2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Coğrafiya bölmələr

Yer səthinin təsvi; horizontallar, azimut, qütb ulduzu

1.
A.
B.
C.
D.
E.
2.
A.
B.
C.
D.
E.
3.
A.
B.
C.
D.
E.
4.
A.
B.
C.
D.
E.
5.
A.
B.
C.
D.
E.
6.
A.
B.
C.
D.
E.
7.
A.
B.
C.
D.
E.
8. Horizontallara aid olan əlamətlər1. plan və xəritələrdə eyni mütləq hündürlüyə malik olan nöqtələri birləşdirən səlis əyri xətlərdir
2. iki qonşu horizontal arasında qalan məsafə kəsmə yüksəklik adlanır
3. horizontallar paralellər olduğu üçün bir-biri ilə kəsişirlər
4. hündürlük artdıqca horizontallarar asındakı sıxlıq sayı azalır
5. horizontallar bir-birinə daha yaxın (sıx) yerləşərsə meyllik və axın sürəti böyük, dik yamaclı olur.
A.
B.
C.
D.
E.
9. Respublikamızda mütləq hündürlüyünün Xəzər dənizi səviyyəsindən ölçülməməsinin səbəbi:
A.
B.
C.
D.
E.
10.
A.
B.
C.
D.
E.
11.
A.
B.
C.
D.
E.
12.
A.
B.
C.
D.
E.
13. Berqştrixlərə aid olan əlamətlər:
1. nisbi hündürlüyü göstərirlər
2. səth suların axım istiqamətini göstərirlər
3. yamacın meyllik istiqamətini əks etdirirlər
4. zirvələri birləşdirən əyri xətlərdir
5. horizontallara prpendikulyar çəkilmiş qısa xətlərdir
6. mütləq hündürlüyü göstərirlər
A.
B.
C.
D.
E.
14.
A.
B.
C.
D.
E.
15. Dünyanın fiziki xəritələrində daha çox horizontallarla təsvir edilən obyektlər:1. Amazon ovalığı
2. Qafqaz dağları
3. Qərbi Sibir düzənliyi
4. Atlas dağları
5. Efiopiya yaylası
A.
B.
C.
D.
E.
16. Uyğunluğu tapın:1. hipsometrik
2. batiqrafik
3. izobat
4. izohips

a) eyni mütləq hündürlüyə malik olan nöqtələri birləşdirən səlis əyri xətlərdir
b) eyni dərinliyə malik olan nöqtələri birləşdirən qapalı xətlərdir
c) fiziki xəritələrdə yüksəklikləri ölçən şkaladır
d) fiziki xəritələrdə dərinlikləri ölçən şkaladır
A.
B.
C.
D.
E.
17.
A.
B.
C.
D.
E.

 

Elman Mehdizadə

Elman Mehdizadə

Mehdiyev Elman Qasimi oglu, Tovuz rayonu Əyyublu kəndi. 11 kitab və 30 yaxın elmi məqalənin müəllifi Magistr tehsilli, Müəllimlər qurultayının üzvü Tel: 0503395979