Niyə saytdakı testlərə abunə olmalıyam?! CAVAB: Saytda olan suallardan MİQ və SERTİFİKASİYA imtahanlarında dəfələrlə istifadə olunmuşdur. Sınaqlara qoşulmaqla imtahan nəticənizi sığortalaya bilərsiniz, seçim sizin əlinizdədir! Watsap qrupuna qoşulmaq üçün klik edin!

Diaqnostik Qiymətləndirməİngilis dili

İngilis Dili müəllimləri üçün – Diaqnostik Qiymətləndirmə A variantı

  • ENGLİSH
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

ENGLİSH

1.
This dish is very salty, … too much salt in it.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Choose the correct variant. She didn’t let him … her phone

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
Choose the correct word. There … political news on TV every day.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Match the parts.1. correct         a) a dictionary
2. borrow        b) the whiteboard
3. clean            c) someone’s mistakes
4. watch          d) a video
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Choose the correct article. We have … dinner at 2 o’clock in… morning.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Choose the correct prepositions. He goes … bed … 10 o’clock

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Choose the correct answer.

O kitablar maraqlıdır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Choose the correct pronouns. ……….. asked ………. how old I was.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Choose the correct preposition.

Our tennis class is… the evening
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Choose the correct word.

Do you… TV at weekends?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Choose the correct variant.

Put the books back __ the shelf after the class, please.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Choose the correct modal verb.

I … accept your invitation because I … to work late.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Choose the correct variant.

They have some lovely pictures __ the wall.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Choose the correct variant.

If she ………… to Paris, she ……………… us a postcard.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Choose the correct variant:

Jane … sister is an actress is my friend
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Choose the correct words to the given definitions:1. … is a thing for sleeping in.

2. … is a thing for drawing lines with.

3. … is a thing for looking words up in.

4. … is a thing for taking photos.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Match the words.1. 20$            a) a speed

2. 70km/h     b) a percentage

3. 100%         c) a sum of money
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Change the sentence into the Past Simple.

I see a bird
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Choose the correct variant.

He ………. Maths, Science and History
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Make up a sentence.

1. has 2. a group of students 3. created 4. for 5. homeless children 6. charity 7. events
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Choose the correct word.

Jane, bring … and sweep the floor
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Choose the line of plural nouns.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Choose the correct sentence.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Choose the correct variant.

All the teachers here are ____ . I’ve learned a lot from them.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Choose the correct negative sentences.1. They hadn’t to go to the meeting.

2. You mustn’t trust him.

3. She mustn’t do nothing without him.

4. James doesn’t do shopping on weekdays.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Choose the correct word

He speaks so fast … I can’t understand anything.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Choose the correct tense form.

Nelly can’t come to the phone because she … the dinner now.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Choose the logically correct variant.It’s wrong … .1.to judge people by their appearance
2.to apologize when you offend somebody
3.to waste time
4.to wear a seat belt while driving
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Choose the synonym of the underlined word.
Our strength is in our knowledge.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Match the words and choose the correct variant.

1. lock a. a gun 2. carry b. a house 3. break c. a window 4. break into d. a door
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Choose the correct variant.___ police ___ had a lot of support from ___ general public over this issue.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Choose the correct articles.

___ pine grows in ___ northern countries
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Choose the correct variant.There are ___ shops at the end of the street I live in but ___ sell books.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
After ___ period of drought it started raining ___day.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Choose the correct tense form.

The vacation ___ great fun.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Choose the correct tense form.It ___ for some time that if the young of domestic animals ___ penicillin their growth rate is significantly increased.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
He looked across the street ___ if they ___.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
It was ___ beautiful afternoon ___ we went to the beach.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
What question ___ when the talks ___ off?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
Don’t ride that way. The road ___ since March.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

METODİKA

41.
“Şəxsiyyətyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.
Aşağıdakılardan biri kurikulumun əsas xüsusiyyətlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Verilənlərdən alt – standartın funksiyalarını seçin:1.Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır.
2.Təhsil strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır.
3.Təlimdə inteqrativliyi təmin edir.
4.Bütün növ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir.
5.Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.
Fənn kurikulumuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Taksonomiyalar təlim prosesində hansı imkanları yaradır?1.Təlim məqsədlərini düzgün müəyyənləşdirmək.
2. Dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam şəkildə həyata keçirmək.
3. Qoyulmuş məqsədlərə uyğun qiymətləndirmə vasitələrini seçmək.
4. Şagirdlərin fəaliyyətini stimullaşdırmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Bilik kateqoriyasına aid olanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47.
Müəllimin vəzifələrinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olmayanları göstərin:1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.
Perspektiv planlaşdırmaya aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.
Problem situasiyanın yaradılması zamanı buraxılan səhvi göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
Variantlardan biri fəal (interaktiv) təlimin xüsusiyyəti deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
Təqdim edilmiş qaydalardan biri iş vərəqlərinə verilən tələblərə uyğun deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
Refleksiya mərhələsi nəyə xidmət edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Nəyə görə motivasiya düşündürücü və məqsədəuyğun olmalıdır?1. Tədqiqatı dərsin nəticələrinə istiqamətləndirir.
2. 45 dəqiqə ərzində dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır.
3. Dərsi maraqlı edir, dərs vaxtında qurtarır.
4. Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Böyük summativ qiymətləndirmənin (BSQ) xüsusiyyətlərini seçin:1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.
2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır.
3. BSQ –nin keçirilmə tarixi fənn müəllimi tərəfindən müəyyən edilir.
4. Yarımilin sonunda keçirilir.
5. BSQ-nin keçirilmə tarixi illik planlaşmada nəzərdə tutulur
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Biri fasilitasiya qaydalarına aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

 

2.3 3 votes
İmtahan reytinqi
tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.

1 Şərh
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın

47 bal topladım:33düz ixtisas,14düz kurikulum