2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Kurikulum

Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə Kurikulum Testləri (yeni)

Əziz müəllimlər və Müəllim olmaq arzusunda olanlar !
tehsilim.info olaraq saytımızda çoxsaylı müəllimlərin işə qəbulu üzrə canlı imtahanlar (testlər) hazırlamışıq. Bu misiyanı davam etdirərək yeni KURİKULUM (metodika) imtahanını sizə təqdim edirik. Sizdən tək istədiyimiz testlərimizi sosial şəbəkələrdə paylaşmaq, irad və təkliflərinizi şərhlər bölümündə yazmaqdır. 
Müəllim olmaq arzusunda olan hər kəsə Uğurlar arzu edirik !

  • METODİKA
 

Sual 1 - 20

METODİKA

1. Hovard Qardnerin “Müxtəlif üsullarla dərketmə” nəzə­riyyəsinə əsasən verilmiş fikirlərdən biri səhvdir ?
A.
B.
C.
D.

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?
A.
B.
C.
D.

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə  yerinə yetirirlər. Bu dərs forması  şagirdlərə daha yaxından  əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı formasına  aiddir?
A.
B.
C.
D.

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4.
Hansı cərgədə sadalananların hamısı üsul deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5.
Təhsil  taksonomiyaları haqqın­da fikirlərdən biri səhvdir.
A.
B.
C.
D.

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. Fəal (interaktiv) təlimin əsas xüsusiyyətlərini göstərin:1. Təlimin “subyekt-subyekt” xarakteri daşıması.
2. Müəllim əsas bilik mənbəyidir.
3. Dərsin tədqiqat şəklində keçirilməsi.
4. Tapşırıqların təfəkkürün inkişafına yönəlməsi.
5. Hazır halda əldə edilən biliklərin möhkəmləndirilməsi yolu ilə mənimsəmə.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7. Dərsliklərə verilən tələblər hansılardır?1.Düzgünlük
2. Şüurluluq
3. Əyanilik
4. İfadəlilik
5.Mənbələrin göstərilməsi
6. Fəal təlim üçün şəraitin yaradılması
A.
B.
C.
D.

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8. Təhsil taksonomiyaları hansılardır?
A.
B.
C.
D.

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9. Fənn kurikulumunun təlim strategiyaları bölməsi hansı məsələləri əhatə edir?
A.
B.
C.
D.

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10.
Qiymətləndirmə üsulu hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11.
Sadalananlardan biri qrup işi zamanı buraxılan səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12.
Aşağıdakılardan biri fasilitasiya qaydalarını pozur:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. Şagirdin fəaliyyətini izləmək, potensial imkanlarını müəyyənləşdirmək və inkişaf etdirmək  məqsədi daşıyır.  Bu təlim forması şagirdin sərbəst düşünməsi üçün real imkanlar yaradır.
Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı formasına aiddir? 
A.
B.
C.
D.

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14.
Pedaqoji prosesin tamlığı nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. Təlim üsullarını seçin.1. BİBÖ
2. Qrup işi
3. Karusel
4. Kollektivlə iş
5. Auksion
6. ziqzaq
7. cütlərlə iş
A.
B.
C.
D.

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16. Hansı cərgədə müasir qiymətləndirməyə aid olmayan xüsusiyyət verilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. Summativ qiymətləndirmənin məqsədlərini seçin:1.Müəllimin tədris fəaliyyətini dəyərləndirmək.
2. Sinfin ilkin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.
3. Məktəbdə təlimin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.
4. Şagirdin təlim nailiyyətlərinin inkişafını gündəlik olaraq izləmək.
5. Təlimin hər hansı bir mərhələsində (tədris vahi dinin, yarımilin, tədris ilinin sonunda) şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə müəyyən olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19.
Formativ qiymətləndirmənin məqsədi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20.
Təlim strategiyalarına aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 20


 

digər testlərimiz

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.