Tarix müəllimləri üçün – Diaqnostik Qiymətləndirmə

  • KURİKULUM
  • TARİX
 

Sual 1 - 60

KURİKULUM

1.
“Şəxsiyyətyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Aşağıdakılardan biri kurikulumun əsas xüsusiyyətlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Verilənlərdən alt – standartın funksiyalarını seçin:1.Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır.
2.Təhsil strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır.
3.Təlimdə inteqrativliyi təmin edir.
4.Bütün növ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir.
5.Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Fənn kurikulumuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Taksonomiyalar təlim prosesində hansı imkanları yaradır?1.Təlim məqsədlərini düzgün müəyyənləşdirmək.
2. Dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam şəkildə həyata keçirmək.
3. Qoyulmuş məqsədlərə uyğun qiymətləndirmə vasitələrini seçmək.
4. Şagirdlərin fəaliyyətini stimullaşdırmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Bilik kateqoriyasına aid olanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Müəllimin vəzifələrinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olmayanları göstərin:1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Perspektiv planlaşdırmaya aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
Problem situasiyanın yaradılması zamanı buraxılan səhvi göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Variantlardan biri fəal (interaktiv) təlimin xüsusiyyəti deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Təqdim edilmiş qaydalardan biri iş vərəqlərinə verilən tələblərə uyğun deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
Refleksiya mərhələsi nəyə xidmət edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Nəyə görə motivasiya düşündürücü və məqsədəuyğun olmalıdır?1. Tədqiqatı dərsin nəticələrinə istiqamətləndirir.
2. 45 dəqiqə ərzində dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır.
3. Dərsi maraqlı edir, dərs vaxtında qurtarır.
4. Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Böyük summativ qiymətləndirmənin (BSQ) xüsusiyyətlərini seçin:1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.
2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır.
3. BSQ –nin keçirilmə tarixi fənn müəllimi tərəfindən müəyyən edilir.
4. Yarımilin sonunda keçirilir.
5. BSQ-nin keçirilmə tarixi illik planlaşmada nəzərdə tutulur
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Biri fasilitasiya qaydalarına aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

TARİX

21.
Tayfanı təşkil edirdi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Uyğunluq pozulub:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Mesopotamiyada e.ə. III minillikdə baş vermişdi:1. Şumer şəhər dövlətlərin yaranması
2. Şumerlər Mərkəzi Asiya və Altay dağlarından Mesopotamiyaya gəlib məskən salması
3. Mixi yazı növünün yaranması
4. Mesopotamiyanın cənubunda əhalinin məskunlaşması
5. Mesopotamiyada heykəltaraşlığın inkişaf etməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
E.ə. 223-cü ildə Atropatena:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:1. Aktsi burnu yaxınlığındakı döyüş
2. Pompeyin Albaniyaya yürüşü
3. Qavqamela döyüşü
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Roma-Alban döyüşlərində romalıların heyrətinə səbəb olmuşdu:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Qədim Roma tarixinə aid olmayan termini müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Ərəb-xəzər müharibələrində ərəblərin ilk dəfə qələbə çaldığı döyüş:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Frank imperiyasının parçalanması nəticəsində yaranmış dövlətləri seçin:1.Fransa   2.Almaniya   3.İspaniya   4.İtaliya   5.Portuqaliya
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Slavyanların Azərbaycana 944-cü il yürüşünün əsas məqsədi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Ərəb dövləti yarandıqdan neçə il sonra Frank imperiyası parçalandı?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Erkən orta əsrlərin başlanğıcında Çin əhalisinin 90%-ni təşkil edirdilər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Çingiz xanın imperatorluğunun inzibati bölgüsü adlanırdı:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
Feodal nərdivanına daxil deyildi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Ağqoyunluların əlaqələrinin daha geniş olduğu Qərb dövləti:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. 1387, 1393, 1397-ci illərə aid hadisələrinin oxşarlığı:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Qızılqaya xəyanəti”ndən neçə il sonra “Şiraz qonaqlığı” baş vermişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Əlqas Mirzə, İsmayıl Mirzə və Abdulla xan Ustaclıya xas olan oxşarlıq:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Papa VII Qriqori ilə Almaniya imperatoru IV Henrix arasındakı mübarizənin səbəbi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Şah I Abbas tərəfindən təkbaşına silah gəzdirmək hüququ ləğv olundu:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

41. Aşar adlandırılan onda bir vergisini verirdilər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. XVII əsrin II yarısına aid inzibati idarə sistemində uyğunluq pozulmuşdur:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Azərbaycanda birləşdirmə siyasəti aparmış xanlıqlar:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. XVI Lüdovik 1614-cü ildən bəri çağırılmayan Baş ştatları çağırmaqla ümid edirdi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
Rusiyada ilk dəfə imperator titulu qəbul etdi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Hüseynəli xanın hakimiyyəti dövründə Qubaya birləşdirilmiş ərazini müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Qafqazın Lionu” adlandırılan şəhərin yerini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Osmanlı imperiyası son olaraq Balkanlarda və Egey dənizində olan torpaqlarını itirdi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Azərbaycanda milli teatrın əsasının qoyulmasından neçə il sonra milli mətbuatın əsası qoyulmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Aşağıdakılar aiddir:

– Şimalı Azərbaycanda kapitalizmin manufaktura mərhələsini ancaq bu sahə keçmişdir.– Sənaye kapitalizminin bütün mərhələlərini keçmişdir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Fransa burjua inqilabının başlanmasını və sona çatmasını bildirən hadisələr:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. XIX yüzillikdə Cənubi Azərbaycanda ilati – elat adlanırdı:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Birinci dünya müharibəsinin sonunda Cənubi Azərbaycanda erməni quldurlarının azərbaycanlıları kütləvi şəkildə qırmasının qarşısını alan dövlət:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaradıldı:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Mehri rayonunun yaradılması (1929 – 1931) nəticəsində:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
Şliffen planı”nda nəzərdə tutulurdu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. «Qafqazın idarə olunması» planının müəllifi kim idi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. N.Xruşşovun Bakını Azərbaycanın tərkibindən çıxararaq müstəqil inzibati bölgə kimi Moskvaya tabe etmək planını pozdu:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Azərbaycanda səkkizillik icbari təhsildən neçə il sonra onillik icbari təhsilə keçilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Konstitusiyaya əsasən hansı müddəa doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.