Müəllimlərin Diaqnostik Qiymətləndirilməsi-İNFORMATİKA

  • İNFORMATİKA
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

İNFORMATİKA

1. Pascal dilində yazılmıĢ aĢağıdakı proqramı hesablayın:

q:= -1;
p:= 1;
if (p > 0) and (q > 0) then
p:= 2
else
if (p< 0) and (q<0) then
p:= 3
else
p= 4;

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Uyğunluğu tamamlayın:

1. ABS(X)
2. SQRT(X)
3. TURNC(X)
4. ROUND(X)
a) X-ın müsbət kvadrat kökü, (X>0.0)
b) X-ədədinə ən yaxın tam ədəd
c) X-in mütləq qiyməti
d) X-ın tam hissəsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Pascal proqramlaĢdırma dilində proqram mətnini yazdıqdan sonra yaddaĢda saxlamaq üçün klaviaturadan hansı qısa düymədən istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. AĢağıdakı proqram fraqmentində dövr operatoru neçə dəfə yerinə yetiriləcək?

a:=189; b:=a mod 20 ;
while b < 10 do
begin a:=a+2; write(a); end

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Cədvəldə verilənlərə görə A5 xanasının qiymətini müəyyən edin.(MS Excel)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Mətn prosessorunda hazırlanmış sənədin ilkin variant 3 abzasdan ibarətdir:
1-ci abzas (I)
2-ci abzas (II)
3-cü abzas (III)
Yuxardakı qaydada ardıcıl düzülmüş abzaslar üçün 3 əməliyyat yerin yetirilir:
1) 1-ci abzas (I) seçilir və Ctrl + C düymələri birgə basılır.
2) 3-cü abzasın (III-nün) əvvəlinə kursor gətirilir, və əvvəlcə Ctrl + V düymələri birgə, daha sonra Enter düyməsi basılır. Bu əməliyyat yenidən icra olunur.
3) 2-ci abzas (II) seçilir və Ctrl + X düymələri birgə basılır.
Bu əməliyyatların aparılmasından sonra ilkin olaraq I, II və III kimi nömrələnmiş abzaslar hansı ardıcıllıqla düzülmüş olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. YazilmiĢ mətnin bir cümləsinin hərflərini böyük hərflərə çevirmək üçün nə etmək lazimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Rastr qrafikanın çatışmazlıqları hesab olunan variantları seçin:

1. müxtəlif mürəkkəb rəng sxemlərinin tətbiqi həllini tapa bilmədiyi üçün təsvirlərdə realizm ənənələri
2. təsvirlərin ölçülərinin böyüdülməsi keyfiyyətin kəskin şəkildə işə düşməsinə səbəb olur
3. təsvirlərin həcmi piksellərin sayından asılı olaraq kifayət qədər çox olur
4. təsvirlərin geniş profilli effektlərinin həll variantları kifayət qədər deyil
5. təsvirlərin saxlanılması, emal edilməsi və xeyli vaxt tələb edir
6. praktiki olaraq rastr təsvirləri istənilən səviyyədə vektor təsvirlərə ixrac etmək olur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Google SketchUp proqramında koordinat oxlarını tərpədmədən obyekti yerin dəyiĢmək üçün hansı əmrdən istifadə olunur ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Obyektin miqyasını böyüdmək üçün Google SketchUp proqramının hansı menyusundan istifadə edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. ALPlogo proqramında əmrlərin düzgün yazılıĢına baxmaq üçün hansı menyudan istidafə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. 45 slayddan ibarət təqdimatın 10-cu slaydı nümayiĢ olunarkən 14 və Enter düymələri ardıcıl olaraq basılddan sonra kontekst menyudan Last Viewed əmri seçilərsə, nə baş verəcəkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Slaydların nümayiĢi zamanı nümayişdən imtina etmək üçün klaviaturanın hansı düyməsindən istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Uyğunluğu müəyyən edin:

Qurğuların fuksiyaları:
1. yalnız giriş
2. yalnız çıxış
3. həm giriş, həmdə çıxış
Qurğular
a. skaner, coystik
b. sensor ekran
c. plotter, printer
d. qrafik planşet
e. şəbəkə kartı

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Fərdi kompüterlərdə mərkəzi hissəyə aid deyil?

1.Hesab-məntiq quröusu
2.idarə pultu
3.daxiletmə-xaricetmə qurğuları
4.xarici yaddaĢ qurğusu
5.Ġdarəetmə qurğusu

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Aşağıdakılardan hansılar ana plata üzərində yerləşir?

I.CMOS
II.Takt implus generatou
III.Riyazi soprasessor
IV.Sərt disk qurğusu
V.Strimmer

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. II- nəsil kompyuterlər nəyin hesabına yaranıb?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Monitorun əsas parametrləri hansılardır?

1. kadrların əks olunma tezliyi
2. müdafiə dərəcəsi
3. takt tezliyi
4. keĢ yaddaĢının tutumu
5. diaqonal üzrə ölçüsü
6. iĢçi gərginliyi
7. korpusun materialı
8. piksellərin (nöqtələrin) sayı

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. MAC – ünvanların (Lokal ünvanlar) uzunluğu nə qədərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. 6 səhifəlik məlumatın yazılması üçün 64 simvollu əlifbadan istifadə edilmiĢdir. Hər səhifə 30 sətirdən ibarətdir. Məlumatın tutduğu yer 8775 baytdır. Hər sətirdə neçə simvol var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Skaner 1 saniyədə kompüterə 8 Kbayt informasiya daxil edir. Əgər Unicodedə kodlaĢdırılmıĢ 6 vərəqli kitabın bir səhifəsində 512 sətir və hər sətirdə 64 simvol olarsa,onda skaner bu kitabı maksimum neçə saniyəyə kompüterə daxil edər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. A.ağıdakı qanunauyğunluğu tamamlayın:

1. informasiyanın xassələri
2. informasiyanın verilmə üsulları
3. informasiyanın təqdimolunma üsulları
a. obyektivlik
b. insanların əlaqələrində
c. mətn
d. tamlıq
e. texniki qurğularda
f. qrafik
g. aktuallıq
h. səs

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. 2-lik say sistemində verilmi. 101010101011111010101010101110101010 ədədini 16-lıq say sistemində təsvir edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Alqoritmin diskretlik xassəsi nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Hansı doğru deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Hansı əmr vasitəsilə obyektin yerin dəyi.dikdə mübadilə buferindən istifadə olunmur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Python proqramlaĢdırma dilində tam həqiqi ədədləri tama və əksinə çevirmək üçün ...... və ......funksiyaları təyin olunub

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Python proqramlaşdırma dilində verilmiş ifadəni hesablayın:
 2**5

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Qeyd olunmuş obyektin adını dəyişdirmək üçün hansı üsullar mövcuddur?

1. kontekst menyudan Rename
(Переименовать) əmri
2. F2-funksional klavişinin köməyi ilə
3. File (Файл) – Rename
(Переименовать) əmri
4. Edit (Правка) – Переименовать
(Rename) əmri
5. (Windows)+R düymələrinin kombinasiyası

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Aşağıdakılardan neçəsi obyektin qısayolunun yaradılma üsuallarına aiddir ?

1. Konteks menyusundan Sent to (Create Shortcut) əmri ilə (Bu zaman obyekti iş masasında qısayolu görünəcək):
2. Obyektin konteks menyusunda Copy əmrini yerinə yetirib tələb olunan ünvana keçərək ordan kontekst menyudan Past Shortcut əmrini verməklə:
3. Ctrl+Shift düyməsini sıxaraq obyekti sürükləyib tələb olunan yerə aparmaq:
4. Konteks menyudan New–Shortcut əmri ilə açılan pəncərədən faylın ünvanına göstərməklə:
5. Klaviaturadan Alt düyməsini sıxaraq, faylı mausun sol düyməsi ilə sürüşdürmək:
6. Fayl üzərində mausun sağ düyməsini sıxıb sürüşdürmək və açılan pəcərədən Creat shortcut here əmrini icra etmək:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Hansılar Access 2010 proqramında sahə tipləridir?

1.Text (Mətn)         2.Query (sorğu)
3.Number (ədədi) 4.Yes/No (məntiqi)
5.Macro (makros)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. “Logic= NOT [(8=3) OR (9>=7)]” məntiqi ifadəsinə əsasən “Logic” dəyişəni hansı qiyməti alacaqdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Aşağıdakı lokal şəbəkənin hansı topologiyasıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Cədvəldə axtarış sistemində verilmiş sorğular və müvafiq axtarış nəticəsində internetdə tapılmış səhifələrin sayı verilmişdir (Sorğulardan “VƏ YA” məntiqi əməlini işarə etmək üçün OR, “VƏ” məntiqi əməlini işarə etmək üçün isə AND istifadə edilmişdir):

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Alqoritmin aĢağıdakı fraqmentinin yerinə yetirilməsindən sonra s dəyiĢəninin qiymətini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Uyğunluğu müəyyən edin:

1.Örtüklər
2.Antivirus
proqramları
3.Arxivləşdirmə proqramları

a.SpaceDrive
b.Norton
Commander
c.Kaspersky
d.Avast
e.Windows 1.0
f. Winrar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. 4 Mbit/san sürəti ilə internetdən 2048*2048 nöqtədən ibarət şəkil yüklənmişdir. şəkil 16 saniyəyə yüklənərsə, onun neçə rəng çalarından ibarət olduğunu tapın:

A.
B.
C.
D.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Kurikuluma daxil olmayanı müəyyn edin:

A.
B.
C.
D.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Müqayisə edir,qarşılaşdırır,mühakimə yürüdür.Blum Taksanomiyasına görə Spesifik təlim nəticələrini düzgün müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Fəal təlimin psixoloji mexanizmlərini göstərin:

A.
B.
C.
D.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Verilmiş texnikalar hansı təlim metoduna uyğundur?

-Problemin həlli
-Kublaşdırma
-Konkret hadisənin tədqiqi
-Venn dioqramı
-Layihələrin hazırlanması
-Sosioloji sorğu
-Müsahibə
-“Qərarlar ağacı”
-“İdeyalar xalısı”
-Refleksiya
-Komitələr

A.
B.
C.
D.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə nəyi müəyyən etməlidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Verilənlər hansına aiddir?

1.Təsvir et
2.Müqayisə et
3.Oxşarlıqları və fərqi tap
4.Təsnif et
5.Qur
6.Dəyişdir
7.Hesabla
8.Sadələşdir

A.
B.
C.
D.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Ümumitəhsil sisteminin Qiymətləndirmə Konsepsiyası nə zaman qəbul olundu?

A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Keyfiyyət” qiymətləndirilməsi üsullarından biri yanlış verilib:

A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Məktəbli əməyinin əsas növlərinə bunlardan hansı daxil deyil?

A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Şagirdlərdə idrak fəallığına necə nail olmaq olar?

A.
B.
C.
D.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Şagirdləri təlim prosesinə cəlb edərkən nələrdən istifadə etməli?

A.
B.
C.
D.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Motivasiya nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. “Motivləşdirmək” nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Motivasiya neçə mərhələdən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə nəyi müəyyən etməlidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Tədqiqat sualı nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Dərsin sonunda müəllimin mütləq qayıtmalı Tədqiqat sualına irəli sürülən fərziyyələr
olduğu məqam:

A.
B.
C.
D.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Təfəkkür nədir ?

A.
B.
C.
D.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Hafizə nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 60 - 60


 

error: Kopya etmək olmaz !