Загрузка...

KURİKULUM 2019 – Günel Əliyeva (YENİ)

1. İnsanın orqanizmində kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri prosesi və onun nəticəsidir. Ərəb dilindən tərcümədə ''meydana çıxma'', ''açılma'' mənalarını ifadə edir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

2. Materialın əsaslı şəkildə öyrənilməsi və yadda saxlanılmasıdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

3. Məsləhətlər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

4. Taksonomiya haqqında düzgün olmayan fikri seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

5. Şagirdlərin potensial imkanlarının gerçəkləşdirilməsi, yaradıcılığının üzə çıxarılması müasir təlimin hansı prinsipinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

6. Dialoji təlim haqqında verilənlərdən hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

7. Sülh mədəniyyəti və münaqişələrin həlli üzrə təlimin mühüm metodik üsullarından biridir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

8. .... müəyyən təhsil sistemi çərçivəsində şagirdlərin təfəkküründə dünyanın bütöv və bölünməz obrazını formalaşdırmaq onları inkişafa və özünüinkişafa istiqamətləndirmək məqsədi ilə təlimin bütün məzmun komponentləri arasında struktur əlaqələri qurmaq və onları sistemləşdirməyi tələb edən didaktik prinsip:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

9. Fasilitasiya prosesi haqqında verilənlərdən hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

10. Tərbiyənin əsas qanunauyğunluqlarını tədqiq edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

11. Müsbət dil ifadələrindən istifadə;
Şagirdlərə adları ilə müraciət etmək və onların gözlərinə baxmaq;
Şagirdlərin fikirləri ilə səmimi maraqlanmaq.
Təqdim olunan fikirlər fasilitasiyanın hansı qaydalarına uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

12. Fəal təlimin reallaşdırılması mexanizminə aid deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

13. Tənqidi təfəkkürə aid olmayanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

14. Motivasiya zamanı yolverilməz haldır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 40

15. ''Əşya və hadisələri təsnif edərək sxemlər yaradır'' fikri İdrak taksonomiyasının hansı səviyyəsinin ümumi təlim nəticəsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

16. ........ Şagirdləri real hadisənin sadələşdirilmiş, lakin canlı nümunəsi olan uydurma şəraitə çəkib gətirən metoddur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

17. Ənənəvi dərsin xüsusiyyətlərinə aid olanları seçin:

1. Müəllimin əsas funksiyası şagirdlərə məlumatların çatdırılması və onun mənimsənilməsi üçün şəraitin yaradılması;
2. Diqqətin ilk növbədə şagirdin şəxsiyyətinin formalaşmasına yönəlməsi;
3. Dərsin tədris fənni çərçivəsi ilə məhdudlaşması;
4. Müəllim- şagird münasibətlərində avtoritar üslubun üstünlüyü;
5. Müəllim və şagird arasında əməkdaşlıq məktəblilərin dəlillərinə və fəaliyyətinə böyük diqqət;

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

18. Verilənlərdən hansı psixoloji dəstəklənmənin qaydaların görə müəllimin davranışlarına ziddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

19. Xüsusi pedaqogikanın sahələrini seçin:

1 – Etnopedaqogika
2 – Surdopedaqogika
3 – Pedaqoji psixologiya
4 – Tiflopedaqogika
5 – Sosial pedaqogika
6 – Oliqofren pedaqogika
7 – Loqopediya.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 40

20. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli vətəndaşa çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.

1 – vətəndaşlıq borcu;
2 – peşə qüruru;
3 – milli qürur və vətənpərvərlik hissi;
4 – uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalı;
5 – milli sərvətləri qorumaq;
6 – işgüzar və sahibkar olmalı.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

21. “Bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə imkan yaradır. Şagirdlər dord nəfərlik qruplara bölünür (əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər yenidən nömrələnir.Hər qrupdakı eyni rəqəmli şagirdlərdən yeni qrup (ekspert qrupu) yaradılır.Öyrəniləcək mətn qrupların sayı qədər hissələrə bolunur və ekspert qruplarına verilir”.
Haqqında danışılan təlim üsulunu müəyyən et:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

22. Bütün şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

23. Şagirdin fəaliyyətini izləmək, potensial imkanlarını müəyyənləşdirmək və inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Bu təlim forması şagirdin sərbəst düşünməsi üçün real imkanlar yaradır.
Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 40

24. Təhsil taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

25. Pedaqogikanın sahələri və onların mahiyyəti arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.

1 – Məktəb pedaqogikası
2 – Xüsusi pedaqogika (Defektologiya)
3 – Müqayisəli pedaqogika
4 – Pedaqogika tarixi
a – Kütləvi məktəblərdə təlim – tərbiyə işinin nəzəri və praktik məsələlərini öyrənir;
b – bəşər cəmiyyəti yaranandan bəzi tərbiyənin və məktəblərin yaranması və inkişafı
məsələlərini öyrənir;
c – müxtəlif təhsil sistemlərinin ümumi və fərqli cəhətlərini öyrənir;
d – fiziki və psixi cəhətdən nöqsanlı uşaqların təlim – tərbiyəsi məsələlərini öyrənir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

26. Pedaqogikanın müxtəlif yaşda və müxtəlif sosial kateqoriyalara aid insanların tərbiyəsi və təhsil məsələlərini öyrənən sahəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

27. Tərbiyə vasitəsilə insanın yaxşı işçiyə çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.
1 – dövlət simvollarına hörmət;
2 – işgüzar və mütəşəkkil;
3 – ailə vəzifələrini yerinə yetirmək;
4 – əmək təcrübəsinə malik olmaq;
5 – təbiəti qorumalıdır;
6 – işgüzar və sahibkar olmalıdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

28. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli ailə başçısına çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.

1 – sağlam və fəal həyat tərzinə malik olmalıdır;
2 – beynəlmiləlçi olmalıdır;
3 – ümumi, iqtisadi və peşə biliklərinə malik olmalıdır;
4 – yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olmalıdır;
5 – əmək təcrübəsinə malik olmalıdır;
6 – uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalıdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

29. Pedaqogikanın obyektini təşkil edir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

30. Təhsilin komponentləri arasında uyğunluğu müəyyən edin:

1 – bilik
2 – bacarıq
3 – vərdiş

a – təbiət və cəmiyyət haqqında anlayışlar, qaydalar, təriflər, müddəalar
b – biliyi tətbiq edə bilməkdir
c – bacarıqların dönə – dönə təkrarı nəticəsində avtomatlaşmış formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

31. Qrup işi zamanı müəlimin davranış aspektinə aid olmayan fikir hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

32. Bu cərəyanın fəlsəfəsinə görə, şəxsiyyət yer üzünün ən ali dəyəridir. Hər bir insan təkrar olunmazdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

33. İnnovativ müəllimə aid olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

34. Şəxsiyyətin mühüm əlamət və keyfiyyətlərinin birləşməsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

35. İnsan şəxsiyyəinin xassəsidir. O, daxili və xaricin çətinlikləri aradan qaldırmaqla əlaqədar olan məqsədyönlü şüurlu fəaliyyətdə özünü göstərir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

36. Qrupda diskussiyanın təşkili, fəallaşdırılması, səmərəli yönəltmə prosesidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

37. Qiymətləndirmənin istiqamətləri verilən variantı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

38. Məntiqi təfəkkürə aid olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

39. Yaradıcı təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

40. Uyğunsuzluğu müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

Загрузка...
loading...

Günel Əliyeva

Əliyeva Günel Bakı şəhəri, Laçın rayonu 13 nömrəli tam orta məktəbdə Azərbaycan dili və Ədəbiyyatı müəllimi vəzifəsində çalışır. Eyni zamanda Bakı Peşəkarlar Akademiyasında Pedaqogika, Kurikulum təlimçisi kimi fəaliyyət göstərir.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !