Reklam...

Abituriyent Sınaq İmtahanı – III QRUP

Abituriyentlər üçün Zəfər kurslarının təşkil etdiyi  üçüncü qrup üzrə PULSUZ online sınaq imtahanı.

  • TARİX
  • ƏDƏBİYYAT
  • İNGİLİS - DİLİ
  • RİYAZİYYAT
  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • Uncategorized
 

Question 1 of 125

TARİX

1. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatına aid edilə bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 125

Question 2 of 125

2. Verilən əlamətlərin aid oduğu hökmdar:1. Sultan titulunu qəbul etmişdir
2. Həmədan yaxınlığında döyüşdə qalib gəlmişdir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 125

Question 3 of 125

3. Erkən orta əsrlərdə baş vermişdir:1. Aktsi döyüşü
2. Xəzər xaqanlığının yaranması
3. Çinin Uyğurlardan asılı hala düşməsi
4. Yunanıstanın Romanın əyalətinə çevrilməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 125

Question 4 of 125

4. Rəvvadilər dövləti Şəddadilər dövlətindən fərqli olaraq:1. Azərbaycanı vahid halda birləşdirə bilmişdi
2. Əsası Azərbaycanın cənub torpaqlarında qoyulmuşdu
3. XI əsrin ortalarında Səlcuq imperatorluğundan asılı hala düşmüşdü
4. Muğan hakimliyini asılı vəziyyətə salmışdı
A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 125

Question 5 of 125

5. Albaniya dövlətinin VII əsrin 60-cı və 80-ci illər tarixi üçün ümumi cəhət
A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 125

Question 6 of 125

6. Frank Kralı Böyük Karla aid olanlari seçin:1. Qalliyanı işğal etməsi
2. Pireney yarımadasında kiçik bir ərazini ələ keçirməsi
3. dövlətin ərazisini genişləndirməsi
4. İspaniyada Əməvilərlə müharibə aparması
5. Şimali və Mərkəzi İtaliyanın işğal etməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 125

Question 7 of 125

7. Anaxaqanlıq dövrünə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 125

Question 8 of 125

8. Monqolların ikinci yürüşünə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 125

Question 9 of 125

9. Dövlətlərin süqutunun xronoloji ardıcıllığını düzün:1. Qərbi Hun dövləti
2. Ağ Hun dövləti
3. Qərbi Roma imperiyası
4.I Göytürk dövləti
A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 125

Question 10 of 125

10.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 125

Question 11 of 125

11.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 125

Question 12 of 125

12. İstəmi xaqan və Atillanı birləşdirən ümumi cəhət:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 125

Question 13 of 125

13.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 125

Question 14 of 125

14. Azərbaycanın VII –VIII əsrlər tarixinə aiddir:1. islam dini hakim ideologiyaya çevrildi
2. xalqın formalaşması prosesi başa çatdı
3. ölkə əhalisindən ilk dəfə məhsul vergisi toplanıldı
4. türk tayfalarının birliyi möhkəmləndi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 125

Question 15 of 125

15.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 125

Question 16 of 125

16. Daha sonra baş vermişdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 125

Question 17 of 125

17. Qədim Albaniya dövləti üçün səciyyəvidir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 125

Question 18 of 125

18. Xronoloji ardıcıllığı düzün:1. Uyğurların tibetliləri məğlub etməsi
2. Ağ Hunların Hindistanın şimalını ələ keçirməsi
3. Çinin Suy sülaləsi tərəfindən birləşdirilməsi
4. Puatye döyüşünün baş verməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 125

Question 19 of 125

19. Qədim Romada respublika dövrünə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 125

Question 20 of 125

20.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 125

Question 21 of 125

21. Şirvanşah I Axsitanın hakimiyyəti illərində:1. Şirvanşahlar dövləti slavyanların yürüşünə məruz qaldı
2. Səlcuqlarla ənənəvi ittifaqı pozdu
3. Bir müddət Eldənizlərdən asılılılığı qəbul etdi
4. Qıpçaqları ölkədən qovdu
5. Paytaxtı Bakıdan köçürdü
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 125

