Загрузка...

Abituriyentlər üçün sınaq imtahanı

1. Düzgün olan ifadələri müəyyən edin.
1.Friksion,struktur və mövsümi işsizliyi təbii işsizlik adlandırırlar.
2.”Böyük Göllər” sistemi Makkenzi çayı vasitəsilə Atlantik okeanına birləşir.
3.Cənubi Amerikanın subtropik iqlim qurşağında çöl zonası formalaşmışdır.
4.Qərb sivilizasiyasının formalaşmasında dənizlər mühüm rol oynamışdır.
5.Bərk süxurlarda yaranan çay dərələri dərin,dar,çox hallarda kanyonvarı olur.
6.Suburbanizasiya prosesində şəhərlərin “dərininə inkişafı” baş verir.

A.
B.
C.
D.
E.

2. Yapon adalarını Yeni Zellandiya adalarından fərqləndirən cəhətlər?
1.Seysmik cəhətdən aktiv ərazidə yerləşir.
2.Ərazisində inkişaf etmiş ölkə yerləşir.
3.Ərazisində fəaliyyətdə olan vulkanlar var.
4.Yay ayları daha rütubətli keçir.
5.Kənd təsərrüfatında əkinçilik üstünlük təşkil edir.
6.Milli dinə sitayiş edirlər

A.
B.
C.
D.
E.

3.

A.
B.
C.
D.
E.

4. Məntəqələrdə yerli vaxtın azaldığı istiqamət hansı cavabda dogru göstərilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

5. Müvafiq olaraq Murovdağdan şimal-qərbdə,cənub-qərbdə və cənubda yerləşən silsilələrin düzgün verildiyi cavabı göstərin?

A.
B.
C.
D.
E.

6.

A.
B.
C.
D.
E.

7. Kiçik Qafqaz dağlarında olmayan landşaft tipi:

A.
B.
C.
D.
E.

8. Xəzər dənizi üçün səciyyəvi olmayan cəhətlər:
1. Cənub hissəsində duzluluq daha azdır.
2. Ən böyük yarımadalar şərq sahilindədir.
3. Qərb hissəsinə şərqə nisbətən daha az çay tökülür.
4. Şimal sahillərində İran və Qazaxıstan yerləşir.
5. Şimal hissəsi qışda donur.
6. Okean səviyyəsindən aşağıda yerləşir.

A.
B.
C.
D.
E.

9. Quruda ilk bitkilər yaranmışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

10. Uyğunlaşdırın:

A.
B.
C.
D.
E.

11. Konvergent sərhəddə formalaşan adalar:

1. Kuril adaları
2. Müqəddəs Yelena
3. Azor adaları
4. Antil adaları
5. İslandiya
6. Marian adaları

A.
B.
C.
D.
E.

12. Doğru ifadələri seçin:
1. Suda sərbəst üzə bilməyən canlılar planktonlar adlanır.
2. Suya tələbkar olan bitkilər mezofit bitkilər adlanır:
3. İlk quşlar Mezozoy erasında yaranmışdır.
4. Okeanda sərbəst hərəkət edən canlılar bentoslar adlanır.
5. Okeanda sərbəst hərəkət edən canlılar nektonlar adlanır.
6. Quruda ilk bitkilər Kaynazoy erasında yaranmışdır

A.
B.
C.
D.
E.

13. Yarğanlara aid olan cəhətlər:
1. Kristallik maqmatik süxurların səthə çıxdığı ərazilərdə yayılıblar
2. İnkişafının son mərhələsində qobuya çevrilirlər
3. Daimi axarların dağıdıcı fəaliyyəti nəticəsində yaranırlar
4. Müvəqqəti axarların dağıdıcı fəaliyyəti nəticəsində yaranırlar
5. Endogen proseslərin təsiri ilə əmələ gəliblər
6. Ekzogen proseslərin təsiri nəticəsində yaranırlar

A.
B.
C.
D.
E.

14. Altıağac, Qızılağac, və Bəsitçay milli park və qoruqların yerləşdiyi fiziki-coğrafi rayonların müvafiq ardıcıllığı:

A.
B.
C.
D.
E.

15. Azərbaycanda bitən iynəyarpaqlı ağac növləri:

A.
B.
C.
D.
E.

16. Turan platformasında yerləşən türk dövləti:

A.
B.
C.
D.
E.

17. Anqren kömür yatağı hansı türk dövlətində yerləşir?

A.
B.
C.
D.
E.

18. Respublikamızda təbii qaz hasilatının artırılmasının əsas yolları:

A.
B.
C.
D.
E.

19. Miqyası 1/100 000 000 olan xəritədə C və D nöqtələri arasında məsafə 3 sm-dir. Verilən məntəqələr 500 c.e (10=71,7 km) üzərində yerləşir. C nöqtəsinin coğrafi uzunluğunun 700 ş.u D-nin isə 300 ş.u olduğunu nəzərə alaraq onlar arasında dərəcə və km-lə məsafəni paralel qövsünə və miqyasa görə hesablayın. Xəritədə bu məsafənin neçə km təhrif olunduğunu təyin edin:

A.
B.
C.
D.
E.

20.

A.
B.
C.
D.
E.

21. Sönmüş vulkanları seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

22. Murovdağ sıra dağlarına aid zirvə?

A.
B.
C.
D.
E.

23. Ərazisində daha çox iqtisadi-coğrafi rayon yerləşən təbii vilayət:

A.
B.
C.
D.
E.

24. Verilən ərazilərin hansılarında buxarlanma ilə mümkün buxarlanma arasında fərq çoxdur?

1. Namib
2. Atakama
3. Taymır
4. Kaliforniya
5. Skandinaviya
6. Xəzəryanıovalıq
7. Böyük Qumlu

A.
B.
C.
D.
E.

25. Kür çayının 1 saniyədəki su sərfi 580 m3-dir. Bu çayın 1 ildə axıtdığı suyun həcmini (km3) hesablayın.

A.
B.
C.
D.
E.

26. Baramaçılığın inkişaf etdiyi iqtisadi-coğrafi rayonlar:

A.
B.
C.
D.
E.

27. Ət və süd məhsullarının iri ixracatçıları:

A.
B.
C.
D.
E.

28. Zeytunçuluğun inkişafı üçün daha əlverişli şəraitə malik olan dəniz sahilləri:

A.
B.
C.
D.
E.

29. Ətaraf mühitin çirklənməsinin,insanların qida rasionuna etdiyi təsirlər:
(açıq sual, bir yaxud bir neçə variantı seçə bilərsiniz)

A.
B.
C.
D.
E.
F.

30.

(açıq sual, bir yaxud bir neçə variantı seçə bilərsiniz)

A.
B.
C.
D.

 


Müəlliflər: Fərəc Cəfərov, İmamverdi Cəlil

Загрузка...
loading...

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !