiyyətləri:1. Litosfer tavalarının divergent sərhədində yerləşirlər2. Materik tipli tavalarının sərhədində yerləşirlər3. Qalxanvari vulkanlara aid edilirlər4. Litosfer tavalarının konvergent sərhədində yerləşirlər5. Stratovulkanlara aid edilirlər6. Daha duru lava püskürürlər
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Günnüt-Qapıcıq, Acınohur-Ceyrançöl, Abşeron- Qobustan fiziki-coğrafi rayonları üçün ümumi olan əlamətlər:
1. Ərazilərində milli parkların olması2. Arid-denudasiya relyef formalarının yayılması3. Palçıqlı sellərin müşahidə olunması4. Rütubətli iqlimə və sıx çay şəbəkəsinə malik olmaları5. Günəşli saatların miqdarının çox olması6. Qara torpaqlı çöllərin geniş yayılması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Azərbaycanda hansı geoloji dövrlərə aid çöküntülər daha geniş yayılmışdır?
1. Devon             2. Paleogen   3. Yura 4. Daş kömür   5. Kembri      6. Təbaşir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Bütövlükdə yarımadada yerləşən dövlətlər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Cənubi Amerikada çöl zonası hansı anlayışla ifadə olunur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Xəzərə çıxışı olmayan iqtisadi rayon:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Rütubətlənmə əmsalının aşağıdakı göstəricisinə (R.ə = Y/B = 150/2000) əsasən hansı fikir doğrudur?
1. Qütb ulduzu böyük bucaq altında düşür2. Günəş şüaları böyük bucaq altında düşür3. Qütb ulduzu kiçik bucaq altında düşür4. Fiziki aşınma güclü olur 5. Ekvatorial zonaya uyğun gəlir6. Tropiklər arasında yerləşir7. Gunəş şuaları kiçik bucaq altında duşur 8. Subarktika zonasında yerləşir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Yer səthinin planetar relyef formaları:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
“Demoqrafik böhran”ın səciyyəvi olduğu ölkələr:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Qütb gecə və gündüzlərinin müşahidə olunduğu dənizlər qrupunu müəyyən edin. 1. Baltik    2. Ağ    3. İrlandiya    4. Ross    5. Çukot    6. Şimal    7. Baffin   8. Oxot
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
Exolotdan göndərilən səs siqnalı 1,4 saniyədən sonra geri qayıtmışdır. Bu, verilən coğrafi obyektlərdən hansının dərinliyinə daha yaxındır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
Şimal meşə qurşağında meşə sənayesi üzrə ixtisaslaşmış ölkələr:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Zəngəzur silsiləsində ümumi günəş radiasiyasının Lənkəran ovalığından çox olmasının səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Dünya okeanına birbaşa çıxışı olan Asiya ölkəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
1991-ci ildə çay tarlaları Azərbaycanda 13 min ha sahəni əhatə etmişdir. Onların 60%-i məhsul verən sahələr idi. Həmin ildə 31,2 min t məhsul toplanmışdırsa, orta məhsuldarlığı (s / ha) tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Uyğunluğu müəyyən edin: 1. Şərqi Avstraliya  2. Mərkəzi Avstraliya   3. Şimali Avstraliya a. subekvatorial iqlim qurşağında yerləşir
b. isti cərəyanın təsiri altındadır
c. dünyanın ən böyük mərcan mənşəli rifi yerləşir
d. ən az məskunlaşmış və mənimsənilmiş ərazidir
e. səhra və yarımsəhralar geniş ərazi tutur
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Müvafiq olaraq yayda quruyan, hövzələrində daşlı-palçıqlı sellər müşahidə olunan və axımı tənzimlənən çayları müəyyən edin. 1. Viləşçay, Ağstafaçay 2. Kür, Şinçay 3. Sumqayıtçay, Ceyrankeçməz 4. Pirsaatçay, Astaraçay 5. Mazımçay, Bolqarçay 6. Kişçay, Şinçay
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Yağıntıların əmələ gəldiyi atmosfer təbəqəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
Azonal amili gostərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Torpaqların məhsuldarlığının artırılmasına yönəldilən tədbirlər kompleksi adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Tuqay meşələri Azərbaycanın hansı dövlət qoruğunda qorunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Özbəkistan hansı əlamətlərə görə Mərkəzi Asiyanın digər türk dövlətlərindən fərqlənir?1. ərazisinin böyüklüyünə görə2. əhalisinin sayına görə3. kömür ehtiyatlarına görə4. qızıl ehtiyatlarına görə5. neft-kimya sənayesinin inkişafına görə6. pambıq lifi istehsalına görə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
Çayın mənbəyində barometr-aneroid 610 mm civə sütununu göstərir, çayın okeana töküldüyünü nəzərə alsaq, 2500 km uzunluğu olan bu çayın meyilliyi neçə m/km-dir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Fiziki-coğrafi rayonlara aid olan xüsusiyyətləri müvafiq olaraq müəyyən edin:
I. Mərkəzi Aran   II. Abşeron-Qobustan   III. Vulkanik yayla1. Ərazisində suvarma kanalları və sıx nəqliyyat şəbəkəsi müvcuddur.
2. Geniş alp və subalp çəmənlikləri xırdabuynuzlu heyvandarlığının inkişafına şərait yaradır
3.Yanacaq-energetika bazası zəifdir
4. Ərazisi yerli tikinti xammalı ilə yaxşı təmin olunub
5. Əkinçilik yalnız suvarmaya əsaslanaraq pambıqçılıq, taxılçılıq, bostançılıq, quru subtropik meyvəçilik üzrə ixtisaslaşmışdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Azərbaycan əhalisinin sayı 2009-cu il siyahıyaalmasına görə 8 922 400 nəfər olmuşdur. Əmək qabiliyyətli əhalinin çəkisi 68 % təşkil edir. İqtisadi cəhətdən fəal əhalinin 4 375 200 nəfər olduğunu bilərək, işsizlərin sayını hesablayın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
“Azərbaycan Respublikasının regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramı” (2004-2008) əsasında tikilib istifadəyə verilmiş Olimpiya idman komplekslərinin olduğu şəhərlər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Azərbaycanın təsərrüfatı üçün doğru uyğunluğu müəyyən edin: 1. Əsasən yerli xammal 2. Əsasən gətirilmə xammal 3. Həm yerli, həm də gətirilmə a. Yeyinti
b. Tikinti
c. Meşə və mebel sənayesi
d. Elektroenergetika
e.Avtomobilqayırma
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Uyğunluğu müəyyən edin:
1. CAR və Avstraliya2. Niderland və Danimarka3. İspaniya və Portuqliya
a. Urbanizasiyanın səviyyəsi nisbətən aşağıdır
b. Zəngin mineral-xammal ehtiyatlarına malikdirlər
c. Əhalinin təbii artımı çox aşağıdır
d. Dünya bazarına əsasən heyvandarlıq məhsulları çıxarırlar
e. “Köçürmə” kapitalizm ölkələridir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Rusiya Federasiyasının ən mühüm neft və təbii qaz (I), daş kömür (II), dəmir filizi (III) hasilatı hövzələri:
1. KMA   2. Peçora   3. Kuznetsk  4. Qərbi Sibir   5. Şimali Qafqaz   6. Kola
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
Hansı dildən tərcümədə “coğrafiya” sözü “yer haqqında yazıram” deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Şərti işarələrlə verilmiş faydalı qazıntıların daha çox yayıldığı ölkələri müəyyən edin:

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

 Fəal seysmikliyə malik olan olan adaları müəyyən edin.

1. Baffin torpağı               2. Şpisbergen

3. Yava                             4. Tasman

5. İrlandiya                      6. Yapon

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Coğrafi qütbləri maqnit qütblərindən fərqləndirən əlamətlər:1. Yeri sabitdir
2. Kompasın göstərdiyi istiqamətdədir
3. Xəyali oxun yer səthi ilə kəsişdiyi nöq-tələrdir
4. Yerin mərkəzinə daha yaxın nöqtələrdir
5. Yeri dəyişkəndir
6. Materik üzərində yerləşir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

METODİKA

41. İllüstrasiyanın növlərini müəyyən edin:
1 – Təbii şəkildə əşya
2 – Əşya haqqında məlumat
3 – əşya və hadisənin şəkli, modeli
4 – Əlavə oxu materialları
5 – Sxematik və simvolik əyani vəsaitlər
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəsi nədən asılıdır:
1 – Öyrənilən materialın xarakterindən və həcmindən
2 – məktəb rəhbərlərinin nəzarətindən
3 – şagirdlərin oxumağa qabilliyindən
4 – əvvəlki mərhələnin məhsuldarlığından
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.
Təlim texnologiyalarının vəzifələrindən biri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin:1 – dərs
2 – dərnək
3 – bilik
4 – tərbiyəvi söhbət
5 – ekskursiya
6 – ev tapşırıqları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Tərbiyə işlərinin mərhələlərindən olanları seçin:

1 – fasiləsizliyi;
2 – məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi;
3 – işin təşkili;
4 – fəaliyyət növləri;
5 – nəticələrin təhlili;
6 – formalarını qruplaşdırmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Bunlardan hansı müasir dərsə verilən tələblərdən deyildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Özünütəlqinin əsas əlamətlərini seçin:

1 – hiss və düşüncələri idarə etmək
2 – yoldaşlarını idarə etmək
3 – əməkdaşlıq yaratmaq
4 – rəftarıyla davranışını idarə etmək
5 – əhval – ruhiyyəsini idarə etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün aparılan işlərin ardıcıllığını göstərin:

1 – uzunsürən pedaqoji dəstək
2 – şəxsi fəaliyyət
3 – inkişafın sürətliliyi
4 – fəallıq göstərmək
5 – sosial təcrübəni genişləndirmək
6 – həyat mövqeyinini müəyyənləşdirmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Özünütərbiyənin vasitələrini və onların arasındakı uyğunluğu tapın:
1 – Özünümüşahidə
2 – Özünüdərketmə
3 – Özünütəlqina – şəxsiyyətinin yüksək forması
b – insanın öz əhval – ruhiyyəsini, ovqatını, psixi vəziyyətini dərk
etmək üçün öz hisslərini, davranışını nəzərdən keçirməsi
c – insanın öz mənliyini, qabiliyyətini, rəftar və davranışını, hiss
və düşüncələrini dərk edib qiymətləndirməsi
d – insanın bütövlükdə rəftar və davranışını məqsədyönlü
istiqamətdə idarə etmək, yaxud tənzimləmək üçün öz
psixikasına təsir göstərməsi
e – iradəsizlik, özünütəlqində tərəddüd və özünütərbiyədə
passivliyin olması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Fəaliyyət və davranışın stimullaşdırılması və qiymətləndirilməsi metodları göstər:

1 – idman;
2 – rəğbətləndirmə;
3 – cəzalandırma;
4 – nümunə;
5 – ictimai rəy;
6 – yarışlar.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.” Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qur-mağın hansı yoludur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
“Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək, dəyişmək, izah etmək, sözlərini dəyişmək, təfsir və ya şərh etmək.” Söhbət Blum taksonomiyasının hansı mərhələsin-dən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
“Fənn üzrə məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq məzmun standartları-nın müəyyən tədris vahidlərində ifadə olunmasını təmin edir.” Bu inteqrasiya səviyyəsinin hansı formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
“Qrup işinin qaydalarını müəyyən etmək, Qiymətləndirmə meyarlarını iştirakçıların diqqətinə çatdırmaq. Qrup işi üçün zəruri materialları hazırlamaq.” – bu ifadələr fasilitasiya qaydalarından hansına uyğun gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin:
1. Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2. Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların, inteqrativ şəkildə tətbi-qini təmin edir.
3. Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4. Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yara-dıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:1) şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir2) şagirdi sosial həyata hazırlayır3) şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır.4) təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir5) müəllim – şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
1 – Ənənəvi və  2 – müasir qiymətləndir-mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-mişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt apaırılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.