Olimpiada Coğrafiya (9-cu sinif)

1. Sxemə aid olan əlamətləri müəyyən edin:1. C-nin nisbi hündürlüyü A-dan aşağı, B-dən yuxarıdır
2. A, B, C yamacın eyni istiqamətindədirlər
3. C - məntəqəsinin nisbi hündürlüyü 30 m - ə bərabərdir
4. C məntəqəsi A və B - dən eyni məsafədədir
5. C-nin nisbi hündürlüyü A-dan yuxarı, B-dən aşağıdır
6. A, B, C-nin yerləşdiyi sahədə yamac eyni hündürlükdədir

A.
B.
C.
D.
E.
2.
A.
B.
C.
D.
E.
3. Mətndəki buraxılmış sözləri əlavə edin:“Balkan yarımadasında Karst platosu vardır.O, əsasən, _______ süxurları ilə örtülüdür.Bu süxurlar intensiv yuyulmaya məruz qalır və yeraltı boşluqlar olan _____ yaranır”
A.
B.
C.
D.
E.
4.
A.
B.
C.
D.
E.
5. Polder nədir?
A.
B.
C.
D.
E.
6. Nepalda yaşayan şerp xalqının təsərrüfat məşğuliyyətində əkinçilik yoxdur. Buna səbəb nədir?
A.
B.
C.
D.
E.
7. Platforma üzərində yerləşməsinə baxmayaraq Böyük Çin düzənliyinin üzərinin allüvüal süxurlar ilə örtülü olmasının səbəbi:
A.
B.
C.
D.
E.
8.
A.
B.
C.
D.
E.
9. Appalaç (I)Kordilyer (II) dağlarına aid olan əlamətləri qruplaşdırın:

1. Yaşına görə qədim dağlardır.
2. Qayalıq, Sahil və Kaskad silsilələrdən ibarətdir.
3. Materikin şərqində yerləşir.
4. Materikin qərbində yerləşir.
5. Şimali Amerikada ən nəhəng kömür yatağı buradadır
6. Dünyanın ən dərin kanyonu buradadır.
7. Materikin ən hündür zirvəsi buradadır.
A.
B.
C.
D.
E.
10.
A.
B.
C.
D.
E.
11. İfadələrdəki səhvlərin doğruya çevirilmiş variantını müəyyən edin:1) Vatikan ərazisinə görə nəhəng ölkədir
2) Yaponiya idarəetmə quruluşuna görə respublikadır
3) Səudiyyə Ərəbistanı coğrafi mövqeyinə görə materikdaxili ölkədir
4) Tundra və tayqa əhali məskunlaşması üçün əlverişli ərazilər
A.
B.
C.
D.
E.
12.
A.
B.
C.
D.
E.
13.
A.
B.
C.
D.
E.
14. Braziliya, CAR, Meksika və Qazaxıstanda terrikonlara daha çox rast gəlinir. Buna səbəb:
A.
B.
C.
D.
E.
15. Məntiqi ardıcıllığın nəticəsini təyin edin:
Əhalinin sayının artması > Ərzağa olan tələbatın artması >Yeni əkin sahələrinın
yaradılması > Torpaqların fasiləsiz olaraq əkilməsi ........
A.
B.
C.
D.
E.
16. Madrid şəhərində (40° şm en. 4° q.u.) 21 martda yerli vaxtla saat 12:00 olduqda, müvafiq olaraq hansı coğrafi uzunluqda gecəyarı, hansında günbatan və hansında isə günçıxan vaxtdır?
A.
B.
C.
D.
E.
17. Günəşin düz radisiyasının insan orqanizmi və əkinçilik üçün əhəmiyyətini müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.
18. Bakıda 22 iyunda Günəş səhər saat 4:49-da çıxır, 14 saat 51 dəqiqə sonra batır. Gecənin uzunluğu nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
E.
19. 60° şm.e-də yerləşən dağın cənub istiqamətə meyilliyi 24°- dir. 22 iyun günündə bu yamacda Günəş şüalarının düşmə bucağını hesablayın
A.
B.
C.
D.
E.
20. Azərbaycanda bitən Qarabağ dağ laləsi, Xəzər zəfəranı, Lənkəran zanbağının dəmirağacı, Eldar şamı, qaraçöhrə, saqqızağacı, azat ağacından fərqi nədir?
A.
B.
C.
D.
E.
21.
A.
B.
C.
D.
E.
22.
A.
B.
C.
D.
E.
23. Sxemə əsasən günəş şüalarının üfüqdə minimum 60º bucaq altında düşdüyü A və Bməntəqələri arasındakı məsafə böyük miqyaslı qlobus üzərində (1:30 000 000) neçə sm olar?
A.
B.
C.
D.
E.
24.
A.
B.
C.
D.
E.
25.
A.
B.
C.
D.
E.