Müəllimlərin İşə Qəbulu – Online Test (COĞRAFİYA)

  • COĞRAFİYA
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

COĞRAFİYA

1. A) Təbii artımı yüksək, əhalisi çoxmillətlidir, ən böyük xalqları ərəblər və yorubolardır.B) Materikin qərbində seysmiklik özünü aydın göstərir, tektonik çatlar və qeyzerlər mövcuddur.C) Kənd təsərrüfatında əsas yeri əkinçilik tutur, qitənin şərqində qəhvə, qərbində kakao becərilir.D) Materikin adı ilə bağlı olan litosfer tavasından başqa, qonşuluğundakı tavaların da bir hissəsini əhatə edir.E) Əhalisinin 3/4 hissəsi şəhərlərdə yaşayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. A) Kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaq ehtiyyatı

B) Əhalinin orta yaş göstəricisi

C) Urbanizasiya səviyyəsi

D) Əhalinin tərkibində müsəlman olmayan xalqların pavı

E) Əhalinin illik təbii artım göstəricisi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Azərbaycan Respublikasında ayağıda ş erilən şərtləri özündə tam birləşdirir:I. Məhsul vahidinin istehsalına çəkilən xərclər azdır.

II. Məhsulun ntava dəyəri ucuz haşa gəlir.

III. Xammalla təminat davamlıdır.

IV. Məhsul yerli tələbatı ödəyir və artıq qalır.

1. Kimya, neft – kimya, metallurgiya2. Xalq istehlakı malları və xidmət sahələri3. Dənli, texniki və yem bitkiləri4. Tərəvəzçilik, tumlu, qərzəkli və çəyirdəkli meyvəçilik5. Qoyunçuluq. maldarlıq və ançılıq6. Tikinti materialları və konstruksiyaları istehsalı
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Diaqramdan və xəritə – sxemdən istifadə etməklə urbanizasiya səviyyəsinin aid olduğu ölkələri müvafiq olaraq F, B və U ardıcıllığı ilə müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Sxemdən və aşağıda verilənlərdən istifadə etməklə doğru cavabı müəyyən edin (Nəzərə alın ki oxların yönəldiyi istiqamətlər ölkələri yox. materikləri ifadə edir):

1. Kapital2. Təmərküzləşmə3. Beynəlxalq müqavilələr4. Transmilli şirkətlərin fəaliyyəti
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Xəritədə işarələnmiş 1.2,3,4 nöqtələrinin yağıntılarının orta illik miqdarı ilə bağlı doğru cavabı müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Ver kürəsinin əsas torpaq tiplərinin müqayisəsinin doğru verildiyi cavabı müəyyən edin:

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. İqlim göstəricilərindən istifadə etməklə doğru uyğunluğu müəvvən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Müvafiq ardıcıllıqla F, B və U həriflərinin yerinə hansı ölkələrinin adı yazılmalıdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Şərti işarələrlə verilmiş faydalı qazıntıların daha çox yayıldığı ölkələri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Müvafiq olaraq Rusiya Fedcrasivauninm on mühüm qara metallurgiya (F) və əlvan metallurgiya (B)mərkəzlərini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Miqyası 1:900000 olan xəritədə əkin sahəsi 20 sm olan əkiləcək torpaq sahələri 6.48 km² genişləndirələrsə, əkin sahəsi neçə faiz artar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Xəritədə işarələnmiş hissə üçün doğrudur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Türk xalqlarının məcburi köçmə və sürgünlərə məruz qaldığı ölkələri və onlara aid doğru uyğunluğu müəyyən edin:

I. Gürcüstan II. .Moldova III. Ermənistan IV. Ukrayna

1. İdarə olunma forması respublika, inzibati ərazi quruluşu unitardır.

2. Dağ – mədən maşınları istehsalı inkişaf etmişdir.

3. Qaqra və Pitsunda turizm – rekreasiya konqıleksləri mövcuddur.

4. Energetika resursları zəif şəhər əhalisinin payı yüksək, təbii artınu aşağı, emiqrasiyası güclüdür.

5. Ölkə daxilində Abxaziya, Acanstan Respublikaları və Cənubi Osetiya milli bölgəsi mövcuddur.

6. Üzümçülük və bağçılıq, taxılçılıq intensiv inkişaf etmişdir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Uyğunluq pozulmuşdur:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Orta Avropa regionunda yerləşir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Ən intensiv inkişaf etmiş dəniz yolunu müəyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Verilmiş qrafik bir ölkənin 2006 – 2012 – ci illərində elektrik enerjisi istehsalını ifadə edir. Bu qrafıkə görə doğru olan cavabı müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Müvafiq ardıcıllıqla A,B,C,D nöqtələrinin yerləşdikləri əraziyə aid olan doğru cavabı müəyyən edin:

1. C nöqtəsində yay fəsli ıstı və quru, qış fəsli isa yağıntılı va mülayim olur.

2. D nöqıası üyün ıstı va az yağıntılı yay, y umşaq , bol yağıntılı qış xarakterikdir.

3. B nöqtəsində temperaturun mövsümi farqları aydın nazara çarpır.

4.1) nöqtası üçün sarın yay, sarı, şaxtalı qış xarakterikdir.

5. C nöqtasında illik amplituda az, sarın qış, mülayim yay olmaqla yağıntısı 1000 mm – dan artıqdır.

6. A nöqtasında sutkalıq va illik amplituda aşağıdır, havası ilboyu ıstı va rütübətlıdır, zəif küləklər müşahidə olunur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Doğru uyğunluğu müəyyən edin:I. Qışı quraq keçən mülayim – isti iqlim

II. Yayı quraq keçən mülayim – isti iqlim

III. Yağıntıları bərabər paylanan mülayim – isti iqlim

1. Yumşaq qış. mülayim – isti və nisbətən quraq yay xarakterikdir.2. Yağıntıları yazın axırı və payızda diişiır. dəmyə əkinçiliyi iıçiin əlverişlidir.3. Kiçik Oafqazm cənub – şərq qurtaracağı və Lənkəran ovalığını əhatə edir.4. Böyük Oafqaz və Talış dağlarının ətəklərində müşahidə olunur.5. Acınohur öndağlığı. Kiçik Oafqazm dağətəyi və alçaqdağlığını əhatə edir.6. Bu ərazilərdə yağıntının əsas hissəsi ilin soyuq dövründə düşür.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Verilmiş sxemə əsasən məntəqələr arasında yerli vaxt fərqini tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Şəkildə I və II-ə aid olan gölləri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Arpaçay və Ağstafaçaya aid olan əlamətlər:1 – Eyni fiziki – coğrafi rayonun daxilində axırlar

2 – Tənzimlənən axıma malikdirlər

3 – Tranzit çaylardır

4 – Kürün sol qollarıdır

5 – Birbaşa Xəzərə tökülürlər

6 – Eroziya baziləri Okean səviyyəsindən yüksəkdədir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Ayda atmosferin seyrək olmasının nəticələri:1. Səthə külli miqdarda meteoroid düşür

2. Gecə-gündüz arasında temperatur fərqi böyük olur

3. Sıx buludlar yaranır

4. Atmosfer dövranı qütbətrafı ərazilərdə gedir

5. Sürətlə fırlandığına görə çıx qızmır

6. Fiziki aşınma intensiv gedir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Mənbəyi okean səviyyəsindən 3500 m yüksəklikdə olan çay 740 m hündürlükdə əsas çaya tökülür. Bu çayın uzunluğu 2400 km-dirsə, onun meyilliliyini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Qobustan – Abşeron zonası üçün xarakterikdir:

1 – Paleogen dövrü çöküntüləri yayılmışdır
2 – Qışı soyuq keçən yarımsəhra və quru çöl iqliminə malikdir
3 – Arid – denudasion relyef tipləri var
4 – Böyük Qafqaz morfostrukturunda yerləşir
5 – Kaynazoy erasının çöküntüləri yayılmayıb
6 – Yayı mülayim keçən yarımsəhra və quru çöl iqlim hakimdir
7 – Tektonik – deflyasiya (axmaz ) mənşəli göllər var
8 – Qalıq mənşəli göllər var
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Suda quruda yaşayanlar hansı erada yaranmışlar ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Temperaturu 30°C, nisbi rütubətliyi 70% olan 1 m³ hava 20°C-yə qədər, temperaturu 10°C, nisbi rütubətliyi 60% olan hava 0°C-yə qədər soyudularsa, hər iki halda ayrılan su buxarının cəmini hesablayın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Cənubi Amerikanın və Avstraliyanın ucqar qərb nöqtələrinin iqlim və təbii zonalarına aid olmayan xüsusiyyətlər:

1. İsti okean cərəyanlarının təsirinə məruz qalır
2. Soyuq cərəyanlar yağıntının az düşməsinə səbəb olur
3. Humid landşaftlar geniş yayılmışdır
4. Dəyişkən rütubətli meşələr təbii zonası geniş yayılıb
5. Tropik iqlim qurşağında yerləşirlər
6. Enən hava axınları yayılıb
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Meqalopolislərə uyğun gələn şəhərləri qruplaşdırın:

I.  San-San                II. Yaponiya        III. Göllərətrafı1. İokahama             2. Pittsburq

3. Tokio                   4. Los-Anceles

5. Çikaqo                 6. San-Fransisko
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. İtaliyanın cənubu, Fransanın qərbi, İspaniyanın mərkəzini birləşdirən əlamətlər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Hansı zirvəsində atmosfer təzyiqi 170,5 mm.c.s-dur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Dünyanın siyasi xəritəsinin formalaşmasının ən yeni dövründə baş vermiş dəyişikliklər hansılardır?1. Bütün dünyada sosialist müstəmləkə sistemi yaranmış və genişlənmişdir.2. Latın Amerikası, Asiya və Afrikada müstəmləkə sistemi dağılmışdır.3. Yer kürəsi müstəmləkəçi ölkələr tərəfindən yenidən bölüşdürülmüşdür.4. Monarxiya dövlət quruluşu formasına malik olan dövlətlərin sayı artmışdır.5. SSRİ, Yuqoslaviya və Çexoslovakiya yeni müstəqil dövlətlərə parçalanmışdır.6. Şərqi Avropa ölkələrində sosialist müstəmləkə sistemi dağılmışdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. 300 C temperaturda 1m3 havanın tərkibində  50% buxarı olarsa, havanın nisbi rütubətliyini təyin edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Yer səthində temperatur + 24 0C olarsa 200 m dərinlikdə temperatur neçə dərəcə dəyişər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Paleozoy geoloji earsının qrışıqlıq mərhələləri:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. BƏƏ, Rusiya və Nigeriya üçün oxşar əlamətlər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Məskunlaşmış ərazilər necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. İnteqrasiyaya aid olan fikirləri seçin.1.Məzmun komponentləri arasında struktur əlaqə yaradır
2.təfəkkürü və düşünməni dərinləşdirir.
3.fənlər arasında əlaqə yaratmır
4.təlim yükünü azaldır.
5.təlim marağının artmasına şərait yaratmır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Bu təlim üsulu köhnə biliklərlə yeni biliklərin əlaqələndirilməsinə şərait yaradaraq məqsədli öyrənməni təmin edir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Taksanomiya üçün doğru fikirləri seçin.1.Məqsədli düşünməni təmin edir
2.Keyfiyyəti yüksəldir
3.Ardıcıllığı təmin etmir
4.təlimin fərdiləşməsini təmin etməklə təlim yükünü müəyyən edir
5.planlaşdırmanın düşünülmüş təşkilini təmin etmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Tənqidi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Formativ qiymətləndirməyə aid olanları seçin.1.Holistik və analitik olur
2.Təlim nənicəsinə nail olmanı qiymətləndirir.
3.Davamlı və qısamüddətli olur
4.Monitorinqin aparılmasını təmin edir.
5.bilik bacarığa necə nail olunmasını müəyyən edir.
6.Rəqəmli qiymət almaq üçqn təşkil edilir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Koqnitiv taksanomiyanın təhlil mərhələsinə aid olan feilləri müəyyən edin.1.qaydanı izah etmək
2.əlaqələndirmək
3.reaksiya vermək
4.hissələrə bölmək
5.mühakimə yürütmək
6.tərkibini müəyyən etmək
7. ayırmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Təlim
2.Təhsil
3.Tərbiyə
a)Əldə edilmiş bilik,bacarıq,təcrübənin məcmusu
b)İkitərəfli,ziddiyyətli,tədris edənlə öyrənən arasında qarşılıqlı fəaliyyət
c)Məqsədyönlü,planlı ,fasiləsiz aparılan pedaqoji iş
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təlim nəticəsi özündə nəyi ehtiva etmir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
Ata ilə üç uşağının yaşları cəmi 60-dır. Neçə il sonra ata ilə uşaqlarının yaşları cəmi 72 olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
Nigar Nərgizdən 6 yaş böyük, Nərmindən 3 yaş kiçikdir. Buna görə, Nərgiz, Nərmindən neçə yaş kiçikdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
19ab – ci ildə doğulan bir adam, 1980 – ci ildə ab yaşındadır. Buna görə, bu adam 2008 – ci ildə neçə yaşında olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
6 nəfərdən müxtəlif tərkibdə neçə 4 nəfərlik qrup yaratmaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Cümlənin doğru mənasını tamamlayan cavabı tapın:

Nahar … ola bilməz.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

One thought on “Müəllimlərin İşə Qəbulu – Online Test (COĞRAFİYA)

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.