RİYAZİYYAT,  İNGİLİS DİLİ,  RUS DİLİ,  RUS DİLİ və ƏDƏBİYYAT,   ALMAN DİLİFRANSIZ DİLİ  üzrə sertifikasiya imtahanları may-iyun aylarında keçiriləcəkdir! İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!. İmtahanda necə yüksək nəticə toplamaq olar?!

İnformatika

İnformatika müəllimləri üçün işə qəbul sualları

1. 16 simvolluq əlifbada 384 simvoldan ibarət olan məlumat neçə bayt yer tutur?
A) 6 bayt
B) 192 bayt
C) 8 bayt
D) 20 bit
E) 32 bit

2. Məlumat 3 səhifədən ibarətdir. Hər səhifədə 25 sətir var. Məlumatın 11250 bayt olduğunu bilərək hər sətirdə neçə simvol olduğunu tapın?
A) 150
B) 100
C) 28
D) 38
E) 64

3. 6 səhifəlik məlumatın yazılması üçün 64 simvollu əlifbadan istifadə edilmişdir. Hər səhifə 30 sətirdən ibarətdir. Məlumatın tutduğu yer 8775 baytdır. Hər sətirdə neçə simvol var?
A) 48
B) 120
C) 65
D) 75
E) 24

4. Bir neçə faylın həcmi 45 Mbaytdırsa və hər fayl 12 səhifədən ibarətdirsə faylların sayını tapın. (hər səhifədə 48 sətir, hər sətirdə 64 simvol var).
A) 1280
B) 129
C) 500
D) 42

5. Onluq say sistemində 10 ədədi 2-lik say sistemində nəyə bərabərdir?
A) 1010
B) 1000
C) 110
D) 1100
E) 1001

6. X10=88, olduqda X2 tapın?
A) (111011)2
B) (111001)2
C) (1011000)2
D) (1001100)2
E) (1100011)2

7. Aşağıdakı yazılışlardan hansı doğru deyil?
A) 120(2) 128(8) 3AC(10)
B) 11(2) 77(8) 127(8)
C) 122(3) 9(10) 10(2)
D) 33(4) 8(9) 11213(4)
E) 111(2) 76(8) 12121212(2)

8. Onluq say sistemində olan 25 ədədi ikilik say sistemində necə yazılır?
A) 11001
B) 10001
C) 10101
D) 10111
E) 10011

9. İkilik say sistemindəki 110101 ədədi onluq say sistemində nəyə bərabərdir?
A) 53
B) 43
C) 47
D) 45
E) 51

10. 21X = 710 X-in hansı qiymətində doğrudur?
A) 3
B) 4
C) 6
D) 10

11. 22X = 810 X-in hansı qiymətində doğrudur?
A) 3
B) 8
C) 10
D) 2
E) 16

12. 30X = 1210 X-ın hansı qiymətində doğrudur?
A) 4
B) 3
C) 7
D) 16
E) 22

13. Aşağıdakılardan hansılar giriş qurğusudur?
1)klaviatura
2)maus
3)monitor
4)skaner
5)printer
A) 1,2,4
B) 3,5
C) 1,2,3
D) 3,4,5
E) 1,4,5

14. Verilənləri müvəqqəti yadda saxlayan qurğu hansıdır?
A) HDD
B) DVD
C) RAM
D) ROM
E) CD

15. Verilənləri əks etdirən qurğu hansıdır?
A) monitor
B) klaviatura
C) printer
D) modem
E) skaner

16. Kontroller nədir?
A) HDD
B) prosessor
C) elektron lampa
D) RAM
E) xarici qurğuları idarə edə mikrosxem

17. Bunlardan hansı giriş-çıxış qurğusudur?
A) printer
B) skaner
C) plotter
D) klaviatura
E) faks

18. Bunlardan biri printer növü deyil?
A) matrisli
B) termiki
C) lazerli
D) şırnaqlı
E) ulduzlu

19. F2 düyməsindən istifadə olunur?
A) qeyd olunmuş obyektin adını dəyişir
B) kursordan soldakı simvolu silir
C) qeyd olunmuş obyekti silir
D) məlumat-sorğu pəncərəsini açır
E) faylı yeni adla yaddaşa yazır

20. Bunlardan biri daxili yaddaş qurğusudur?
A) RAM
B) HDD
C) CD
D) DVD
E) Flash card

21. Kompüterin “beyni” necə adlanır?
A) HDD
B) ROM
C) RAM
D) CMOS
E) CPU

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

23. Alqoritmin aşağıdakı fraqmentinin yerinə yetirilməsindən sonra s dəyişəninin qiymətini müəyyən edin.
1. t:=3;
2. k:=t;
3. p:=t;
4. p:=k;
5. m:=k;
6. n:=p;
7. əgər n=t onda m:=p+1 əks halda p:=t+2
8. s:=m+p

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

25. Kompüterdə həll etmək mümkündür:
A) həll alqoritmi məlum olmayan istənilən məsələni
B) istənilən hesabi və ya məntiqi məsələni
C) həll yolu məlum olan istənilən məsələni
D) Əllə həll edilə bilməyən istənilən məsələni
E) həll yolu məlum olmayan istənilən məsələni

26. Kompyuterdə məsələlərin həlli mərhələləri:
1) məsələnin qoyuluşu;
2) məsələnin analizi və tədqiqi
3) həll alqoritminin yaradılması
4) alqoritmin proramlaşdırma dilində təsviri
5) testləşdirmə və sazlama
6) məsələnin həllinin nəticələrinin analizi və onların təhlili
A) 1,3,4,5
B) 2,4,5
C) 1,2,3,4,5,6
D) 1,2,4,5
E) 1,2

27. İlkin proqram nədir?
A) məsələnin həll alqoritmi əsasında seçilən dildə yazılmış proqram
B) kompyuter dilinə tamamilə səhvsiz çevrilmiş istənilən proqram
C) utilit və drayver proqramları
D) proqramlaşdırma sistemləri və sersis proqramları
E) əməliyyat sistemləri və tətbiqi proqram paketləri

28. Aşağıdakılardan neçəsi sistem proqram təminatına aid edilir ?
1. Əməliyyat sistemləri
2. Antiviruslar
3. Drayverlər
4. Servis proqramları
5. VBİS-lər
6. Kompilyatorlar
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) Heç biri

29. Aşağıdakılardan hansı proqramlaşdırma dillərinə aid edilir ?
1. Avast
2. Basic
3. Prolog
4. Case
5. Mac OS
6. Linux
7. Ada
A) 1,2,3
B) 2,3,7
C) 2,4,6
D) 1,3,5,7
E) 3,5,6

30. Aşağıdakılardan hansı sistem proqram təminatına daxil deyil?
A) əməliyyat sistemləri
B) servis proqramları
C) əməliyyat örtüklər
D) proqramlaşdırma sistemləri
E) texniki xidmət proqramları

31. Əməliyyat sisteminin yazıldığı məntiqi disk necə adlanır?
A) çevik disk
B) sərt disk
C) fiziki disk
D) optik disk
E) sistem diski

32. Birməsələli ƏS hansıdır?
A) WINDOWS
B) LINUX
C) UNIX
D) OS/2
E) MS-DOS

33. Antivirus proqramlarının təyinatı nədən ibarətdir?
A) İnternetin istifadəsini məhdudlaşdırmaq
B) Başqa istifadəçilərin kompüterdən istifadəsini məhdudlaşdırmaq
C) Kompüteri ziyankar proqramlardan qorumaq
D) Başqa istifadəçilərin fayllardan istifadəsini məhdudlaşdırmaq
E) Şəbəkədən istifadəni məhdudlaşdırmaq

34. Sistem proqram təminatının əsas funksiyası nədən ibarətdir?
A) Kompüterə qoşulan xarici qurğuların parametrlərini təyin etmək
B) Informasiya mübadiləsini həyata keçirmək
C) Kompüter ilə istifadəçi arasında əlaqə yaratmaq
D) Müəyyən sinif məsələlərin həllini təşkil etmək
E) Kompüterin işini və informasiya emalı prosesini sürətləndirmək

35. Kompüterin virusdan mühafizəsi üçün aşağıdakı hansı üsul daha yararlıdır?
A) Müxtəlif oyunlar və ya digər proqramlar quraşdırmaq
B) Internetdən istifadə etməmək
C) Antivirus proqramından istifadə etmək
D) Elektron poçtla daxil olan fayllara baxmamaq
E) Kənar disklərdəki fayllardan birbaşa istifadə etməmək

36. Arxivləşdirmə proqramlarına aid olmayanlar hansılardır?
1. MS Word
2. Winzip
3. MS DOS
4. UNIX
5. Winrar
A) 4, 5
B) 2, 3, 4
C) 1, 3, 4
D) 1, 2, 3
E) 3, 5

37. Keyfiyyəti itirmədən hansı təsvirlərin miqyasını dəyişmək olar?
A) istənilən monoxrom
B) rastr
C) istənilən ağ-qara
D) vektor
D) istənilən rəngli

38. Windows 7 sisteminin standart qrafik redaktoru hansıdır?
A) Microsoft Power Point
B) Windows Picture and Fax Viewer
C) Paint
D) Corel Draw
E) Photoshop

39. Monitorun 512*256 ölçülü oblastını yadda saxlamaq üçün 64 Kbayt əməli yaddaş ayrılmışdır. Hər bir nöqtəni rəngləmək üçün müxtəlif rənglərin maksimal sayını tapın.
A) 256   B) 8    C) 32    D) 64   E) 16

40. 40*40 nöqtəli ağ-qara rəngli rastrı qrafik təsvir yaddaşda nə qədər informasiya saxlayır?
A) 100 bit        B) 1600 bayt    C) 200 bayt
D) 4000 bayt   E) 200 bit

Məntiq test tapşırıqları

1. Qanunauyğuluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variant seçin.
14    7    10    6    30    5    12    4   ?

A) 8     B) 16      C) 2      D) 15     E) 36

2. Solda verilmiş fiqurların hansı ardıcıllıqla birləşdirilməsindən sağdakı fiqurun alındığını müəyyənləşdirməklə, “?” əvəzinə uyğun olan variantı tapın.

3. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı tapın.

A2 L6 F1 E3 T5 A4 – pələng
A2 K4 U1 E3 – qəlb
A2 U1 E3 A5 F4 – ?

A) lələk       B) ləqəb    C) əqrəb
D) qələm     E) qəlpə

4. Aşağıdakı boş buraxılmış yerləri elə tamamlayın ki (hər boşluğa bir hərf olmaqla), hərflər müəyyən qanunauyğunluqla düzülmüş olsun.

a…cc…bbca…bcca…

A) b a a b       B) b a b a         C) b c a b
D) c c a b        E) a a b b

5. Verilən sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə əsasən analoji variantı seçin (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır).

şərab – içki – maye

A) qadın – insan – varlıq
B) qafiyə – bənd – şeir
C) səhifə – vərəq – kitab
D) monitor – kompüter – cihaz
E) feil – isim – məktəb

6. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı tapın.

  1. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variant seçin.

+ 220 — 10
+ 345 — 15
+ 560 — 12
+ 448 — ?

A) 14 B) 16 C) 18 D) 12 E) 24


Kurikulum test tapşırıqları

1. Milli kurikulumun məzmunundan kənar olanı tapın:
A) Ümumi təhsilin səviyyələri üzrə təlim nəticələri
B) Planlaşdırma
C) Prinsiplər
D) Qiymətləndirmə və monitorinq

2. İnteqrativlik nədir?
A) Təhsil alanın idrakı,ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətləri əsasında həyatı bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlardan milli və mənəvi dəyərlərin formalaşdırılması.
B) Təhsilin məzmunu komponentlərinin bir-birilə və həyatla əlaqələndirilməsidir.
C) Təhsil sahəsində fəaliyyətlərin təhsilalanların mənafeyinə,maraq və təlabatlarının ödənməsinə,istedad və qabiliyyətlərin potensial imkanların inkişafına xidmət etməsidir.
D) Fərdin,dövlətin və cəmiyyətin dəyişən təlabatlarının nəzərə alınmasıdır.

3. Verilənlər biliyin hansı növünə aiddir?
Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən biliklərdir.
A) Kontekstual
B) Prosedural
C) Deklorativ
D) Psixomotor

4. Şagird nəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsinə aiddir:
A) Əsas qiymətləndirmə növləri,Qiymətləndirmə standartları və qiymətləndirmə vasitələri
B) Məzmun xəttləri üzrə təlim nəticələri
C) Forma və üsulların təkmilləşdirilməsi barədə tövsiyyələr
D) Müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr

5. Xronoloji ardıcıllıqla düzün:
1-humanistləşdirmə
2-fərdləşdirmə
3-inteqrasiya
4-demokratikləşdirmə
5-humanitarlaşdırma
6-deferensiallaşdırma
A) 5,4,2,1,3,6
B) 4,1,6,2,3,5
C) 2,3,5,6,4,1
D) 4,1,3,6,2,5

6. Məktəbdaxili qiymətləndirmə neçə komponentdən ibarətdir?
A) 8
B) 5
C) 3
D) 4

7. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının neçənci maddəsi Təhsil almaq hüquqi ilə bağlıdır?
A) 42
B) 5
C) 17
D) 71

8. ”Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları(kurikulumları)nə vaxt təsdiq edilmişdir?
A) 3 iyun 2010
B) 30 oktyabr 2006 ci il
C) 26 aprel 1999cu il
D) 19 iyun 2009

9. Məktəblilərin estetik tərbiyəsinin mahiyyəti nədən ibarətdir?
A) Birgə yaşayış qaydalarına əməl etmək
B) Şagirdlərin estetik hiss,zövq,qavrayış və s.qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək
C) Təbiətdə mövcud ekoloji durumu müəyyən etmək
D) Bədii əsərlərin mahiyyətini anlamaq

10. Portfolioda hansı sənədlər qeydə alınmır?
A) Cari qiymətlər
B) Gündəlik müşahidələr
C) Psixoloqun rəyi
D) Məktəbrəhbərliyinin qeydləri

Müəllim Hazırlıq Mərkəzi
070 – 819-59-64

3 2 votes
İmtahan reytinqi
tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.

18 Şərhlər
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın