Загрузка...

İNGİLİS DİLİ. Müəllimlər üçün test sualları. 2017-2018

Müəllimlərin attestasiyası və işə qəbul üçün nəzərdə tutulmuş test sualları

  • KURİKULUM
  • Məntiq
  • ENGLİSH
 

Sual 1 - 60

KURİKULUM

1. Təhsil – tərbiyənin məqsədi hansı amillərdən asılıdır?

1 – cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi və sürətindən
2 – şagirdlərin yaş imkanlarından
3 – cəmiyyətin tələbat və imkanlarından
4 – maddi – texniki təminatdan
5 – pedaqoji elmin və praktikanın inkişaf səviyyəsindən

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Rəmzi (simvolik) əyani vasitələrin növlərini müəyyən edin:

1 – xəritələr
2 – çertyojlar
3 – bitkilər
4 – sxemlər
5 – herbari
6 – cədvəllər
7 – kinofilmlər

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Uyğunluğu tapın:

1 – Təlimin həyatla əlaqəsi prinsipi
2 – Təlimin prinsipləri
3 – Hadisələr arasında daimi və qarşılıqlı əlaqə
a – öyrənilən fənnin əhəmiyyətini şagirdlərə başa salmağı tələb edir
b – qanunauyğunluğu müəyyənləşdirir
c – təlimin qanunauyğunluqlarından irəli gələn, onun məzmununa, təşkili formalarına, metodlarına təsir göstərən başlıca müddəalardır

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Təhsil – tərbiyə fəaliyyəti üçün müəyyənləşdirilən prinsipləri seçin:

1 – tərbiyənin əməklə, həyatla əlaqəsi
2 – şəxsiyyətə yanaşma
3 – elmilik
4 – şüurluq və fəallıq
5 – təsirlərdə vahidlik
6 – əyanilik.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Tərbiyə prinsiplərini və onların arasındakı uyğunluğu tapın.

1 – tərbiyədə vahidlik
2 – tərbiyədə şəxsiyyətəyanaşma
3 – tərbiyənin həyatla, əməklə əlaqəsi
a- insanı ictimai və fəal həyata hazırlamaq.
b- şagirdləri real həyati münasibətlərə, ictimai faydalı fəaliyyətin müxtəlif növlərinə cəlb etmək.
c- müəllim şagirddə müsbət cəhəti üzə çıxarmalı, müsbət keyfiyyətə istinad etməlidir.
d- müəllim şagirdlərinin fərdi xüsusiyyətlərini, xarakter əlamətlərini, baxışlarını, zövqlərini öyrənsin.
e- məktəbin, ailənin və ictimaiyyətin səyərini kordinasiya edən prinsip də deyilir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Tərbiyə prinsipi olmayanları seçin.

1 – humanistlik;
2 – əyanilik;
3 – möhkəmləndirmə;
4 – şəxsiyyətəyanaşma;
5 – biliklərin möhkəmləndirilməsi;
6 – təsirlərdə vahidlik.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Bilik mənbələri və metodları arasında uyğunluğu müəyyən edin:

1 – Müəllimin sözü
2 – Dərslik və dərs vəsaiti
3 – Şagirdlərin fakt və hadisələri müşahidəsi
4 – Şagirdlərin fəalliğı
a – kitab üzərində iş
b – laboratoriya işi, praktik işlər və çalışmalar
c – illüstrasiya və demonstrasiya
d – müəllimin şərhi, müsahibə

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Təlim metodlarının qrupları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın:

1 – Yeni təlim metodlarının əsasən qavranılmasına xidmət edən metodlar
2 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən formalaşdırılmasına xidmət edən metodlar
3 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən tətbiqinə xidmət edən metodlar
a – idraki oyunlar, tədris müsahibəsi, müstəqil işlər
b – praktik işlər, müstəqil işlər
c – müəllimin şərhi, müsahibə, kitab üzərində iş
d – problem situasiya, təkrarlar, çalışmalar
e – illüstrasiya, çalışmalar, yoxlama yazı işləri

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Proqramlaşdırılmış təlim metodlarının sistemləri və onların əlamətlərinin uyğunluğunu tapın:

1 – xətti
2 – şaxəli
3 – qarışıq
a – material kiçik paylara bölünür;
b – xətti və şaxəli proqramların birləşməsindən ibarətdir;
c – şagirdlər qoyulan suallara cavab verərkən çətinlik çəkərlərsə, onlara əlavə izahat verilir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Söz üsulları hansılardır:

1 – müəllimin şərhi
2 – illüstrasiya və demonstrasiya
3 – kitab üzərində iş
4 – laborator məşğələlər
5 – praktiki işlər
6 – müsahibə
7 – müşahidə
8 – təlim ekskursiyası
9 – çalişmalar

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

Məntiq

11. Digərlərindən fərqlənən sözü tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Anaqramı həll edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. bənna – kərpic – divar

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Sizə üç söz verilib. Birinci iki söz arasında məntiqi əlaqəyə əsaslanaraq, analogiyaya görə üçüncü sözə uyğun olanı seçin.
Metrə: məsafə, dəqiqə: ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Üç qardaş – İsgəndər, Cavid, Samir müxtəlif universitetlərdə (A, B, C) müxtəlif fənləri (biologiya, tarix, iqtisadiyyat) tədris edirlər. İsgəndər A-da, Cavid isə B-də işləmir. A-da işləyən şəxs tarixi tədris etmir. B-də işləyən şəxs iqtisadiyyatı tədris edir. Cavid biologiyanı tədris etmir.
Samir hansı fənni hansı universitetdə tədris edir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. “?” işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı tapın:

KƏLƏK

ŞƏKƏR

NADİR          ⇒ DƏMİR = ?

DƏMİR

MƏLƏK

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Elnarə, Gülnarə, Arif və Aygül qohumdurlar. Məlumdur ki:
1) Elnarə Gülnarənin bacısıdır;
2) Gülnarə Arifin qızıdır;
3) Arif Aygülün qardaşıdır;
Aygül Elnarə ilə necə qohumudur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

ENGLİSH

21.

Choose the words with the opposite meaning.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Choose the correct variant.
Sam was a man … all his friends admired and … was respected even by his enemies.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Make up a sentence.
1. another
2. allowed
3. to use
4. the visitors
5. the clerk
6. computer

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Choose the correct prounouns.
The new corporation planned to extend … business into … countries.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Choose the correct variant.
1. a month’s voyage
2. two day’s absence
3. three mile’s distance
4. several days’ holiday
5. a year’s leave

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Complete the sentence.
Can you tell me what … ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Which sentences can’t be changed into the Passive Voice?
1. The doctor prescribed her new medicine.
2. My sister’s plane arrives at 10 o’clock.
3. An accident happened at the corner of the street.
4. They have built shelters for the homeless.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Choose the correct variant.
– Annie and Phil have been engaged for a month.
– … ? It’s wonderful!

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Choose the correct prepositions.
Calm down and sit down … me, as there are other people … us.
1. beside, besides
2. next to, besides
3. except, beside
4. besides, beside
5. opposite, around

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Choose the correct variant.
… your brother to come to the party.
1. Make
2. Let
3. Ask
4. Tell

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Choose the correct variant.
She felt hopeless because her life was full of … and … .

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. What kind of writing is it?
Young models are required for the national hairstyling competition. The selection process will take place on Wednesday – January 28th, at Carlton Towers Hotel, London. Free dinner. Only
qualification needed is long hair (at least 20 cm.).
Tel.01-129-7880.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Choose the correct variant.
My friend and I … working on the same project.
1. am  2. are  3. have been  4. has been

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Choose the correct tense form.
If the weather … , the children … to the beach.
1. doesn’t improve, won’t go
2. improves, will go
3. will improve, will go
4. will improve, go
5. won’t improve, won’t go

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.

Choose the correct interrogative sentence.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Choose the correct variant.
You … relax sometimes. You … take a break.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Choose the logically correct variant.
– Mary, why do you dislike Hans?
– Because he always … and never … .
1. lies, tells the truth
2. breaks the rules, obeys them
3. tells the truth, lies
4. bothers others, apologizes
5. apologizes, bothers others

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Match the words to their definitions.
1. cave
2. manuscript
3. surgeon
a. a very old book or document that was written by hand
b. a large hole in the side of a hill or under the ground
c. a person who performs medical operations

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Choose the correct translation.
İnternet bizə bir-birimizlə ünsiyyət saxlamağa kömək edən qlobal kompyuter şəbəkəsidir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Make up a dialogue.
1. – You should take some lessons.
2. – I wish I could play the piano like you.
3. – I took some when I was younger but I was hopeless.
4. – Why don’t you try learning the drums? They say it’s easy.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

41. The Houses of Parliament is the seat of the British Government. There is only one building there
but it is called the Houses because it is divided into two parts – the House of Commons and the House of Lords. Members of one House may not enter the other. The exception is the day when the Queen makes her speech in the House of Lords. When Parliament sits, a flag flies over the Victoria Tower in the daytime and a light in the Clock Tower burns at night.

The passage is mainly about … .

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. The Houses of Parliament is the seat of the British Government. There is only one building there
but it is called the Houses because it is divided into two parts – the House of Commons and the House of Lords. Members of one House may not enter the other. The exception is the day when the Queen makes her speech in the House of Lords. When Parliament sits, a flag flies over the Victoria Tower in the daytime and a light in the Clock Tower burns at night.

Choose the correct variant.
The Houses of Parliament …

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. The Houses of Parliament is the seat of the British Government. There is only one building there
but it is called the Houses because it is divided into two parts – the House of Commons and the House of Lords. Members of one House may not enter the other. The exception is the day when the Queen makes her speech in the House of Lords. When Parliament sits, a flag flies over the Victoria Tower in the daytime and a light in the Clock Tower burns at night.

Choose the correct variant.
1. The members of one House are forbidden to enter the other.
2. The British Government works in the Houses of Parliament.
3. The Queen makes her speech in the House of Commons.
4. A light in the Victoria Tower means that Parliament works.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. The Houses of Parliament is the seat of the British Government. There is only one building there
but it is called the Houses because it is divided into two parts – the House of Commons and the House of Lords. Members of one House may not enter the other. The exception is the day when the Queen makes her speech in the House of Lords. When Parliament sits, a flag flies over the Victoria Tower in the daytime and a light in the Clock Tower burns at night.

Which word in the passage means ‘to produce flames and heat’?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. The Houses of Parliament is the seat of the British Government. There is only one building there
but it is called the Houses because it is divided into two parts – the House of Commons and the House of Lords. Members of one House may not enter the other. The exception is the day when the Queen makes her speech in the House of Lords. When Parliament sits, a flag flies over the Victoria Tower in the daytime and a light in the Clock Tower burns at night.

Which question has no answer in the passage?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.

The Director was … the best parking-place.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47.

My mother’s cousin … me £5 , 000 in her will.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.

I could sit and listen to the … of the river all day.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.

My car’s making some strange … I’ll have to get it looked at.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.

I can’t sleep if there’s … of any kind , so I use these ear-plugs.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. “There was a terrible … outside the pub last night; it was a fight involving about six people. “

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

A farmer nearby … us with logs for the fire.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

When I retired they … me with a camcorder.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.

The restaurant … for vegetarians

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

a machine which acts like a person …

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

Despite all this , he got to the airport , checked in quite early and then went straight through to the … to read a newspaper while he waited.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

‘If only I had decided to go by … ‘ , John thought.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. It wouldn’t start. John lifted the … but he couldn’t see what the matter could be.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. ‘It would probably have been quicker in the end and even if I sometimes feel sick on the … across the Channel.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

rash starting on body , slightly raised temperature — …

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 60 - 60


 

Загрузка...

Administrator

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

3 Şərhlər “İNGİLİS DİLİ. Müəllimlər üçün test sualları. 2017-2018

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.