Question 22 of 125

22. Slavyanların XI əsrin 30-cu illərində Azərbaycana yürüşünün nəticəsində:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 125

Question 23 of 125

23. İskitlərə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin:1. Manna sənətkarlığına təsir ediblər
2. Haqlarında ilk məlumatlara III Salmanasarın daş kitabəsində rast gəlinmişdir
3. e.ə VI əsrin sonlarında Midiya dövləti ilə rəqabət apara bilməyib süquta uğradılmışlar
4. torpağı, suyu müqəddəs sayırdılar
A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 125

Question 24 of 125

24. Xronoloji ardıcıllığı düzün:1. Slavyanların Beyləqan əhalisinə divan tutması
2. Rəvvadi əmirliyinin yaranması
3. Azərbaycanda ərəblərə qarşı ilk üsyanın baş verməsi
4. Salarilərin Şərqi Gürcüstanı ələ keçirməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 125

Question 25 of 125

25. Xürrəmilər hərəkatının baş verdiyi illərə uyğun gələn hadisələri seçin:1. Frank imperiyasının yaranması
2. I Ottonun Şimali İtaliyanı ələ keçirməsi
3. Xəzər xaqanlığında iudaizmin qəbul edilməsi
4. Xuan Çao üsyanının baş verməsi
5. Şərqi Avropada ilk Slavyan dövlətinin yaradılması
A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 125

Question 26 of 125

26. Uyğunluğu müəyyən edin:1. Qaraxanlı dövləti
2. Qəznəvi dövləti
a. Hindistana yürüşlərin edilməsi
b. Paytaxtının Uzgen şəhəri olması
c. XI əsrdə iki hissəyə parçalanması
d. Çini asılı vəziyyətə salması
e. X əsrin ikinci yarısında meydana gəlməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 125

Question 27 of 125

ƏDƏBİYYAT

27.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 125

Question 28 of 125

28.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 125

Question 29 of 125

29.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 125

Question 30 of 125

30.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 125

Question 31 of 125

31. Məzmun və formaya aid doğru fikiri müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 125

Question 32 of 125

32. Əfzələddin Xaqani haqqında fikirlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 125

Question 33 of 125

33.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 125

Question 34 of 125

34. N. gəncəvinin ,,Xosrov və Şirin,, və ,,Yeddi gözəl,, əsərləri üçün ortaq olmayan cəhəti seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 125

Question 35 of 125

35. Məntiqi ardıcıllığı davam etdirin:qıfılbənd, gözəlləmə, ustadnamə, ......
A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 125

Question 36 of 125

36. Verimiş parçalardan biri ,,İsgəndərnamə,, əsərinin ,,İqbalnamə,, hissəsinə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 125

Question 37 of 125

37. Uyğunluğu göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 125

Question 38 of 125

38. Formanın komponenetlərini seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 125

Question 39 of 125

39.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 125

Question 40 of 125

40. Dədə Qorqud şəxsiyyəti ilə bağlı yalnış fikri seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 125

Question 41 of 125

41.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 41 of 125

Question 42 of 125

42.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 42 of 125

Question 43 of 125

43. Aşıq yaradıcılığı ilə bağlı səhv fikiri seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 43 of 125

Question 44 of 125

44. Uyğunluq pozulub:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 44 of 125

Question 45 of 125

45. Verilənlərdən biri ,,İqbalnamə,,-yə aid edilə bilməz.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 45 of 125

Question 46 of 125

46.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 46 of 125

Question 47 of 125

47.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 47 of 125

Question 48 of 125

48.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 48 of 125

Question 49 of 125

49. Dastan janrına aid edilə bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 49 of 125

Question 50 of 125

50. Dastanlardan biri mövzusuna görə fərqlənir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 50 of 125

Question 51 of 125

51.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 51 of 125

Question 52 of 125

İNGİLİS - DİLİ

52.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 52 of 125

Question 53 of 125

53.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 53 of 125

Question 54 of 125

54.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 54 of 125

Question 55 of 125

55.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 55 of 125

Question 56 of 125

56.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 125

Question 57 of 125

57.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 125

Question 58 of 125

58.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 58 of 125

Question 59 of 125

59.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 125

Question 60 of 125

60.  

 
A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 125

Question 61 of 125

61. Choose the correct variant.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 61 of 125

Question 62 of 125

62.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 62 of 125

Question 63 of 125

63.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 63 of 125

Question 64 of 125

64.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 64 of 125

Question 65 of 125

65.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 65 of 125

Question 66 of 125

66.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 66 of 125

Question 67 of 125

67.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 67 of 125

Question 68 of 125

68.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 68 of 125

Question 69 of 125

69.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 69 of 125

Question 70 of 125

70.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 70 of 125

Question 71 of 125

71.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 71 of 125

Question 72 of 125

72.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 72 of 125

Question 73 of 125

73.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 73 of 125

Question 74 of 125

RİYAZİYYAT

74.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 74 of 125

Question 75 of 125

75.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 75 of 125

Question 76 of 125

76.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 76 of 125

Question 77 of 125

77.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 77 of 125

Question 78 of 125

78.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 78 of 125

Question 79 of 125

79.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 79 of 125

Question 80 of 125

80.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 80 of 125

Question 81 of 125

81.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 81 of 125

Question 82 of 125

82.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 82 of 125

Question 83 of 125

83.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 83 of 125

Question 84 of 125

84.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 84 of 125

Question 85 of 125

85.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 85 of 125

Question 86 of 125

86.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 86 of 125

Question 87 of 125

87.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 87 of 125

Question 88 of 125

88.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 88 of 125

Question 89 of 125

89.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 89 of 125

Question 90 of 125

90.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 90 of 125

Question 91 of 125

91.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 91 of 125

Question 92 of 125

92.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 92 of 125

Question 93 of 125

93.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 93 of 125

Question 94 of 125

94.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 94 of 125

Question 95 of 125

95.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 95 of 125

Question 96 of 125

96.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 96 of 125

Question 97 of 125

97.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 97 of 125

Question 98 of 125

98.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 98 of 125

Question 99 of 125

AZƏRBAYCAN-DİLİ

99.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 99 of 125

Question 100 of 125

100.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 100 of 125

Question 101 of 125

101.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 101 of 125

Question 102 of 125

102.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 102 of 125

Question 103 of 125

103.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 103 of 125

Question 104 of 125

104.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 104 of 125

Question 105 of 125

105.  
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Question 105 of 125

Question 106 of 125

106.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 106 of 125

Question 107 of 125

107.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 107 of 125

Question 108 of 125

108.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 108 of 125

Question 109 of 125

109.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 109 of 125

Question 110 of 125

110.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 110 of 125

Question 111 of 125

111.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 111 of 125

Question 112 of 125

112.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 112 of 125

Question 113 of 125

113.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 113 of 125

Question 114 of 125

114.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 114 of 125

Question 115 of 125

115.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 115 of 125

Question 116 of 125

116.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 116 of 125

Question 117 of 125

117.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 117 of 125

Question 118 of 125

118.  

 
A.
B.
C.
D.
E.

Question 118 of 125

Question 119 of 125

119.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 119 of 125

Question 120 of 125

120.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 120 of 125

Question 121 of 125

121.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 121 of 125

Question 122 of 125

122.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 122 of 125

Question 123 of 125

123. Həm kökü, həm də başlanğıc forması isim olan sözü müəyyənləşdirin
A.
B.
C.
D.
E.

Question 123 of 125

Question 124 of 125

Uncategorized

124.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 124 of 125

Question 125 of 125

125.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 125 of 125


 

Загрузка...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Kursun rəhbəri Fuad Məhərrəmov tel: (012) 480 26 32

1 şərh var “Abituriyent Sınaq İmtahanı – III QRUP

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir