Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbul (MİQ) üçün KURİKULUM testləri

Müəllimlərin Diaqnostik Qiymətləndirmə İmtahanları və Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə yeni hazırlanmış kurikulum testləri.

  • KURİKULUM
  • Kateqoriyasız
 

Sual 1 - 20

KURİKULUM

1. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?
1.Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər üzrəmüəllim vəsaitindəki) tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.
2.Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3. İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.
4. Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.
5. Əlavə resurslar seçmək.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2. Aşağıdakılardan hansılar nümunəvi perspektiv planlaşdırma sxeminə aiddir?
1.Tədris vahidi
2. Motivasiya yaratmaq
3.Mövzular
4. Standratlar
5. İnteqrasiya
6.Tədqiqat sualının qoyuluşu
7. Tarix

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4. 1,2,3,5,6,8,101.Motivasiya, problemin qoyuluşu
2.Tədqiqatın aparılması
3.Məlumat mübadiləsi
4.Ev tapşırığının yoxlanılması
5.Məlumatların müzakirəsi
6.Nəticələrin çıxarılması
7.Yeni mövzunun izahı
8.Yaradıcı tətbiq etmə
9.Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
10.Qiymətləndirmə (məqsədə görə müəyyən mərhələdən sonra aparıla bilər)

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5.

Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6.

Aşağıdakı fikirlərdən biri motivasiya mərhələsinə aid deyil.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7.

Aşağıdakı fikirlərdən biri informasiya mübadiləsi mərhələsinə aiddir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8.

Aşağıdakı fikirlərdən hansı tədqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9.

Aşağıdakı fikirlərdən hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10.

Aşağıdakı fikirlərdən hansı nəticələrin çıxarılması mərhələsinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11. Aşağıdakı fikirlərdən hansı informasiyanın müzakirəsi və təşkili mərhələsinə aiddir.

1. Bütün bilik, bacarıq və vərdişlərin, təfəkkürün müxtəlif növlərinin (məntiqi, tənqidi, yaradıcı) səfərbərliyini tələb edir.
2. Bu mərhələ vaxt etibarilə yalnız bir akademik dərslə məhdudlaşmaya da bilər, yəni onun həyata keçirilməsi sonrakı dərslərdə də mümkündür.
3. Dərsdə əldə edilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi məqsədini güdən sərbəst iş formasıdır.
4.Bu mərhələdə mövcud tədqiqat sualına cavabın cizgiləri aydın seçilməyə başlayır. Məlumatlar sxem, qrafik, cədvəl, təsnifat formasında təşkil oluna bilər.
5. Biliyi möhkəmləndirir, onun praktiki əhəmiyyətini uşağa açıb göstərir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12. İnteqrasiyanın növləri hansılardır?
1. Fəndaxili
2. Üfiqi
3. Fənlərarası
4. Şaquli

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13.

Fəndaxili inteqrasiyanın hansı növləri var?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. Şagirdin fəaliyyətini izləmək, potensial imkanlarını müəyyənləşdirmək və inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Bu təlim forması şagirdin sərbəst düşünməsi üçün real imkanlar yaradır.
Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15.

Kurrikulumda məzmun standartı nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16.

Təlim strategiyaları seçilərkən aşağıdakıların hansı nəzərə alınmır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17.

Fənn kurrikulumlarında təlim strategiyalarına nə daxil deyil?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Təlim üsullarını seçin:
1. Müzakirə  2. Qeyri-standart dərs  3. Beyin həmləsi  4. Kiçik qruplarla iş  5. Venn diaqramı  6. Debatlar  7. Dərs oyun

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19.

“Beyin həmləsi”  həm də …….. adlanır.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

Kateqoriyasız

20. “İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir”  bu fikir fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 20


 

Загрузка...

Administrator

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.