Загрузка...

Texnologiya – Diaqnostik Qiymətləndirmə B variantı

  • TEXNOLOGİYA
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

TEXNOLOGİYA

1.

Texnolojı xəritədə nə göstərilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

Miqyas nəyi göstərir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

Hansı alətlər ilə nişanlanma aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.

Hansı mişar materiallarına tir deyilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

Hansı ağac növləri enliyarpaqlılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

Əlvan metalların növləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

Titan metalı hansı rəngdədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

Ştangenpərgarda dodaqlar nə üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

Xətti ölçülərin ölçü vahidi.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

Torna dəzgahında neçə yumruqcuqlu patronlar istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Hansı növ material yüksək elektroötürücülüyə və istilik ötürücülüyünə malikdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

Hansı hissələr mikrometrdə yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.

Reysmusla hansı əməliyyatları yerinə yetirirlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

Yiv birləşməsi hansı növ birləşməyə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Standartlara görə təsviri böyütmək üçün hansı miqyaslar təyin olunub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

Pəstah nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.

Maşınqayırmada çertyoj nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.

Şlyambur nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.

Hansı hissələr ştangenpərgarda yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Üstdən qoyulma kilid döşəmədən hansı hündürlükdə quraşdırılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Ventil başlıq açıq olduğu halda başlıq tərəfə şpindel boyu su axır. Bu nasazlığı aradan qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Santexnika avadanlığını təmir etməmişdən əvvəl nə etmək lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

Latun hansı metaların ərintisidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

Torna dəzgahında patron nə üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.

Oduncağın təmizlənməsi üçün alətlər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

Materialın kövrəkliyi nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

Misin rəngi və əsasən harada istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.

Metalın plastikliyi nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.

Hansı ağac növləri yumşaqdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Stolüstü burğu dəzgahında burğunun sürəti hansı hissə vasitəsi ilə dəyişilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.

Elektrik drelini kim ixtira edib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Mexaniki əl drelində istifadə olunan konus formalı dişli çarx birləşməsi dreldə nə üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

Metalın üst səthinin sementləşdirilməsi nə üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.

Mikrometr ştangenpərgardan neçə dəfə dəqiq ölçü aparır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.

Hansı materiallardan burğular hazırlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.

Məişətdə hansı növ enerji istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.

Hansı növ materialdan torna kəsiciləri hazırlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.

Burğuların növləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

Transformator nə üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

Maşınqayırmada oxlar nə üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41.

“Şagirdyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?

1. Qiymətləndirmə növləri və üsulları 2. Mövzülar 3. Məzmun (fənnin məqsədi, məzmun xətti, standartlar, alt-standartlar) 4. Həftəlik dərs saatlarının miqdarı 5. Təlim strategiyaları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Kurikulumun xüsusiyyətlərini göstərin.

1. Şəxsiyyətyönümlü
2. Nəticəyönümlü
3. Təklifyönümlü
4. İnteqrativlik
5. Tələbyönümlü
6. Fənyönümlü
7. Bilikyönümlü
8. Müəllimyönümlü

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?

1. Məzmun standartları dərsin məqsədlərinin ifadə formalarından biridir.
2. Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar şəklində ifadə olunur.
3. Sinifdən sinfə keçdikcə alt – standartlar dəyişir.
4. Hər sinif üzrə məzmun xətləri dəyişmir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.

Bir alt-standartı reallaşdırmaq üçün neçə təlim nəticəsi müəyyənləşdirmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.

Tərbiyə sisteminin komponentlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olanları göstərin:

1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.

Perspektiv planlaşdırmaya hansı daxil deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.

Aşağıda sadalananlardan hansı didaktik prinsip deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:

1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması 2. Qiymətləndirmə növləri 3. İş formaları 4. Təlimin nəticələri 5. Məzmun standartları 6. Üsullar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.

Fasilitasiya nəyə əsaslanır? Biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

“Venn diaqramı”dan nə məqsədlə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Təlim zamanı üsullar seçilərkən nəyi nəzərə almaq lazımdır?

1. Şagirdlərin yaş səviyyəsini 2. Mövzunu 3. Ümumi təlim nəticələrini 4. Dərsin hansı mərhələsində istifadə olunacağını 5. Dərsin gözlənilən təlim nəticələrini

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.

Biri tədris resursuna aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

Formativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

“Portfolio” nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.

Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Kiçik summativ qiymətləndirmənin (KSQ) xüsusiyyətlərini seçin:

1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir. 2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır. 3. KSQ bir dərs ərzində keçirilir. 4. Yarımilin sonunda keçirilir. 5. Yarımillik qiymətə təsir etmir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

Biri fəal (interaktiv) təlimin mərhələsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

6 thoughts on “Texnologiya – Diaqnostik Qiymətləndirmə B variantı

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.