Загрузка...

İbtidai Sinif müəllimləri üçün işə qəbul sualları

Azərbaycan dili test tapşırıqları
1. “Mövzunu diqqətlə oxudu, sonra verilən tapşırıqları yerinə yetirdi və bir az mürgülədi” cümləsində zərfin məna növlərini ardıcıllıqla göstərin.
A) tərzi-hərəkət, zaman, miqdar
B) yer, zaman, tərzi-hərəkət
C) zaman, yer, tərzi-hərəkət
D) tərzi-hərəkət, yer, miqdar
E) tərzi-hərəkət, miqdar, zaman

2. Hansı cümlələrdəki sifətlər isimləşməyib?
1. Yaxşı övlad valideyninin qədrini bilər.
2. Sinifdəkilər bir azdan həyətə çıxdılar.
3. Şəhərlərarası metro işə salındı.
4. Qoca deyilənləri dinlədikdən sonra öz fikrini bildirdi.
5. Yeşikdən almaların qıpqırmızılarını seçdim.
A) 2, 4     B) 1, 2, 4     C) 1, 3, 5     D) 3, 4, 5    E) 1, 3

3. Hansı cümlələrdə quruluşca ardıcıl olaraq sadə, düzəltmə, mürəkkəb isimlər verilib?
1. İmtahandan çıxandan sonra kitabçanı götürdü və dost-tanışı ilə görüşməyə getdi.
2. Şagirdlər sınaqlardan uğurla keçdilər və əhvali-ruhiyyələri düzəldi.
3. Baş məşqçinin fəaliyyətini müsbət qiymətləndirmək olar.
4. Xalqımız böyük coşqu ilə Novruz bayramını qeyd edir.
5. Vasif güldanı sındırdıqdan sonra evdə söz-söhbət başladı.
A) 1, 4, 5     B) 1, 3, 4     C) 1, 2, 5
D) 2, 3, 5      E) 2, 3, 4

4. Hansı cərgədə feillərdən biri qayıdış, digəri məchul növdədir?
A) ruhlandı, daşındı
B) saraldı, yuyuldu
C) büründü, qazıldı
D) bildirildi, döyüşdü
E) deyindi, görüşdü

5. Orfoqrafik normaya uyğun olaraq ardıcıllığı tamamlayın.
əhvali-ruhiyyə, kirpik, qumbara, …
A) ekiz B) peşiman C) marşrut
D) verməşil E) cah-cəlal

6. Mürəkkəb xitab işlənmiş cümləni göstərin.
A) Ey şeirimin könül dastanı!
De söhbətin hanı, de, sazın hanı?
B) Ya rəb, bəlayi-eşq ilə qıl aşina məni…
C) Hökmdar! Yerlərə, göylərə bir bax!
D) Bilirsən, Vidadi, sözün doğrusu,
Olmaq istəmirəm vicdan oğrusu!
E) Ələsgər, elmində olma nabələd.

7. Nəqliyyatın keçidini tənzimləyən qırmızı, sarı, yaşıl işıq hansı yazı növünə aiddir?
A) piktoqrafik
B) həm piktoqrafik, həm fonoqrafik
C) fonoqrafik
D) ideoqrafik
E) həm ideoqrafik, həm piktoqrafik

8. Sözlərdən birinin leksik mənası düzgün göstərilməyib:
A) mahlıc – çiyidi təmizlənmiş, çiyidsiz pambıq
B) nigah – kəbin, izdivac
C) legitim – qanuni, qanuni olan
D) adekvat – eyni, uyğun
E) genezis – mənşə, törəniş, əmələgəlmə prosesi

9. Leksik mənası olmayan sözləri müəyyən edin.
A) sonra, qədər, çay, təkcə
B) sarı, türkcə, doğru, ilə
C) dünya, bəri, təki, qarşı
D) məhz, savayı, axı, üçün
E) tez, tərəf, axı, əvvəl

10. Hansı sözlərdə incə saitlərin hamısı iştirak edib?
A) idmançı, zədə
B) böyürtkən, deyim
C) iti, bələk
D) məğlub, dəftərçə
E) alın, sinif

11. Hansı sözdə nöqtələrin yerinə “o” hərfi yazılmamalıdır?
A) bl…knot     B) pr…blem    C) buld…zer
D) blok…da    E) avt…mat

12. Cümlələrin birində “ki” həm bağlayıcı, həm də ədat kimi düşünülə bilər. (Durğu işarəsi buraxılıb.)
A) Mən ki sənə belə deməmişdim.
B) Yaz ki hələ gəlməyib.
C) De ki sabah gələcəyəm.
D) Söz ki var quş kimidir.
E) Gül ki ürəyin gülsün…

13. Biri feili birləşmə deyil:
A) evə getmək B) yaxşı oxuyan
C) otaqdan çıxarkən D) sənin dediyin
E) dağlardan uca

14. “-ın4” şəkilçisinin işlənmə məqamlarından biri səhv göstərilmişdir.
A) sifətin azaltma dərəcəsinin şəkilçisi
B) feildən isim düzəldən şəkilçi
C) yiyəlik hal şəkilçisi
D) feildən feil düzəldən şəkilçi
E) II şəxs təkinin mənsubiyyət şəkilçisi

15. Mürəkkəb cümlələri müəyyən edin.
1. İnsanlar bağın meyvəsindən yeyir, bu bağa quluq edənlərə təşəkkür edirdilər.
2. Müəllim çox təcrübəli idi, bütün şagirdlər razılığını bildirirdi.
3. Külək əsir, yarpaqları yerə tökürdü.
4. Turan çantasını götürdü və məktəbə yollandı.
5. Bu münasibət ikimizi də narahat edir, atıq ayrılmalıyıq.
A) 2, 3, 5 B) 1, 3 C) 2, 4, 5 D) 1, 4 E) 2, 5

16. Konkret mənalı isimləri müəyyən edin.
1. daraq, yarpaq   2. üzüntü, sevinc
3. məna, yaraşıq  4. insanlıq, qapı
5. çəmənlik, dondurma
A) 1, 5    B) 2, 5    C) 2, 3    D) 1, 4   E) 3, 4

17. Sözlərdən birinin yazılışı səhvdir:
A) məşhurluq    B) layihə
C) kəhkəşan      D) proqnoz
E) əhəmiyət

18. “Dönə-dönə deyirəm, hər dönə-dönə qızaran ət dönər deyil” cümləsində işarələnmiş sözlər morfoloji cəhətdən nədir? (Ardıcıllıqla göstərin.)
A) zərf, feili bağlama, feil
B) feili, bağlama, zərf, feil
C) feili bağlama, zərf, isim
D) zərf, feili bağlama, isim
E) feili bağlama, feili bağlama, feil

19. Nümunədəki morfoloji təhlillə bağlı səhv fikri müəyyən edin.
Gözümü verdim ki, sənə hədiyyə,
Gördüyüm həyatı görəsən sən də. (Zaur)
A) I misrada tabelilik bağlayıcısı işlənib.
B) II misradakı feili sifət tərkib yaradıb.
C) I misradakı təsriflənən feil xəbər şəklindədir.
D) Bütün isimlər quruluşca sadədir.
E) II misradakı təsriflənən feil arzu şəklindədir

20. Verilən cümlədə şəxs sonluğuna əsasən hansı cümlə üzvünü asanlıqla bərpa etmək olar?
“Şəhərin mərkəzində çoxdan görmədiyim sinif yoldaşımla qarşılaşdım”.
A) təyini             B) xəbəri       C) zərfliyi
D) mübtədanı    E) tamamlığı

Riyaziyyat test tapşırıqları

21. 5 qardaş bayram günü bir-biri ile bir dəfə olmaqla zəng edərək danışdılar. Hər zəngin müddəti 3 dəqiqə olmuşdursa ümumilikdə neçə dəqiqə telefon danışığı olmuşdur?
A) 24      B)30     C) 60    D) 15   E) 20

22. 43 metr dərinliyindəki quyuda olan qarışqa hər gün 5 metr yuxarı çıxır və 2 metr aşağı sürüşür. Bu qarışqa ən az neçə gün sonra quyudan azadlığa çıxar?
A)13    B) 14    C) 15    D) 12    E)16

23. Səbinə 7 addım irəli 3 addım geri atır. O bu gedişlə cəmi 89 addım atır. Səbinə bu qədər addımda ilk dayandıqı nöqtədən neçə addım irəli gedəcək?
A) 34     B)35     C)73    D)37    E) 36

24. Bərabəryanlı üçbucağın bir tərəfi 6 sm digər tərəfi 13 sm-dir. Bu üçbucağın perimetri neçə sm-dir?
A) 25     B) 32    C) 13    D) 30    E) 31

25. Düzbucaqlı formasında otağın tərəfləri 8m və 11m-dir. Bu otağa hər tərəfdən 1,5 m olmaqla xalça sərilmişdir. Otağın boş qalan sahəsi neçə kvadrat santimetrdir?
A) 40     B) 32     C) 48     D) 50    E) 20

26. Düzbucalı paralelopiped formasında olan çənin ölçüləri 2m,3m və 5m-dir. Bu çənin 30% i su ilə dolludursa çəndə neçə litr su var?
A) 9    B) 200    C) 9000    D) 2500   E) 900

27. Otaqda 3 ayaqlı kətillər və 4 ayaqlı stullar var. Qonaqlar oturduqdan sonra bütün ayaqların birlikdə sayı 49 oldu. Otaqda neçə kətil var?
A) 1    B) 2    C) 4    D) 5    E) 7

28. Avtomobil 90 km yolu 45 dəqiqəyə gedərsə onun sürəti neçə km/saat-dır?
A) 90     B) 120    C) 80
D) 100   E) 60

29. Atanın yaşı 42, üç uşağının yaşları cəmi isə 24-dür. Neçə il sonra atanın yaşı uşaqlarının yaşları cəminə bərabər olar?
A) 6    B) 8    C) 9    D) 12    E) 15

30. Aralarındakı məsafə 73 km olan iki məntəqədən eyni zamanda əks istiqamətlərdə sürətləri saatda 61 km və 71 km olan iki motosikletçi yola düşdü. 5 saatdan sonra bu motosikletçilər arasındakı məsafə nə qədər olar?
A)733 km     B) 200 km    C) 132 km    D) 600 km    E) 922 km

31. Fuad ilə Rəsul işi birlikdə 6 günə yerinə yetirirlər.Fuad eyni işi tək işləsə, 10 gündə yerinə yetirir.Rəsul bu işi tək işləsə, neçə gündə qurtarar?
A)4     B)8     C)12     D)15    E)10

32. Eyni gücə malik olan 7 nasos bir hovuzu 12 saatda doldurursa, 4 belə nasos hovuzu neçə saatda doldurar?
A) 12 B) 6 C) 21 D) 23 E) 25

33. Çənin 1/3 hissəsi su ilə doludur. 15 l su əlavə olunanda çənin yarısı dolursa, bu çən neçə litr su tutur?
A) 75     B) 90    C) 115     D) 120   E) 145

34. Meyvə qurudularkən öz çəkisinin 65%-ni itirir. Nə qədər meyvə götürmək lazımdır ki, 189 kq meyvə qurusu alınsın?
A)650     B) 460     C)354    D) 240    E) 540

36. 8, 12, 14, 20 ədədləri üçün statistik orta nəyə bərabərdir?

A) 15     B) 11     C) 18     D) 12    E) 13

37. Sahəsi 40 ha olan ərazini sahəsi 200 m² olan neçə əraziyə bölmək olar?
A)80     B) 200     C) 20    D) 2    E)2000

39. 40 kq düyünü 5 kq və 10 kq düyü tutan torbalara neçə üsulla yığmaq olar?
A)5      B)4      C)3      D)2     E)1

40. Əhməd baba 2016-cı ildə 15-ci dəfə özünün ad gününü qeyd etdi.Əhməd baba neçənci ildə anadan olmuşdur?
A)1986       B)2001     C)1990     D)1960    E)1956

Məntiq test tapşırıqları

1. Qanunauyğuluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variant seçin.
14    7    10    6    30    5    12    4   ?

A) 8     B) 16      C) 2      D) 15     E) 36

2. Solda verilmiş fiqurların hansı ardıcıllıqla birləşdirilməsindən sağdakı fiqurun alındığını müəyyənləşdirməklə, “?” əvəzinə uyğun olan variantı tapın.

3. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı tapın.

A2 L6 F1 E3 T5 A4 – pələng
A2 K4 U1 E3 – qəlb
A2 U1 E3 A5 F4 – ?

A) lələk       B) ləqəb    C) əqrəb
D) qələm     E) qəlpə

4. Aşağıdakı boş buraxılmış yerləri elə tamamlayın ki (hər boşluğa bir hərf olmaqla), hərflər müəyyən qanunauyğunluqla düzülmüş olsun.

a…cc…bbca…bcca…

A) b a a b       B) b a b a         C) b c a b
D) c c a b        E) a a b b

5. Verilən sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə əsasən analoji variantı seçin (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır).

şərab – içki – maye

A) qadın – insan – varlıq
B) qafiyə – bənd – şeir
C) səhifə – vərəq – kitab
D) monitor – kompüter – cihaz
E) feil – isim – məktəb

6. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı tapın.

 1. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variant seçin.

+ 220 — 10
+ 345 — 15
+ 560 — 12
+ 448 — ?

A) 14 B) 16 C) 18 D) 12 E) 24


Kurikulum test tapşırıqları

1. Milli kurikulumun məzmunundan kənar olanı tapın:
A) Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə təlim nəticələri
B) Planlaşdırma
C) Prinsiplər
D) Qiymətləndirmə və monitorinq

2. İnteqrativlik nədir?
A) Təhsil alanın idrakı,ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətləri əsasında həyatı bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlardan milli və mənəvi dəyərlərin formalaşdırılması.
B) Təhsilin məzmunu komponentlərinin bir-birilə və həyatla əlaqələndirilməsidir.
C) Təhsil sahəsində fəaliyyətlərin təhsilalanların mənafeyinə,maraq və təlabatlarının ödənməsinə,istedad və qabiliyyətlərin potensial imkanların inkişafına xidmət etməsidir.
D) Fərdin,dövlətin və cəmiyyətin dəyişən təlabatlarının nəzərə alınmasıdır.

3. Verilənlər biliyin hansı növünə aiddir?
Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən biliklərdir.
A) Kontekstual
B) Prosedural
C) Deklorativ
D) Psixomotor

4. Şagird nəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsinə aiddir:
A) Əsas qiymətləndirmə növləri,Qiymətləndirmə standartları və qiymətləndirmə vasitələri
B) Məzmun xəttləri üzrə təlim nəticələri
C) Forma və üsulların təkmilləşdirilməsi barədə tövsiyyələr
D) Müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr

5. Xronoloji ardıcıllıqla düzün:
1-humanistləşdirmə
2-fərdləşdirmə
3-inteqrasiya
4-demokratikləşdirmə
5-humanitarlaşdırma
6-deferensiallaşdırma
A) 5,4,2,1,3,6
B) 4,1,6,2,3,5
C) 2,3,5,6,4,1
D) 4,1,3,6,2,5

6. Məktəbdaxili qiymətləndirmə neçə komponentdən ibarətdir?
A) 8
B) 5
C) 3
D) 4

7. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının neçənci maddəsi Təhsil almaq hüquqi ilə bağlıdır?
A) 42
B) 5
C) 17
D) 71

8. ”Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları(kurikulumları)nə vaxt təsdiq edilmişdir?
A) 3 iyun 2010
B) 30 oktyabr 2006 ci il
C) 26 aprel 1999cu il
D) 19 iyun 2009

9. Məktəblilərin estetik tərbiyəsinin mahiyyəti nədən ibarətdir?
A) Birgə yaşayış qaydalarına əməl etmək
B) Şagirdlərin estetik hiss,zövq,qavrayış və s.qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək
C) Təbiətdə mövcud ekoloji durumu müəyyən etmək
D) Bədii əsərlərin mahiyyətini anlamaq

10. Portfolioda hansı sənədlər qeydə alınmır?
A) Cari qiymətlər
B) Gündəlik müşahidələr
C) Psixoloqun rəyi
D) Məktəbrəhbərliyinin qeydləri

Müəllim Hazırlıq Mərkəzi
070 – 819-59-64

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

44 Şərhlər “İbtidai Sinif müəllimləri üçün işə qəbul sualları

 • Aprel 1, 2017 at 8:25 səhər
  Permalink

  Testlerin cavablari niye yoxdu bes?

  \

  Cavab yaz
 • Mart 26, 2017 at 6:57 axşam
  Permalink

  Aqil babanin yasini nece hesabladiniz?

  Cavab yaz
  • Mart 26, 2017 at 8:41 axşam
   Permalink

   Fevralın 29-u olduğu üçün, 15*4=60 və 2016-60=56.

   Cavab yaz
  • Mart 27, 2017 at 11:06 səhər
   Permalink

   Aynur xanim Ehmed baba 2016-ci ilde 15-ci defe ozunun ad gununu qeyd etdi, deyirse demeli Ehmed baba fevral ayinin 29-u anadan olmusdur .Fevral ayi her 4 ilden bir 29 gun olduguna gore 4*15=60 (babanin 60 yasi var) 2016-ci ilde babanin 60 yasi varsa baba necenci ilde anadan oldugunu tapmaq ucun 2016-60=1956(babanin anadan oldugu il)CAVAB;E) 1956

   Cavab yaz
 • Mart 7, 2017 at 7:09 axşam
  Permalink

  hormetli admin 2016 2017 ci ilin müəllimlərin işə qəbulunun yerləşməsini gostərə bilərsiz.yəni yerləşənlərin siyahısını nəzərdə tuturam

  Cavab yaz
 • Mart 7, 2017 at 11:14 səhər
  Permalink

  7-nin cavab 3 və 4-dür. çünki 1 və 5 yuxarı hissəsindən fərqlənir, həmçinin 2-də, diqqətli baxdıqda bilinir, cavab 3 və 4.

  Cavab yaz
  • Mart 7, 2017 at 4:23 axşam
   Permalink

   salam.muellimler fevral ayinin emek haqqini alib?

   Cavab yaz
 • Mart 7, 2017 at 7:45 səhər
  Permalink

  21-ci sualin helli mence beledir 4+3+2+1=10 yeni umumilikdr cemi 10 zeng olub 10*3=30 deqiqe telefon danisigi olmusdur cavab;B)30

  Cavab yaz
 • Mart 6, 2017 at 4:19 axşam
  Permalink

  Bu testlerin duzgun cavabini nece elde bilerik?

  Cavab yaz
 • Mart 6, 2017 at 4:18 axşam
  Permalink

  Zenfira xanim sizde sag olun orta statistik neticeni hesablamaq ucun verilen melumatlar artan sira ile duzulur tek sayda ededse ortadaki ,cut sayda ededse ortadaki ikisinin ededi ortasi goturulur

  Cavab yaz
 • Mart 6, 2017 at 4:17 axşam
  Permalink

  men 21-i bele tapdim 5*4=20*3=60 cvb C.
  24) bir 13 diger terefide 13 gotursek 13+13+6=32 cvb B.
  25) 8+8+11+11=38 1,5*4=6 ve 38-6=32 cvb B.
  28) 90/45=2*60=120 Cvb B.
  32)tenasuble hell etdim Cvb B.

  Cavab yaz
 • Mart 6, 2017 at 10:28 səhər
  Permalink

  sual36 8,12, 14, 20 ededleri ucun statistik orta neye beraberdir helli;(12+14)/2=13 cavab; E)
  suallarin cavablari olsa yaxsi olar

  Cavab yaz
  • Mart 6, 2017 at 4:06 axşam
   Permalink

   Aqil bey izah ucun cox sagolun, eksik olmayasiniz, ancaq 36 bawa duwmedim niye yalnizca 12 ve 14-u goturdunuz?

   Cavab yaz
 • Mart 6, 2017 at 10:09 səhər
  Permalink

  Atanin 42 uc usagin yaslar cemi 24-dur Nece il sonra atanin yasi usaqlarin yaslar cemine beraber olar 42+x=24+3x 18=2x x=9 cavab 9 il sonra yeni c) varianti

  Cavab yaz
 • Mart 5, 2017 at 8:23 axşam
  Permalink

  7-nin cavabi 3,4 – de ola biler, 2-de olar, deqiq bilmirem cavablari olsaydi yaxwi olardi
  8d

  Cavab yaz
 • Mart 5, 2017 at 11:04 səhər
  Permalink

  Salam cox gozel testlerdi.heyifki cavab variantlari yoxdu

  Cavab yaz
  • Mart 5, 2017 at 7:35 axşam
   Permalink

   azerbaycan dili 1a2c3c4c5c6a7d8c9d10b11d12b13e14a15e16a17e18d19b20d kurikulum 1a2b3b4a5b6c7a8a9b10d

   Cavab yaz
   • Mart 6, 2017 at 2:29 səhər
    Permalink

    Xanım ,mence,kurikulumda 1–c.Prinsipler tehsil qanunındadır .Tehsil qanunu ise kurikulumun mezmununa aid deyil.Yene de eger deqiq eminsinizse,xahiş izah edin de.Bir de 5–ci sualın cvb–ı menim elim elimde olan melumatla uyğyn gelmir.Deqiq bilirsinizse,haradan oxuduğunuzu deyerdiniz de ,zehmet olmasa.Müellim bize ardıcıllığı bu cür yazdırmışdı:Humanistleşdirme,demokra–tikleşdirme,deferensiallaşdırma,ferdileşdirme,inteqrasiya,humanitarlaşdırma.

    Cavab yaz
    • Mart 6, 2017 at 4:46 səhər
     Permalink

     Salam prinsip umumi anlayisdi tehsil qanununada aid edilir milli kurukilumada aid edilir ona goreki hemin anlayisin terkib hissesidi eyni zamanda kurukilum pirinsipleri var sexsiyyetyonumlulluk,sagirdyonumlulluk,neticeyonumluluk,telebyonumluluk,inteqrativlik,qiymetlendirme standartlari planlasdirma fenn kurukilumunun terkib hissesidi bu sebebden b ni goturdum cavabi yazarken sehven a yazmisam uzrlu hesab edin.Dediyiniz suali ise men universtde oxuyarken edebiyyatin tedrisi metodikasi kitabindan [mueliffi fexreddin yusifovdur ]oxumusam ardiciliq beledir 1demokratiklesdirme2humanistlesdirme3diferesiallasdirma4ferdilesdirme5inteqrasiya6humanitarlasdirma bu qeder umid ediremki,izah ede bildim.

     Cavab yaz
   • Mart 15, 2017 at 12:04 axşam
    Permalink

    Orxan mecidli tesekkurler siz semkirdensiz elemI? Bu il imtahanla qebul olmusyuz

    Cavab yaz
 • Mart 4, 2017 at 11:12 axşam
  Permalink

  21c, 22c, 24b, 25b, 28b, 32b, 38c, mentiqden 2c, 5a, 6“7“, 7“2,3,4“ helelik bu qeder tapmiwam. amma bilmirem duzdur ya sehv bilen varsa xahiw edirem deyerdinizde, birde hansi bir meseleni hell ede bilen olsa xahiw hellini paylawardizda zehmet deyilse, twk

  Cavab yaz
  • Mart 5, 2017 at 4:37 səhər
   Permalink

   Salam xanım.Sız mentıqden 6-7-cı sualları nece tapdınız?Deyerdımız de zehmet olmasa

   Cavab yaz
   • Mart 5, 2017 at 8:14 axşam
    Permalink

    6-da 3-un kvadratini ve 2-nin kvadratini toplayib 3 cixdim, cavab 7.
    7-ci testde oxwar olan wekilleri tapdim

    Cavab yaz
 • Mart 4, 2017 at 7:57 axşam
  Permalink

  Testlerin cvblarini paylawin zehmet olmasa

  Cavab yaz
 • Mart 4, 2017 at 5:17 axşam
  Permalink

  Suallar cox gozel cavabi nece bilek

  Cavab yaz
  • Mart 4, 2017 at 6:32 axşam
   Permalink

   Salam Günel xanım.Mentiqe aid 6-7-ci suallarda variant verilmeyib axı,siz onu nece hell etdiniz,mene de deyin de zehmet olmasa

   Cavab yaz
   • Mart 4, 2017 at 11:07 axşam
    Permalink

    6-nin cavabi 7
    7-nin cavabi 2,3,4 men ele tapdim, cox cetindir bu testler

    Cavab yaz
 • Mart 4, 2017 at 2:16 axşam
  Permalink

  admin. bu testlerin cavabini payladin. xahis edirik

  Cavab yaz
 • Mart 4, 2017 at 1:28 axşam
  Permalink

  testlerin cavablarini nece yoxlamaq olar

  Cavab yaz
 • Mart 4, 2017 at 10:04 səhər
  Permalink

  Salam.Bu sualların cavablarını hardan yoxlaya bilerik?Bilen varsa yazsin de zehmet olmasa

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir