Загрузка...

BİOLOGİYA – MİQ və Attestatsiya. Sınaq İmtahanı

Müəllimlərin İşə Qəbulu (MİQ) və Attestatsiyaya hazırlıq üçün online sınaq imtahanı

  • BIOLOGIYA
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 80

BIOLOGIYA

1. Göstərilənlərdən hansı hüceyrədə matris rolunu oynayır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 80

Sual 2 - 80

2. Nukleotidlərin DNT və ya RNT-yə aid olmasını necə müəyyən etmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 80

Sual 3 - 80

3. Bir DNT molekulunda nukleotidlərin sayı 1500-dir. Bu DNT molekulunda A+T/Q+S nisbəti 2/3 -dirsə, adenin və quanin nukleotidlərinin sayı neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 80

Sual 4 - 80

4. Fotosintezin əlavə məhsulu nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 80

Sual 5 - 80

5. Qlükozanın parçalanmasının oksigenli mərhələsində 2340 kC enerji istili şəklində ayrılmışdırsa, bu zaman sintez olunan ATF molekullarında neçə adenin azotlu əsası olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 80

Sual 6 - 80

6. 3 molekul ATF və 3 molekul ADF-də olan makroerqik rabitələrin sayını tapın ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 80

Sual 7 - 80

7. Kütləsi 22 000 olan zilal molekulunun uzunluğu nə qədər olar ? (bir aminturşusu halqası 0,35 nm).

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 80

Sual 8 - 80

8.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 80

Sual 9 - 80

9.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 80

Sual 10 - 80

10. Gen nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 80

Sual 11 - 80

11. Əgər fotosintez zamanı 12 mol oksigen xaric olunmuşsa, bu zaman neçə mol karbon qazı reaksiyaya daxil olmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 80

Sual 12 - 80

12.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 80

Sual 13 - 80

13. Kütləvi seçmə tətbiq olunan bitki:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 80

Sual 14 - 80

14. Əlamətin modifikasiya dəyişkənliyi hüdudları nə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 80

Sual 15 - 80

15. Bitki seleksiyasının metodlarına aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 80

Sual 16 - 80

16. Hansı prosesin gedişi pozulanda Daun xəstəliyi meydana çıxa bilər?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 80

Sual 17 - 80

17. Nəslin həyat qabiliyyətinin zəifləməsinə məhsuldarlığın azalmasına və cırlamasına səbəb nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 80

Sual 18 - 80

18. Enliyarpaqlı meşənin biogeosenozunun yarusları haqqında deyilənlərdən hansı doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 80

Sual 19 - 80

19. İpəkqurdu inkişafının hansı mərhələsində qışlayır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 80

Sual 20 - 80

20. Təbiətdə ən geniş yayılmış polisaxarid ...

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 80

Sual 21 - 80

21. Ribosomun tərkibində ola bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 80

Sual 22 - 80

22. Hər hansı bir fermentin sintezi zamanı aşağıdakılardan hansının olması vacib deyil?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 80

Sual 23 - 80

23. Blastula nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 80

Sual 24 - 80

24. Mezodermadan əmələ gəlir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 80

Sual 25 - 80

25. Aşağıdakılardan hansıları entoderma mənşəlidir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 80

Sual 26 - 80

26. Oparinin nəzəriyyəsinə görə həyatın əmələ gəlməsində sonuncu pillə hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 80

Sual 27 - 80

27. Sürünənlərin hökmranlığı hansı eraya təsadüf edir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 80

Sual 28 - 80

28. Bədən boşluğu hansı erada əmələ gəlmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 80

Sual 29 - 80

29. Qanın verilmiş funksiyalarından hansını bilavasitə qan plazması yerinə yetirir ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 80

Sual 30 - 80

30. Tənəffüs yoluna aid deyil ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 80

Sual 31 - 80

31. Nazik bağırsaqda həzm prosesi hansı ardıcıllıqla gedir?

  I boşluq həzm       II membran həzm       III sorulma

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 31 - 80

Sual 32 - 80

32. Xemosintezedici bakteriyalara aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 32 - 80

Sual 33 - 80

33. Üzvi aləmin təkamülü prosesində aşağıdakılardan hansı aromorfoza misal ola bilər:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 33 - 80

Sual 34 - 80

34. Hansı göbələk parazit deyil?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 34 - 80

Sual 35 - 80

35. İnsan orqanizmində çanaq boşluğunda yerləşmir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 35 - 80

Sual 36 - 80

36. V.İ.Vernadski Yerin “ağıllı” qatını necə adlandırmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 36 - 80

Sual 37 - 80

37. Buğda toxumunda ehtiyat qida maddələri toplanır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 37 - 80

Sual 38 - 80

38. DNT-nin bir zəncirinin müəyyən hissəsində nukleotidlərin ardıcıllığı -Q-S-Q-A-T-T- olarsa, onda bu molekulun ikinci zəncirinin həmin sahəsində neçə adenin (A) nukleotidi olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 38 - 80

Sual 39 - 80

39. Azərbaycanın hansı rayonunda çay bitkisi becərilmir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 39 - 80

Sual 40 - 80

40. Drozofil milçəyinin toxumluğunda meyoz prosesinə neçə ilkin cinsi hüceyrə daxil olmalıdır ki, alınan spermatozoidlərdə xromosomların ümumi sayı 80-ə bərabər olsun (2n=8)?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 40 - 80

Sual 41 - 80

KURİKULUM

41. Qiymətləndirmənin əsas prinsiplərini seçin:
1. Etibarlılıq
2. Relevantlıq
3. Praktiklik
4. İnkişafetdirici
5. Orijinallıq
6. Obyektivlik
7. Məqsədəuyğunluq

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 41 - 80

Sual 42 - 80

42. “Biliyin yeni məzmununu təşkil edir. Bu biliyi hər hansı prosesdə əldə edilən yeni informasiya və ya müəyən informasiyalara tətbiq edildikdə yeni məna alan proseslər kimi dəyərləndirmək olar.” Bu biliyin hansı kateqoriyasıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 42 - 80

Sual 43 - 80

43. “Diqqəti cəlb edən və maraqlı, müxtəlif fərziyyələr yaradan, müstəqil tədqiqat üçün maraqlı olan, şagirdin imkanlarına müvafiq olan, şagirdə öz bacarığını həya-ta keçirməyə imkan verən prosesdir.” Bu fəal təlimin hansı mexanizmidir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 43 - 80

Sual 44 - 80

44. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan qiymətləndirmə məlumatlarına nələr daxildir?
1. bunlara şagirdlərin nailiyyətlərini və tə-limə münasibətlərini
2. müəllimin hazırlıq səviyyəsini
3. proses test yoxlamalarının keçirilməsi
4. fənn kurrikumlarının səciyyəvi cəhətlərini
5. təlim resurslarının bölgüsünü əks etdirən məlumatlar və fəaliyyətlərin icra mexanizmləri daxildir.
6. sinifdə müsahibələrin aparılması

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 44 - 80

Sual 45 - 80

45. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan məlumatların toplanmasına hansılar daxildir?
1. Test yoxlamalarının keçirilməsi
2. Şagird tapşırıqlarının yoxlanılması
3. Qiymət ballarının hesablanması
4. Sinifdə müsahibələrin aparılması
5. Layihələrin yerinə yetirilməsi
6. Şagirdlərin və müəllimlərin fəaliyyətlərinin müşahidəsi
7. Qiymət cədvəlləri və digər məktəb sənəd-lərinin təhlili

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 45 - 80

Sual 46 - 80

46.

Tətqiqat sualı nədir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 46 - 80

Sual 47 - 80

47. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri sırasında daha çox faəliyyətdə olan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 47 - 80

Sual 48 - 80

48. Oxumağa müsbət motivasiya yaratmaq üçün şəxsi fəaliyyət göstərmək . . . aiddir

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 48 - 80

Sual 49 - 80

49. Pedaqoji proses nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 49 - 80

Sual 50 - 80

50. Fəal dərsin hansı mərhələsinə eyni zamanda “körpülərin salınması” da deyilir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 50 - 80

Sual 51 - 80

51. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 51 - 80

Sual 52 - 80

52. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 52 - 80

Sual 53 - 80

53. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 53 - 80

Sual 54 - 80

54. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 54 - 80

Sual 55 - 80

55. Uyğunluğu müəyyən edin.
1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 55 - 80

Sual 56 - 80

56. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?

1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 56 - 80

Sual 57 - 80

57. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.

1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 57 - 80

Sual 58 - 80

58. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 58 - 80

Sual 59 - 80

59. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 59 - 80

Sual 60 - 80

60. Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 60 - 80

Sual 61 - 80

61. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 61 - 80

Sual 62 - 80

62. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 62 - 80

Sual 63 - 80

63. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 63 - 80

Sual 64 - 80

64. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir. Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 64 - 80

Sual 65 - 80

65. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya

a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 65 - 80

Sual 66 - 80

66. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?

1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 66 - 80

Sual 67 - 80

67. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.

1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir

2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir

3.İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir

4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.

5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.

6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 67 - 80

Sual 68 - 80

68. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 68 - 80

Sual 69 - 80

69. Məntiqi təfəkkürə  aid olan  variant  müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 69 - 80

Sual 70 - 80

70. Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 70 - 80

Sual 71 - 80

Məntiq

71.

ÇÖRƏK = 12345 və ÇİN = 167 olarsa, KİÇİK = ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 71 - 80

Sual 72 - 80

72. YY
YY
YY
+  14
YY
____
K66

K+Y=?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 72 - 80

Sual 73 - 80

73. işarəsinin yerinə uyğun gələn fiquru tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 73 - 80

Sual 74 - 80

74. Verilən sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı tapın: (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır)

həkim-terapevt

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 74 - 80

Sual 75 - 80

75.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 75 - 80

Sual 76 - 80

76.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 76 - 80

Sual 77 - 80

77.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 77 - 80

Sual 78 - 80

78. roman – proloq
opera - ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 78 - 80

Sual 79 - 80

79. Analoji əlaqəni tapın:
Səbəb - nəticə 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 79 - 80

Sual 80 - 80

80. Kamal, Səlim, Ramin, Bəhram və Kənanın öz stolları var. Kamal və Kənanın stollarının üstündə kompüter var, digərlərində isə ancaq kitablar var. Ramin və Kamalda həm təlimat, həm də yaddaş kitabçaları var. Qalanlarında isə ancaq yaddaş kitabçası var. Kamal və Bəhramın stolları taxtadan, qalanları isə taxtadan deyil. Kimin kompüteri taxta stolun üstündədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 80 - 80


 

Загрузка...

Administrator

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.