2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Diaqnostik QiymətləndirməTarix

Tarix müəllimləri üçün – Diaqnostik Qiymətləndirmə

  • TARİX
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

TARİX

1.
Tayfanı təşkil edirdi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Uyğunluq pozulub:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Mesopotamiyada e.ə. III minillikdə baş vermişdi:1. Şumer şəhər dövlətlərin yaranması
2. Şumerlər Mərkəzi Asiya və Altay dağlarından Mesopotamiyaya gəlib məskən salması
3. Mixi yazı növünün yaranması
4. Mesopotamiyanın cənubunda əhalinin məskunlaşması
5. Mesopotamiyada heykəltaraşlığın inkişaf etməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
E.ə. 223-cü ildə Atropatena:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin:1. Aktsi burnu yaxınlığındakı döyüş
2. Pompeyin Albaniyaya yürüşü
3. Qavqamela döyüşü
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Roma-Alban döyüşlərində romalıların heyrətinə səbəb olmuşdu:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Qədim Roma tarixinə aid olmayan termini müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Ərəb-xəzər müharibələrində ərəblərin ilk dəfə qələbə çaldığı döyüş:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Frank imperiyasının parçalanması nəticəsində yaranmış dövlətləri seçin:1.Fransa   2.Almaniya   3.İspaniya   4.İtaliya   5.Portuqaliya
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Slavyanların Azərbaycana 944-cü il yürüşünün əsas məqsədi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Ərəb dövləti yarandıqdan neçə il sonra Frank imperiyası parçalandı?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Erkən orta əsrlərin başlanğıcında Çin əhalisinin 90%-ni təşkil edirdilər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Çingiz xanın imperatorluğunun inzibati bölgüsü adlanırdı:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
Feodal nərdivanına daxil deyildi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Ağqoyunluların əlaqələrinin daha geniş olduğu Qərb dövləti:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. 1387, 1393, 1397-ci illərə aid hadisələrinin oxşarlığı:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Qızılqaya xəyanəti”ndən neçə il sonra “Şiraz qonaqlığı” baş vermişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Əlqas Mirzə, İsmayıl Mirzə və Abdulla xan Ustaclıya xas olan oxşarlıq:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Papa VII Qriqori ilə Almaniya imperatoru IV Henrix arasındakı mübarizənin səbəbi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Şah I Abbas tərəfindən təkbaşına silah gəzdirmək hüququ ləğv olundu:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Aşar adlandırılan onda bir vergisini verirdilər:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. XVII əsrin II yarısına aid inzibati idarə sistemində uyğunluq pozulmuşdur:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Azərbaycanda birləşdirmə siyasəti aparmış xanlıqlar:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. XVI Lüdovik 1614-cü ildən bəri çağırılmayan Baş ştatları çağırmaqla ümid edirdi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Rusiyada ilk dəfə imperator titulu qəbul etdi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Hüseynəli xanın hakimiyyəti dövründə Qubaya birləşdirilmiş ərazini müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Qafqazın Lionu” adlandırılan şəhərin yerini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Osmanlı imperiyası son olaraq Balkanlarda və Egey dənizində olan torpaqlarını itirdi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Azərbaycanda milli teatrın əsasının qoyulmasından neçə il sonra milli mətbuatın əsası qoyulmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Aşağıdakılar aiddir:

– Şimalı Azərbaycanda kapitalizmin manufaktura mərhələsini ancaq bu sahə keçmişdir.– Sənaye kapitalizminin bütün mərhələlərini keçmişdir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Fransa burjua inqilabının başlanmasını və sona çatmasını bildirən hadisələr:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. XIX yüzillikdə Cənubi Azərbaycanda ilati – elat adlanırdı:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Birinci dünya müharibəsinin sonunda Cənubi Azərbaycanda erməni quldurlarının azərbaycanlıları kütləvi şəkildə qırmasının qarşısını alan dövlət:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaradıldı:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Mehri rayonunun yaradılması (1929 – 1931) nəticəsində:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Şliffen planı”nda nəzərdə tutulurdu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. «Qafqazın idarə olunması» planının müəllifi kim idi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. N.Xruşşovun Bakını Azərbaycanın tərkibindən çıxararaq müstəqil inzibati bölgə kimi Moskvaya tabe etmək planını pozdu:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Azərbaycanda səkkizillik icbari təhsildən neçə il sonra onillik icbari təhsilə keçilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Konstitusiyaya əsasən hansı müddəa doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

METODİKA

41.
“Şəxsiyyətyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.
Aşağıdakılardan biri kurikulumun əsas xüsusiyyətlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Verilənlərdən alt – standartın funksiyalarını seçin:1.Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır.
2.Təhsil strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır.
3.Təlimdə inteqrativliyi təmin edir.
4.Bütün növ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir.
5.Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.
Fənn kurikulumuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Taksonomiyalar təlim prosesində hansı imkanları yaradır?1.Təlim məqsədlərini düzgün müəyyənləşdirmək.
2. Dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam şəkildə həyata keçirmək.
3. Qoyulmuş məqsədlərə uyğun qiymətləndirmə vasitələrini seçmək.
4. Şagirdlərin fəaliyyətini stimullaşdırmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Bilik kateqoriyasına aid olanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47.
Müəllimin vəzifələrinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olmayanları göstərin:1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.
Perspektiv planlaşdırmaya aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.
Problem situasiyanın yaradılması zamanı buraxılan səhvi göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
Variantlardan biri fəal (interaktiv) təlimin xüsusiyyəti deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
Təqdim edilmiş qaydalardan biri iş vərəqlərinə verilən tələblərə uyğun deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
Refleksiya mərhələsi nəyə xidmət edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Nəyə görə motivasiya düşündürücü və məqsədəuyğun olmalıdır?1. Tədqiqatı dərsin nəticələrinə istiqamətləndirir.
2. 45 dəqiqə ərzində dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır.
3. Dərsi maraqlı edir, dərs vaxtında qurtarır.
4. Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Böyük summativ qiymətləndirmənin (BSQ) xüsusiyyətlərini seçin:1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.
2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır.
3. BSQ –nin keçirilmə tarixi fənn müəllimi tərəfindən müəyyən edilir.
4. Yarımilin sonunda keçirilir.
5. BSQ-nin keçirilmə tarixi illik planlaşmada nəzərdə tutulur
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Biri fasilitasiya qaydalarına aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.