Загрузка...

BİOLOGİYA – MİQ və Attestatsiya. Sınaq İmtahanı

Müəllimlərin İşə Qəbulu (MİQ) və Attestatsiyaya hazırlıq üçün online sınaq imtahanı

 • BIOLOGIYA
 • KURİKULUM
 • Məntiq
 

Sual 1 - 60

BIOLOGIYA

1. Göstərilənlərdən hansı hüceyrədə matris rolunu oynayır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Nukleotidlərin DNT və ya RNT-yə aid olmasını necə müəyyən etmək olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Bir DNT molekulunda nukleotidlərin sayı 1500-dir. Bu DNT molekulunda A+T/Q+S nisbəti 2/3 -dirsə, adenin və quanin nukleotidlərinin sayı neçə olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Fotosintezin əlavə məhsulu nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Qlükozanın parçalanmasının oksigenli mərhələsində 2340 kC enerji istili şəklində ayrılmışdırsa, bu zaman sintez olunan ATF molekullarında neçə adenin azotlu əsası olacaq?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. 3 molekul ATF və 3 molekul ADF-də olan makroerqik rabitələrin sayını tapın ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Kütləsi 22 000 olan zilal molekulunun uzunluğu nə qədər olar ? (bir aminturşusu halqası 0,35 nm).
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Gen nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Əgər fotosintez zamanı 12 mol oksigen xaric olunmuşsa, bu zaman neçə mol karbon qazı reaksiyaya daxil olmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Kütləvi seçmə tətbiq olunan bitki:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Əlamətin modifikasiya dəyişkənliyi hüdudları nə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Bitki seleksiyasının metodlarına aid deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Hansı prosesin gedişi pozulanda Daun xəstəliyi meydana çıxa bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Nəslin həyat qabiliyyətinin zəifləməsinə məhsuldarlığın azalmasına və cırlamasına səbəb nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Enliyarpaqlı meşənin biogeosenozunun yarusları haqqında deyilənlərdən hansı doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. İpəkqurdu inkişafının hansı mərhələsində qışlayır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Təbiətdə ən geniş yayılmış polisaxarid ...
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Ribosomun tərkibində ola bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Hər hansı bir fermentin sintezi zamanı aşağıdakılardan hansının olması vacib deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Blastula nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Mezodermadan əmələ gəlir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Aşağıdakılardan hansıları entoderma mənşəlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Oparinin nəzəriyyəsinə görə həyatın əmələ gəlməsində sonuncu pillə hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Sürünənlərin hökmranlığı hansı eraya təsadüf edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Bədən boşluğu hansı erada əmələ gəlmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Qanın verilmiş funksiyalarından hansını bilavasitə qan plazması yerinə yetirir ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Tənəffüs yoluna aid deyil ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Nazik bağırsaqda həzm prosesi hansı ardıcıllıqla gedir?

  I boşluq həzm       II membran həzm       III sorulma
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Xemosintezedici bakteriyalara aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Üzvi aləmin təkamülü prosesində aşağıdakılardan hansı aromorfoza misal ola bilər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Hansı göbələk parazit deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. İnsan orqanizmində çanaq boşluğunda yerləşmir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. V.İ.Vernadski Yerin “ağıllı” qatını necə adlandırmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Buğda toxumunda ehtiyat qida maddələri toplanır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. DNT-nin bir zəncirinin müəyyən hissəsində nukleotidlərin ardıcıllığı -Q-S-Q-A-T-T- olarsa, onda bu molekulun ikinci zəncirinin həmin sahəsində neçə adenin (A) nukleotidi olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Azərbaycanın hansı rayonunda çay bitkisi becərilmir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Drozofil milçəyinin toxumluğunda meyoz prosesinə neçə ilkin cinsi hüceyrə daxil olmalıdır ki, alınan spermatozoidlərdə xromosomların ümumi sayı 80-ə bərabər olsun (2n=8)?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Qiymətləndirmənin əsas prinsiplərini seçin:1. Etibarlılıq
2. Relevantlıq
3. Praktiklik
4. İnkişafetdirici
5. Orijinallıq
6. Obyektivlik
7. Məqsədəuyğunluq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. “Biliyin yeni məzmununu təşkil edir. Bu biliyi hər hansı prosesdə əldə edilən yeni informasiya və ya müəyən informasiyalara tətbiq edildikdə yeni məna alan proseslər kimi dəyərləndirmək olar.” Bu biliyin hansı kateqoriyasıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. “Diqqəti cəlb edən və maraqlı, müxtəlif fərziyyələr yaradan, müstəqil tədqiqat üçün maraqlı olan, şagirdin imkanlarına müvafiq olan, şagirdə öz bacarığını həya-ta keçirməyə imkan verən prosesdir.” Bu fəal təlimin hansı mexanizmidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan qiymətləndirmə məlumatlarına nələr daxildir?1. bunlara şagirdlərin nailiyyətlərini və tə-limə münasibətlərini
2. müəllimin hazırlıq səviyyəsini
3. proses test yoxlamalarının keçirilməsi
4. fənn kurrikumlarının səciyyəvi cəhətlərini
5. təlim resurslarının bölgüsünü əks etdirən məlumatlar və fəaliyyətlərin icra mexanizmləri daxildir.
6. sinifdə müsahibələrin aparılması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan məlumatların toplanmasına hansılar daxildir?1. Test yoxlamalarının keçirilməsi
2. Şagird tapşırıqlarının yoxlanılması
3. Qiymət ballarının hesablanması
4. Sinifdə müsahibələrin aparılması
5. Layihələrin yerinə yetirilməsi
6. Şagirdlərin və müəllimlərin fəaliyyətlərinin müşahidəsi
7. Qiymət cədvəlləri və digər məktəb sənəd-lərinin təhlili
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Tətqiqat sualı nədir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri sırasında daha çox faəliyyətdə olan hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Oxumağa müsbət motivasiya yaratmaq üçün şəxsi fəaliyyət göstərmək . . . aiddir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Pedaqoji proses nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Fəal dərsin hansı mərhələsinə eyni zamanda “körpülərin salınması” da deyilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.
ÇÖRƏK = 12345 və ÇİN = 167 olarsa, KİÇİK = ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. YY
YY
YY
+  14
YY
____
K66

K+Y=?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. işarəsinin yerinə uyğun gələn fiquru tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Verilən sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı tapın: (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır)

həkim-terapevt
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. roman – proloq
opera - ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Analoji əlaqəni tapın:Səbəb - nəticə 
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Kamal, Səlim, Ramin, Bəhram və Kənanın öz stolları var. Kamal və Kənanın stollarının üstündə kompüter var, digərlərində isə ancaq kitablar var. Ramin və Kamalda həm təlimat, həm də yaddaş kitabçaları var. Qalanlarında isə ancaq yaddaş kitabçası var. Kamal və Bəhramın stolları taxtadan, qalanları isə taxtadan deyil. Kimin kompüteri taxta stolun üstündədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

4 Şərhlər “BİOLOGİYA – MİQ və Attestatsiya. Sınaq İmtahanı

 • Fevral 6, 2018 at 2:01 axşam
  Permalink

  tez tez tertib edin bu cur sinaqlar imkan daxilinde.eyni tipli suallar cox oldu bu sinaqda.amma yene de teshekkur.davamini gozleyirik.

  Cavab yaz
 • Fevral 4, 2018 at 5:56 axşam
  Permalink

  26 ci sualda cavab sehv verilib,duzgun cavab E varianti olmalidir,mentiqden 52ci sualin yaziliwi duzgundurmu??bawa duwmedim o suali….coxx sagolun ki,bizlere bu qeder komeklik gosterirsiniz,Allah sizden razi olsun,Biologiyadan tez-tez olsun bele sinaqlar,cox xahiw edirem

  Cavab yaz
 • Yanvar 27, 2018 at 4:41 axşam
  Permalink

  Coqrafiyadan yeni testler yuklenmsdi sef etmiremse amma men indi sehide yoxdu????

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir