Fiziki tərbiyə -Sınaq Qiymətləndirməsi A variatı

  • FİZİKİ TƏRBİYƏ
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

FİZİKİ TƏRBİYƏ

1.
Fiziki tərbiyə fənninin məqsədi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Fiziki tərbiyənin həyata keçirilməsi üçün vacib olan amil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
Fiziki tərbiyə və idmanın gənclərin həyatında sosial rolu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Şagirdlərin fiziki tərbiyəni sevməsinə təsir edən müsbət amillər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Fiziki gərginliyi azaltmaq və tənəffüsü bərpa etmək dərsin hansı hissəsində yerinə yetirilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Dərsin giriş hissəsində hansı düzülüşdən istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Ən çox vaxt dərsin hansı hissəsinə sərf olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Sağa dönmə zamanı ağırlıq ayaqların hansı hissələri üzərinə düşür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
İnterval hansı düzülüşdə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Məsafə nə vaxt saxlanılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
Sıranın önündə dayanan necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Sağa dönmə bucağı neçə dərəcədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Aşağıdakılardan hansı hərəki (fiziki) qabiliyyətə daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
“Məkik qaçış” hansı fiziki qabiliyyəti inkişaf etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Qısa məsafəyə qaçış zamanı verilən komandaların sayı neçədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
Qaçış neçə hissədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Qaçaraq uzunluğa tullanma fazaları hansı sıralamada doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Dözümlülük qabiliyyətini hansı hərəkətlər inkişaf etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Aləti uzağa atmaq üçün hansı qabiliyyəti inkişaf etdirmək lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Aşağıdakılardan hansı qaçışın üçüncü fazasına aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
Bunlardan hansı boy artımına müsbət təsir göstərir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Tennis topunu daha uzağa atmaq üçün onu hansı bucaq altında atmaq lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Fiziki tərbiyə müəllimi “güzgü qaydası”ndan nə vaxt istifadə edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
Bunlardan hansı idman yerişinin tələblərinə uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Bunlardan hansı idman oyunlarına aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Qədim Olimpiya oyunları nə vaxtdan keçirilməyə başlanmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Müasir Olimpiya oyunları nə vaxtdan keçirilməyə başlanmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
İlk Avropa Olimpiya oyunları hansı ölkədə keçirilib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
Azərbaycan müstəqil ölkə kimi neçənci ildən Müasir Olimpiya oyunlarında iştirak edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. 2015-ci ildə Avropa Olimpiya oyunları hansı şəhərdə keçiriləcək?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
Planlaşdırma neçədir və hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Fərdi yanaşma metodunu hansı şagirdə tətbiq etmək lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Skaliozun yaranmasına təsir edən amillər hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
Məktəblilərin idman yarışları necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Akrobatika hansı idman növünə daxildir?Üzgüçülüyə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Uzaq məsafəyə qaçış hansı fiziki qabiliyyəti inkişaf etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
Qaçaraq hündürlüyə tullanmaq hansı idman növünə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
Hansı idman yarışında heç-heçə olmur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Basketbol oyununda , komandalar arasında xallar necə bölüşdürülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Basketbol yarışında iştirak edən 5 komandadan biri maksimum neçə xal toplaya bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?
1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

3 thoughts on “Fiziki tərbiyə -Sınaq Qiymətləndirməsi A variatı

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.