Müəllimlərin İşə Qəbulu üçün yeni İzahlı Məntiq testləri (2)

  • Məntiq
 100%

Page 1 of 1

Məntiq

1. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı seçin (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır).
musiqi – not
A.
B.
C.
D.
E.
2. Verilən sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə əsasən analoji variantı seçin (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır).
sim – tar– alət
A.
B.
C.
D.
E.
3. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olaraq natamam cütü tamamlayın.
insan – beyin;     kompyuter – ?
A.
B.
C.
D.
E.
4. Hərf  sırası pozulmuş beş  sözdən dördü müəyyən əlamətə görə oxşardır. Hərflərin sırasını düzəldərək  fərqli sözü tapın.
A.
B.
C.
D.
E.
5.
A.
B.
C.
D.
E.
6.
A.
B.
C.
D.
E.
7.
A.
B.
C.
D.
E.
8.
A.
B.
C.
D.
E.
9.
A.
B.
C.
D.
E.
10.
A.
B.
C.
D.
E.
11.
A.
B.
C.
D.
E.
12.
A.
B.
C.
D.
E.
13.
A.
B.
C.
D.
E.
14.
A.
B.
C.
D.
E.
15. Verilmiş kubun açılışına müvafiq variantları seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
16.
A.
B.
C.
D.
E.
17.
A.
B.
C.
D.
E.
18.
A.
B.
C.
D.
E.
19.
A.
B.
C.
D.
E.
20.
A.
B.
C.
D.
E.
21.
A.
B.
C.
D.
E.
22.
A.
B.
C.
D.
E.
23.
A.
B.
C.
D.
E.
24.
A.
B.
C.
D.
E.
25.
A.
B.
C.
D.
E.
26.
A.
B.
C.
D.
E.
27.
A.
B.
C.
D.
E.
28.
A.
B.
C.
D.
E.
29.
A.
B.
C.
D.
E.
30.
A.
B.
C.
D.
E.
31.
A.
B.
C.
D.
E.
32.
A.
B.
C.
D.
E.
33.
A.
B.
C.
D.
E.
34.
A.
B.
C.
D.
E.
35.
A.
B.
C.
D.
E.
36.
A.
B.
C.
D.
E.
37.
A.
B.
C.
D.
E.
38.
A.
B.
C.
D.
E.
39.
A.
B.
C.
D.
E.
40.
A.
B.
C.
D.
E.
41.
A.
B.
C.
D.
E.
42.
A.
B.
C.
D.
E.
43.
A.
B.
C.
D.
E.
44.
A.
B.
C.
D.
E.
45.
A.
B.
C.
D.
E.
46.
A.
B.
C.
D.
E.
47.
A.
B.
C.
D.
E.
48.
A.
B.
C.
D.
E.
49. Anaqramı həll edib artıq olanı seçin.

namaz tavx partoq xirat dəvə
A.
B.
C.
D.
E.
50. Dörd dost Araz , Ziya , Nərmin və Kamil fizika , kimya , informatika və riyaziyyat fənlərindən olimpiadada iştirak ediblər . Araz və Ziya olimpiadada 1 ci yeri tutmayıblar. Riyaziyyat olimpiadasına gedən şagird olimpiada qalibidir. Kamil informatikadan 1 ci yeri tutub. Aşağıdakı məlumatlardan hansı dəqiqdir ?
A.
B.
C.
D.
E.
51. Beş rəfiqə Gülay,Aygün, Kəmalə,Samirə və Zəminə 5 müxtəlif rəssamlıq,rəqs,şahmat,gimnastika və toxuculuq dərnəyinə gedirlər . Gülayın getdiyi dərnək Samirənin getdiyi dərnəyin yaxınlığında yerləşir .Zəminə rəqsi sevmir. Samirə toxuculuq dərnəyinə gedir.Rəssamlıq və toxuculuq bir birinə yaxın yerləşirlər.
Aşağıdakılardan hansının doğru olduğunu əminliklə söyləmək olar?
A.
B.
C.
D.
E.
52.
A.
B.
C.
D.
E.
53.

”Cnəgə” anaqramını həll edin və aşağıdakılardan hansı kateqoriyaya daxil olduğunu müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.
54.
A.
B.
C.
D.
E.
55.
A.
B.
C.
D.
E.
56. ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.Azərbaycan → yaşıl

Almaniya → qara

Fransa → göy

Türkiyə → ?
A.
B.
C.
D.
E.
57. Sabitlik - 247

Mühakimə - 2468

Məhkəmə - ?
A.
B.
C.
D.
E.
58. 0, 0, 1 - 1

2, 6, 4 - 56,

3, 4, 7 - ?
A.
B.
C.
D.
E.
59. 2 6 (15) 3 15, 3 24 (16) 8 16, 5 10 (10) 3 ?
A.
B.
C.
D.
E.
60. 4, 9, 19, 39, 79, ?
A.
B.
C.
D.
E.
61.
A.
B.
C.
D.
E.
62.
A.
B.
C.
D.
E.
63.
A.
B.
C.
D.
E.
64.
A.
B.
C.
D.
E.
65.
A.
B.
C.
D.
E.
66.
A.
B.
C.
D.
E.
67.
A.
B.
C.
D.
E.
68. Verilən sırada ədədlər arasında qanunauyğunluğu müəyyən edin və ona əsasən “?” işarəsinin yerinə düzgün variantı seçin
?  54  32  18  16  6  8  2
A.
B.
C.
D.
E.
69. Verilən sırada ədədlər arasında qanunauyğunluğu müəyyən edin və ona əsasən “?” işarəsinin yerinə düzgün variantı seçin
?  54  32  18  16  6  8  2
A.
B.
C.
D.
E.
70. 4 qələm və 3 dəftərin dəyəri 6 qələm və 2 dəftərin dəyərinə bərabərdir. 4 dəftərin dəyərinə neçə qələm almaq olar?
A.
B.
C.
D.
E.
71. Üç qardaş – İsgəndər, Cavid, Samir müxtəlif universitetlərdə (A, B, C) müxtəlif fənləri (biologiya, tarix, iqtisadiyyat) tədris edirlər. İsgəndər A-da, Cavid isə B-də işləmir. A-da işləyən şəxs tarixi tədris etmir. B-də işləyən şəxs iqtisadiyyatı tədris edir. Cavid biologiyanı tədris etmir.
Samir hansı fənni hansı universitetdə tədris edir?
A.
B.
C.
D.
E.
72. Bir sıra üzrə yerləşən 9 bina 1-dən başlayaraq ardıcıl nömrələnib. Binaların üçü mavi, üçü qırmızı, üçü isə yaşıl rənglə boyanıb. Binaların rəngi ilə bağlı aşağıdakılar məlumdur:
1. III bina qırmızı rəngdədir.
2. I və VI binalar eyni rəngdədir.
3. Yaşıl rəngli binaların hamısının nömrələri təkdir.
Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.
73. Bir sıra üzrə yerləşən 9 bina 1-dən başlayaraq ardıcıl nömrələnib. Binaların üçü mavi, üçü qırmızı, üçü isə yaşıl rənglə boyanıb. Binaların rəngi ilə bağlı aşağıdakılar məlumdur:
1. III bina qırmızı rəngdədir.
2. I və VI binalar eyni rəngdədir.
3. Yaşıl rəngli binaların hamısının nömrələri təkdir.
Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.
74. “Günah”, “haram” anlayışlarına əsaslanan babalarımız heyvanların nəsilvermə vaxtında ov etməz, ana heyvana güllə atmaz, kürütökmə vaxtında balığa tor qurmaz, kütləvi heyvan qırğını etməz, quş yuvasından yumurta götürməzdilər. Onlar yaş ağacı kəsməz, torpağa qaynar su tökməz, suyu murdar eləməzdilər.

Mətndəki məlumatlardan hansı nəticəyə gəlmək mümkündür?
A.
B.
C.
D.
E.
75.
A.
B.
C.
D.
E.
76. 239 (25) 441
546 (100) 212
660 (36) 114
581 (?) 413
A.
B.
C.
D.
E.
77.
A.
B.
C.
D.
E.
78.
A.
B.
C.
D.
E.
79. «Yallı» rəqsini oynamaq üçün 3 oğlan və 4 qız məşq edirlər. Rəqsi ifa etmək üçün onlar bir sırada qız / oğlan / qız / oğlan / qız /oğlan / qız ardıcıllığı ilə əl-ələ tutmalıdırlar. Uşaqlar bu qaydadaneçə cür düzülə bilərlər?
A.
B.
C.
D.
E.
80.
A.
B.
C.
D.
E.
81.
A.
B.
C.
D.
E.
82.
A.
B.
C.
D.
E.
83.
A.
B.
C.
D.
E.
84.
A.
B.
C.
D.
E.
85. Atanın 60, uşaqlarının isə 9, 12, 14 yaşları vardır.
Neçə il öncə atanın yaşı uşaqların yaşları cəminin 2 mislinə bərabər idi?
A.
B.
C.
D.
E.
86.
A.
B.
C.
D.
E.
87. Dərnəkdəki oğlanlar qızların 40%-ni təşkil edirsə, qızlar oğlanların neçə faizini təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
E.
88.
A.
B.
C.
D.
E.
89.
A.
B.
C.
D.
E.
90.
A.
B.
C.
D.
E.
91.
A.
B.
C.
D.
E.
92. A + B = ?
A.
B.
C.
D.
E.
93. 144 və 10 ədədləri arasındakı əlaqə 81 və 7 arasındada vardır. Belə əlaqə aşağıdakı ədədlər cütünün
hansında vardır?
A.
B.
C.
D.
E.
94.
A.
B.
C.
D.
E.
95. Verilən sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə əsasən analoji variantı seçin (sözlərin ardıcıllığı nəzərə
alınmalıdır).
elektron – atom
A.
B.
C.
D.
E.
96. Verilən sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə əsasən analoji variantı seçin (sözlərin ardıcıllığı nəzərə
alınmalıdır).
rejissor – teatr – tamaşa
A.
B.
C.
D.
E.
97. Birinci cütü təşkil edən sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olaraq natamam cütü tamamlayın.
dəri – lamisəgöz – ?
A.
B.
C.
D.
E.
98. Hərflərinin sırası pozulmuş beş sözdən dördü müəyyən əlamətə görə oxşardır. Hərflərin sırasını düzəldərək fərqli sözü tapın
A.
B.
C.
D.
E.
99. Satıcılar – A, B, C və D satmaq üçün bazara 12, 18, 24 və 30 litr süd gətirmişdilər. Biri Binə, biri Keşlə, digər ikisi isə Masazırdan gələn bu satıcılar gətirdikləri südü eyni həcmli – biri ikilitrlik, biri üçlitrlik, digər ikisi isə birlitrlik qablara doldurmuşdular (qablar tam doldurulmuşdu).
Məlumdur ki:
 B satmağa gətirdiyi südü dörd qaba doldurmuşdu;
 Binədən gələn D ikilitrlik qablarda süd gətirən satıcıdan çox, Keşlədən gəlməyən A-dan az süd
gətirmişdi.
Verilənlərdən istifadə edərək bu dörd satıcı barədə aşağıdakı sualları cavablandırın.
1) B satmağa neçə litr süd gətirib?
A.
B.
C.
D.
E.
100.
A.
B.
C.
D.
E.
101.
A.
B.
C.
D.
E.
102.
A.
B.
C.
D.
E.
103.
A.
B.
C.
D.
E.
104.
A.
B.
C.
D.
E.
105.
A.
B.
C.
D.
E.
106.
A.
B.
C.
D.
E.
107.
A.
B.
C.
D.
E.
108.
A.
B.
C.
D.
E.
109. Nərmin həcmi 200 ml olan butulkanı dolduraraq körpəsinə yemək verir. Həkimin məsləhəti ilə o, hər
dəfə butulkaya yağlılığı 3,2% olan 100 ml süd tökür və butulkanın qalan hissəsini su ilə doldurur. Bir dəfə Nərmin yağlılığı 3,2% olan süd tapa bilmədiyindən yağlılığı 2% olan süd aldı. Həkimin məsləhət gördüyü yağlılığı əldə etmək üçün o, butulkaya nə qədər süd 130 mltökməlidir ki, qalan hissəsini su ilə doldursun?
A.
B.
C.
D.
E.
110. Üçbucaq formasındakı homogen materialın bir hissəsi kiçik üçbucaq parçalar şəklində (1 ədəd 1 №-li, 1 ədəd 2 №-li, 1 ədəd 3 №-li, 2 ədəd 4 №-li və 2 ədəd 5 №-li) kəsilib götürülüb (şəkildə kəsilmiş yerlər rəngsizdir).

A.
B.
C.
D.
E.
111. Elektron saat 3:47-ni göstərməyə başlayandan neçə dəqiqə sonra onun ekranındakı rəqəmlərin cəmi ilk dəfə 20-yə bərabər olur?
A.
B.
C.
D.
E.
112. Qanunauyğunluğu pozan ədədi tapın.

3 5 9 17 35 65
A.
B.
C.
D.
E.
113. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın. ?

105  95  88  21  14  4  8
A.
B.
C.
D.
E.
114. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

1  3  4  8  15  27  ?
A.
B.
C.
D.
E.
115. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

198   194   185   169   ?
A.
B.
C.
D.
E.
116. ? yerinə hansı ədəd yazılmalıdır ?

600   214   251   315   541   155   ?
A.
B.
C.
D.
E.
117. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

4786    2342    3261    2847    39 ?
A.
B.
C.
D.
E.
118. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

11  14  19  28  55  49  77  ?
A.
B.
C.
D.
E.
119. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

6767   4205   3304   ?   5055
A.
B.
C.
D.
E.
120. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

3  2  7  40  9  80  ?
A.
B.
C.
D.
E.
121. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

91  70  82  61  73  52  ?
A.
B.
C.
D.
E.
122. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək A – B fərqini tapın.

2  6  2  8  3  15  9  A  B
A.
B.
C.
D.
E.
123. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

613   2534   6374   3952   7388   55   ?
A.
B.
C.
D.
E.
124. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

8  11  21  15  18  21  22  ?  ?
A.
B.
C.
D.
E.
125. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

19 16 14 13 ?
A.
B.
C.
D.
E.
126. ? yerinə hansı ədəd yazıla bilər?

11  42  62  71  ?
A.
B.
C.
D.
E.
127. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

45  35  26  47  3953  52  52  82  ?
A.
B.
C.
D.
E.
128. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

720   120   24   6   ?   1
A.
B.
C.
D.
E.
129. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.
14   18   26   38   62   ?   102
A.
B.
C.
D.
E.
130. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

954    549    495    954    ?    495
A.
B.
C.
D.
E.
131. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

589654237    89654237    8965423    965423    ?
A.
B.
C.
D.
E.
132. ? yerinə yazılacaq ədədlərin cəmini tapın.

9  15  18  25  15  ?  ?  ?
A.
B.
C.
D.
E.
133. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

1  4  10  22  46  ?
A.
B.
C.
D.
E.
134. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək Y – i tapın.

489   364   300   273   265    Y
A.
B.
C.
D.
E.
135. ? əvəzinə hansı ədəd yazıla bilər ?

123  642  231  705444   321 930   ?
A.
B.
C.
D.
E.
136. ? əvəzinə hansı ədəd yazıla bilər ?

204  164  248  3618  ?
A.
B.
C.
D.
E.
137. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

7   9   13   19   27   ?
A.
B.
C.
D.
E.
138. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

10  17  24  31  38  ? 
A.
B.
C.
D.
E.
139. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın sonuncu naməlum həddini tapın.

14  17  21  26  30  35  41  46  52  59  ?  ?  ?
A.
B.
C.
D.
E.
140. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.
164   255   366   497    648   ?
A.
B.
C.
D.
E.
141. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

2    2    5    13    28    ?
A.
B.
C.
D.
E.
142. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

10   31   54   97   ?
A.
B.
C.
D.
E.
143. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

4  4  8  24  96  ?
A.
B.
C.
D.
E.
144. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

77    49    36    18    ?
A.
B.
C.
D.
E.
145. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

6  7  12  18  29  ?
A.
B.
C.
D.
E.
146. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

21  22  41  33  52  62  45  64  ?
A.
B.
C.
D.
E.
147. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum hədləri tapın.

21  4  7  22  11  16  22  22  ?  ?
A.
B.
C.
D.
E.
148. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.
48  16  14  35  ?  4  5  7  2  8  6
A.
B.
C.
D.
E.
149. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

11 12 14 17 21 ?
A.
B.
C.
D.
E.
150. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

2  10  30  68  130  ?
A.
B.
C.
D.
E.
151. Qanunauyğunluğu müəyyən edərək ardıcıllığın naməlum həddini tapın.

3  7  11  15  19  23  ?
A.
B.
C.
D.
E.
152. Cümlənin doğru mənasını tamamlayan cavabı tapın:Nahar…….ola bilməz.
A.
B.
C.
D.
E.
153. Digərlərindən fərqlənən sözü tapın:
A.
B.
C.
D.
E.
154. Nərmin, Rəna, Nilufər və Aysel müxtəlif çalğı alətlərində (pianoda, kamançada, skripkada, arfada) ifa edə bilirlər. Lakin hər
biri ancaq bir alətdə çala bilir. Eyni zamanda onların hər biri bir xarici dil bilir (ingilis, alman, fransız və ispan).
Məlumdur ki:
1) Skripkada çala bilən qız ispan dilini bilir.
2) Rəna arfada və pianoda çalmır və ingilis dilini bilmir.
3) Nərmin də arfada və pianoda çalmır və ingilis dilini bilmir.
4) Nilufər fransız dilini bilir, lakin arfada çala bilmir.
Aysel hansı alətdə ifa edir və hansı xarici dili bilir?
A.
B.
C.
D.
E.
155. “?” işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi tapın: 3, 7, 10, 20, 24, 27, 54, ?
A.
B.
C.
D.

 

Загрузка...
loading...
tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.