Texnologiya,Texniki Əmək – Diaqnostik Qiymətləndirmə D variantı

  • TEXNOLOGİYA
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

TEXNOLOGİYA

1.
Neçə dəqiqə yumurta suda qaynamalıdır ki, ilıq olsun?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Meyvələrə nə aiddir? Albalı, kələm, üzüm

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
Santexnika avadanlığını təmir etməmişdən əvvəl nə etmək lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Hansı halda büdcə yığımlı adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
Ailə büdcəsinə nə daxildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Pambıq və kətan parçalar üçün ütüləmə temperaturunu göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Hansı növ məişət tikiş maşınları var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Tikiş maşını hansı hissələrdən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Calama nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Nə üçün naxıştikmə aparmazdan əvvəl parçanı buxara vermək və ya qaynar suda emal etmək lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
Aşağıdakı alətlərdən hansılar parçanın emalı üçün istifadə olunmur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Hansı tərəvəz bitkiləri ədviyyat şəkilində istifadə olunmur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Hansı temperaturda isidilmiş süd sterilizə edilmiş süddür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
Sadə elektrik dövrəsi hansı hissələrdən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
Tərəvəzləri əsasən hansı temperaturda saxlamaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
Qadınlar üçün şalvarlar hansı ölçüyə uyğun seçilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. XIX əsrdə baron Karl Drez mətbəxdə istifadə olunan əşya icad edib:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Makaron məmulatlarını bu ərzaqların qarışığından hazırlayırlar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Hansı paxlalılar növü var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Paxlalıları necə bişirirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
Yarmalardan hansı yeməkləri hazırlamaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Aşağıda sadalananlardan hansı xeyirli maddələrə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Nəm-isti emal üçün hansı avadanlıqdan istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Sadalananlardan hansılar mədəni davranış və ünsiyyət qaydalarına aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Mətbəxdə istifadə edilən qab-qacaq hansı sırada düzgün sadalanmayıb?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Sadalananlardan hansılar buterbrod növü deyildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Mexaniki ətçəkən maşının hissələri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
Zülallar nə üçün lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
Südün tərkibi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
Hansı süd məhsullarını tanıyırsınız?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
Hansı mebel furniturları tanıyirsınız?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Nümunəni biçmək üçün istifadə olunmayan tərtibatlar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Süfrənin düzəldilməsi zamanı bıçağı yerləşdirirlər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Elektrik ötürücülü tikiş maşınında tikişin qoyulma sürəti nədən aslıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Elektrik tikiş maşınını işə hazırlayarkən nə etmək lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Elektrik enerjisinin mənbəyi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Parça tikələrindən tikilmiş və ya yapışdırılmış şəkil və ya bəzəklər necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Almanı uzun müddət saf və təzə saxlamaq üçün nə etmək lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
Bol məhsulun təminatı nədən aslıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
Hansı südü kartof püresinə qatmaq olmaz?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?
1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

3 thoughts on “Texnologiya,Texniki Əmək – Diaqnostik Qiymətləndirmə D variantı

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.