2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
CoğrafiyaDiaqnostik Qiymətləndirmə

Coğrafiya. Müəllimlər üçün diaqnostik imtahan

  • COĞRAFİYA
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

COĞRAFİYA

1.
Tuqay meşələri Azərbaycanın hansı dövlət qoruğunda qorunur?

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Birinci məntəqədə günəş Qrinvic meridianmdan 6 saat əvvəl üfüqdə göründüyü halda, ikinci məntəqədə o Qrinviçdəkindən 2 saat gec görünür. Bu məntəqələr arasındakı coğrafi uzunluq fərqini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
Lənkəran ovalığında günəşli saatların illik miqdarının Arazboyu düzənliklərdən az olmasının səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Torpaqların məhsuldarlığının artırılmasına yönəldilən tədbirlər kompleksi adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
Azərbaycanda neft hasilatının inkişaf etdirilməsi hansı sənaye sahəsinin inkişafına səbəb olur?

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Bütövlükdə yarımadada yerləşən dövlətlər:

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
İEÖ və İOÖ-də demoqrafik siyasətin mahiyyəti:

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Bakıdan 0º azimutla 75° hərəkət edən səyyahın çatdığı coğrafi koordinatı və qət etdiyi məsafəni hesablayın:
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Bu ölkələrdən hansı buğda yığımına, kömür istehsalına, velosipedlərin sayına görə dünyada qabaqcıldır?

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Şimal meşə qurşağında meşə sənayesi üzrə ixtisaslaşmış ölkələr:

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
Dünya okeanına birbaşa çıxışı olmayan Asiya ölkəsi:

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Şimal tropiki ilə cənub tropiki arasındakı məsafə:

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Özbəkistan hansı əlamətlərə görə Mərkəzi Asiyanın digər türk dövlətlərindən fərqlənir?1. ərazisinin böyüklüyünə görə
2. əhalisinin sayına görə
3. kömür ehtiyatlarına görə
4. qızıl ehtiyatlarına görə
5. neft-kimya sənayesinin inkişafına görə
6. pambıq lifi istehsalına görə
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
Azonal amili göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
Exolotdan verilmiş səs siqnallarının gedib-qayıtma müddəti 12 saniyəyə bərabərdirsə, göstərilən ərazi üçün okean dərinliyini hesablayın:

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Ovalıqları müəyyən edin:1. Tibet                 2. Qərbi Sibir     3 .Orta Sibir
4. Şərqi Avropa  5. Hind-Qanq     6.Turan
7. Kolxida 8.Dekan
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Qütb gecələrinin mövcud olduğu yarımadalar:I. Butiya         II. Kamçatka  III. Koreya
IV. Kola         V. Taymır        VI. Arnemlend
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Gölləri dənizlərdən fərqləndirən əsas əlamət:

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Şimali Amerikada çöl zonası hansı anlayışla ifadə olunur:

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
Yerli vaxtı Bakıdan 340 dəqiqə geri qalan, qütb ulduzunun 37° bucaq altında göründüyü A məntə- qəsinin yerləşdiyi saat qurşağını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Baramaçılıq üçün doğru olmayan fikir:

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Xəzərə çıxışı olmayan iqtisadi rayon:

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
Yarımsəhra landşaftı geniş yer tutur:

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Ərazinin böyüklüyü və təbii resurs amili bu ölkələrdən hansılarının iqtisadi inkişafında əsas rol oynamışdır:
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Qoyun əti və yun istehsalına görə dünyada qabaqcıl ölkə və bunun səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
1:600 000 miqyaslı xəritədə 0,5° meridian qövsü neçə sm olar?

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Torpaq ehtiyatlarının strukturunda otlaqların üstünlük təşkil etdiyi ölkələr və bunun nəticəsi:
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
Əhali təbii artımının I tipi hansı ölkə üçün səciyyəvidir?

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
Aqlomerasiya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. 1:7500000 miqyaslı xəritədə A və B məntəqələri arasında məsafə 10 sm-dir. 1:1500000 miqyaslı
xəritədə həmin məsafəni tapın:
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Yer səthinin planetar relyef formaları:

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Yağıntıların əmələ gəldiyi atmosfer təbəqəsi:

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Qırmızı dənizin 500 litr suyundan nə qədər duz almaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Ekvatorial enliklərdə gecə və gündüzün uzunluğu nə vaxt dəyişilir?

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Okean buzlarının əlamətləri:1. şirin suludurlar
2. böyük qalınlığa malik olurlar
3. əksər hissələri suyun altında olur
4. şorsuludurlar
5. qalınlığı çox az olur
6. əksər hissələri suyun üstündə olur
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
«Demoqrafik böhran»ın səciyyəvi olduğu ölkələr:

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
Pamir dağlarını tədqiq etmiş səyyah:

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
İlk dünya səyahəti neçənci illərdə yerinə yetirilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

METODİKA

41. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?
1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.
Sualı qiymətləndir:

Sual 60 - 60


 

2 1 səs verin
Məqalənin reytinqi
tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.

17 Şərhlər
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın