BİOLOGİYA – MİQ və Attestatsiya. Sınaq İmtahanı

Müəllimlərin İşə Qəbulu (MİQ) və Attestatsiyaya hazırlıq üçün online sınaq imtahanı

  • KURİKULUM
  • Məntiq
  • BİOLOGİYA
 

Sual 1 - 80

KURİKULUM

1. Qiymətləndirmənin əsas prinsiplərini seçin:1. Etibarlılıq
2. Relevantlıq
3. Praktiklik
4. İnkişafetdirici
5. Orijinallıq
6. Obyektivlik
7. Məqsədəuyğunluq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 80

Sual 2 - 80

2. “Biliyin yeni məzmununu təşkil edir. Bu biliyi hər hansı prosesdə əldə edilən yeni informasiya və ya müəyən informasiyalara tətbiq edildikdə yeni məna alan proseslər kimi dəyərləndirmək olar.” Bu biliyin hansı kateqoriyasıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 80

Sual 3 - 80

3. “Diqqəti cəlb edən və maraqlı, müxtəlif fərziyyələr yaradan, müstəqil tədqiqat üçün maraqlı olan, şagirdin imkanlarına müvafiq olan, şagirdə öz bacarığını həya-ta keçirməyə imkan verən prosesdir.” Bu fəal təlimin hansı mexanizmidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 80

Sual 4 - 80

4. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan qiymətləndirmə məlumatlarına nələr daxildir?1. bunlara şagirdlərin nailiyyətlərini və tə-limə münasibətlərini
2. müəllimin hazırlıq səviyyəsini
3. proses test yoxlamalarının keçirilməsi
4. fənn kurrikumlarının səciyyəvi cəhətlərini
5. təlim resurslarının bölgüsünü əks etdirən məlumatlar və fəaliyyətlərin icra mexanizmləri daxildir.
6. sinifdə müsahibələrin aparılması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 80

Sual 5 - 80

5. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan məlumatların toplanmasına hansılar daxildir?1. Test yoxlamalarının keçirilməsi
2. Şagird tapşırıqlarının yoxlanılması
3. Qiymət ballarının hesablanması
4. Sinifdə müsahibələrin aparılması
5. Layihələrin yerinə yetirilməsi
6. Şagirdlərin və müəllimlərin fəaliyyətlərinin müşahidəsi
7. Qiymət cədvəlləri və digər məktəb sənəd-lərinin təhlili
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 80

Sual 6 - 80

6.
Tətqiqat sualı nədir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 80

Sual 7 - 80

7. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri sırasında daha çox faəliyyətdə olan hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 80

Sual 8 - 80

8. Oxumağa müsbət motivasiya yaratmaq üçün şəxsi fəaliyyət göstərmək . . . aiddir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 80

Sual 9 - 80

9. Pedaqoji proses nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 80

Sual 10 - 80

10. Fəal dərsin hansı mərhələsinə eyni zamanda “körpülərin salınması” da deyilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 80

Sual 11 - 80

11. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 80

Sual 12 - 80

12. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 80

Sual 13 - 80

13. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 80

Sual 14 - 80

14. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 80

Sual 15 - 80

15. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 80

Sual 16 - 80

16. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?
1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 80

Sual 17 - 80

17. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 80

Sual 18 - 80

18. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 80

Sual 19 - 80

19. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 80

Sual 20 - 80

20. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 80

Sual 21 - 80

21. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 80

Sual 22 - 80

22. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 80

Sual 23 - 80

23. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 80

Sual 24 - 80

24. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 80

Sual 25 - 80

25. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 80

Sual 26 - 80

26. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 80

Sual 27 - 80

27. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 80

Sual 28 - 80

28. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 80

Sual 29 - 80

29. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 80

Sual 30 - 80

30. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 80

Sual 31 - 80

Məntiq

31.
ÇÖRƏK = 12345 və ÇİN = 167 olarsa, KİÇİK = ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 80

Sual 32 - 80

32. YY
YY
YY
+  14
YY
____
K66

K+Y=?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 80

Sual 33 - 80

33. işarəsinin yerinə uyğun gələn fiquru tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 80

Sual 34 - 80

34. Verilən sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı tapın: (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır)

həkim-terapevt
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 80

Sual 35 - 80

35.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 80

Sual 36 - 80

36.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 80

Sual 37 - 80

37.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 80

Sual 38 - 80

38. roman – proloq
opera - ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 80

Sual 39 - 80

39. Analoji əlaqəni tapın:Səbəb - nəticə 
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 80

Sual 40 - 80

40. Kamal, Səlim, Ramin, Bəhram və Kənanın öz stolları var. Kamal və Kənanın stollarının üstündə kompüter var, digərlərində isə ancaq kitablar var. Ramin və Kamalda həm təlimat, həm də yaddaş kitabçaları var. Qalanlarında isə ancaq yaddaş kitabçası var. Kamal və Bəhramın stolları taxtadan, qalanları isə taxtadan deyil. Kimin kompüteri taxta stolun üstündədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 80

Sual 41 - 80

BİOLOGİYA

41. Göstərilənlərdən hansı hüceyrədə matris rolunu oynayır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 80

Sual 42 - 80

42. Nukleotidlərin DNT və ya RNT-yə aid olmasını necə müəyyən etmək olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 80

Sual 43 - 80

43. Bir DNT molekulunda nukleotidlərin sayı 1500-dir. Bu DNT molekulunda A+T/Q+S nisbəti 2/3 -dirsə, adenin və quanin nukleotidlərinin sayı neçə olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 80

Sual 44 - 80

44. Fotosintezin əlavə məhsulu nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 80

Sual 45 - 80

45. Qlükozanın parçalanmasının oksigenli mərhələsində 2340 kC enerji istili şəklində ayrılmışdırsa, bu zaman sintez olunan ATF molekullarında neçə adenin azotlu əsası olacaq?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 80

Sual 46 - 80

46. 3 molekul ATF və 3 molekul ADF-də olan makroerqik rabitələrin sayını tapın ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 80

Sual 47 - 80

47. Kütləsi 22 000 olan zilal molekulunun uzunluğu nə qədər olar ? (bir aminturşusu halqası 0,35 nm).
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 80

Sual 48 - 80

48.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 80

Sual 49 - 80

49.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 80

Sual 50 - 80

50. Gen nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 80

Sual 51 - 80

51. Əgər fotosintez zamanı 12 mol oksigen xaric olunmuşsa, bu zaman neçə mol karbon qazı reaksiyaya daxil olmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 80

Sual 52 - 80

52.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 80

Sual 53 - 80

53. Kütləvi seçmə tətbiq olunan bitki:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 80

Sual 54 - 80

54. Əlamətin modifikasiya dəyişkənliyi hüdudları nə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 80

Sual 55 - 80

55. Bitki seleksiyasının metodlarına aid deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 80

Sual 56 - 80

56. Hansı prosesin gedişi pozulanda Daun xəstəliyi meydana çıxa bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 80

Sual 57 - 80

57. Nəslin həyat qabiliyyətinin zəifləməsinə məhsuldarlığın azalmasına və cırlamasına səbəb nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 80

Sual 58 - 80

58. Enliyarpaqlı meşənin biogeosenozunun yarusları haqqında deyilənlərdən hansı doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 80

Sual 59 - 80

59. İpəkqurdu inkişafının hansı mərhələsində qışlayır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 80

Sual 60 - 80

60. Təbiətdə ən geniş yayılmış polisaxarid ...
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 80

Sual 61 - 80

61. Ribosomun tərkibində ola bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 61 - 80

Sual 62 - 80

62. Hər hansı bir fermentin sintezi zamanı aşağıdakılardan hansının olması vacib deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 62 - 80

Sual 63 - 80

63. Blastula nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 63 - 80

Sual 64 - 80

64. Mezodermadan əmələ gəlir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 64 - 80

Sual 65 - 80

65. Aşağıdakılardan hansıları entoderma mənşəlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 65 - 80

Sual 66 - 80

66. Oparinin nəzəriyyəsinə görə həyatın əmələ gəlməsində sonuncu pillə hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 66 - 80

Sual 67 - 80

67. Sürünənlərin hökmranlığı hansı eraya təsadüf edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 67 - 80

Sual 68 - 80

68. Bədən boşluğu hansı erada əmələ gəlmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 68 - 80

Sual 69 - 80

69. Qanın verilmiş funksiyalarından hansını bilavasitə qan plazması yerinə yetirir ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 69 - 80

Sual 70 - 80

70. Tənəffüs yoluna aid deyil ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 70 - 80

Sual 71 - 80

71. Nazik bağırsaqda həzm prosesi hansı ardıcıllıqla gedir?

  I boşluq həzm       II membran həzm       III sorulma
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 71 - 80

Sual 72 - 80

72. Xemosintezedici bakteriyalara aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 72 - 80

Sual 73 - 80

73. Üzvi aləmin təkamülü prosesində aşağıdakılardan hansı aromorfoza misal ola bilər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 73 - 80

Sual 74 - 80

74. Hansı göbələk parazit deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 74 - 80

Sual 75 - 80

75. İnsan orqanizmində çanaq boşluğunda yerləşmir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 75 - 80

Sual 76 - 80

76. V.İ.Vernadski Yerin “ağıllı” qatını necə adlandırmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 76 - 80

Sual 77 - 80

77. Buğda toxumunda ehtiyat qida maddələri toplanır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 77 - 80

Sual 78 - 80

78. DNT-nin bir zəncirinin müəyyən hissəsində nukleotidlərin ardıcıllığı -Q-S-Q-A-T-T- olarsa, onda bu molekulun ikinci zəncirinin həmin sahəsində neçə adenin (A) nukleotidi olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 78 - 80

Sual 79 - 80

79. Azərbaycanın hansı rayonunda çay bitkisi becərilmir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 79 - 80

Sual 80 - 80

80. Drozofil milçəyinin toxumluğunda meyoz prosesinə neçə ilkin cinsi hüceyrə daxil olmalıdır ki, alınan spermatozoidlərdə xromosomların ümumi sayı 80-ə bərabər olsun (2n=8)?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 80 - 80


 

Загрузка...
loading...
tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.