2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Kurikulum

Kurikulum – Malik aranlı (1)

 

Sual 1 - 30

1.
Şagirdin keçilən materialı mənimsəmə fəaliyyəti necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 30

Sual 2 - 30

2. Təlim prosesinin əsas komponentlərinin ardıcıllığını müəyyən edin

1 – vəzifə
2 – məqsəd
3 – nəticə
4 – üsul
5 – təlimin təĢkili formaları
6 – vasitə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 30

Sual 3 - 30

3. Pedaqogika tarixində mövcud olmuĢ təhsil nəzəriyyələrinin ardıcıllığını müəyyən edin.

1 – Maddi təhsil nəzəriyyəsi
2 – Didaktik strukturalizm nəzəriyyəsi
3 – Didaktik utilitarizm nəzəriyyəsi
4 – Formal təhsil nəzəriyyəsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 30

Sual 4 - 30

4. Təhsil nəzəriyyələri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu göstərin

1 – Maddi təhsil nəzəriyyəsi
2 – Formal təhsil nəzəriyyəsi
3 – Didaktik utilitarizm
a – Ģagirdlərin qabiliyyətlərinin, idraki maraqlarının, diqqətinin, hafizəsinin, təfəkkürünün inkiĢafına diqqət yetirilir
b – Ģagirdlərə mümkün qədər böyük həcmdə bilik verməyi vacib sayır
c – Ģagirdlərin fərdi və ictimai fəaliyyətinə üstünlük verir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 30

Sual 5 - 30

5. Uyğunluğu tapın:

1 – Anlama əsaslanır
2 – Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
3 – ġəxsiyətyönümlü təhsil
a – Təlim prosesinin gedişinə və nəticələrinə təsir edən səbəblər
b – Yeni təsəvvürlərin əvvəl mənimsənilmiş biliklər sistemi ilə əlaqəsinə
c – Təhsil prosesinin əsas sərvəti olan şagirdə yönəldilmiş təhsil
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 30

Sual 6 - 30

6. Uyğunluğu tapın:1 – Təlim prosesinin əsas komponentləri bu variantda düzgün göstərilmişdir
2 – Təlim üçün bu əlamətlər xarakterikdir
3 – Başlıca didaktik kateqoriyalardır
a – şkitərəfli xarakter, müəllimlərin və şagirdlərin birgə fəaliyyəti, müəllim tərəfindən
rəhbərlik, şagirdlərin təhsil – tərbiyəsini, inkişafını və formalaşmasını plana uyğun surətdə təşkil və idarə etmək və s.
b – Məqsəd, vəzifə, üsul, vasitə, təlimin təşkili forması, əldə edilmiş nəticə
c – təhsil sistemi, təhsilin məzmunu , təhsil prosesi, təlimin prinsipləri və s.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 30

Sual 7 - 30

7.
Özünütərbiyə hansı məqsədlə başlayır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 30

Sual 8 - 30

8.
Fəal təlim əsaslanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 30

Sual 9 - 30

9.
Kompetensiya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 30

Sual 10 - 30

10. Uyğunlaşdırın:1-bilik a-plan tutmaq
2-sintez b-tanımaq,sadalamaq
3-tətbiq c-struktur müəyyənləşdirmək
4-təhlil d-həll etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 30

Sual 11 - 30

11.
Bunlardan hansı blum taksanomiyasına aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 30

Sual 12 - 30

12.
Qiymətləndirmə konsepsiyası nə vaxt təsdiq olunub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 30

Sual 13 - 30

13. İdraki bacarıqları müəyyən edin:1.Seçimini izah etmək
2.Fərqləndirmək
3.Tanımaq.
4.Qaçmaq
5.Nümunə göstərmək
6.Müqayisə etmək
7.Reaksiya vermək
8.Təhlil etmək
9.Dəyərləndirmək
10.Təqdim etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 30

Sual 14 - 30

14.
Psixomotor nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 30

Sual 15 - 30

15.
Prosedural bilik nədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 30

Sual 16 - 30

16.
Kontekstual bilik necə ifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 30

Sual 17 - 30

17. Hansı cavab fəal təlimin motivasiya mərhələsinin hissələrinin düzgün ardıcıllığını əks etdirir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 30

Sual 18 - 30

18.
Didaktika nə haqqında nəzəriyyədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 30

Sual 19 - 30

19.
Dərsin ən geniş yayılmış tipi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 30

Sual 20 - 30

20. Qiymətləndirmə üçün üsul,forma və vasitələr ,meyarlar seçərkən müəllim nəzərə almalıdır….(Hansı cavablar uyğun gəlir?)1. Standartı
2. Məzmunu
3. Mövzunu
4. Dərsin məqsədini
5. Şagirdin bilik,bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini
6. Özünün keyfiyyət göstəricilərini
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 30

Sual 21 - 30

21. 1. Prosesləri və ya fəaliyyət mərhələlərini özündə əks etdirmir.
2. Hər hansı anlayışın tərkib hissələrinin dərk edilməsini əhatə edir.
Verilmiş fikirlər biliyin hansı kateqoriyasına aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 30

Sual 22 - 30

22. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə yerinə yetirirlər.
Bu dərs forması şagirdlərə daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan yaradır.
Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 30

Sual 23 - 30

23. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir.
Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 30

Sual 24 - 30

24. Təhsilin məzmununun sruktruna aiddir:

1-konkret
2-xətti
3-çoxvariantlı
4-konsentrik
5-spiralvari
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 30

Sual 25 - 30

25.
Bunlardan biri pedoqoji eksperimentin novünə aiddir

A.
B.
C.
D.

Sual 25 - 30

Sual 26 - 30

26. Təhsil – tərbiyə prosesinə daxil olanların ardıcıllığını göstərin.1 – didaktik oyunlar
2 – şəxsiyyətə edilən xarici təsir
3 – özünütəhsil
4 – tədris fəaliyyəti
5 – özünütərbiyə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 30

Sual 27 - 30

27. Təhsil – tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərini ardıcıllığını göstərin:1 – məqsədyönlü
2 – çoxamilli, mürəkkəb
3 – siyasi
4 – ziddiyyətli
5 – uzunsürən fasiləli
6 – inkişaf istiqamətləri
7 – kompleks
8 – dəyişkən, ikitərəfli.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 30

Sual 28 - 30

28. Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması ardıcıllığını göstərin.

1 – uzunsürən
2 – şəxsiyyətin fəaliyyətindən
3 – inkişaf istiqamətlərindən
4 – fəallığından
5 – sosial təcrübəsindən
6 – həyat mövqeyindən
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 30

Sual 29 - 30

29. Tərbiyə prosesinin strukturunun mərhələlərinin ardıcıllığını göstərin.1 – tərbiyə prosesinin məzmunu
2 – tərbiyə alanın tələb olunan davranış norma və qaydalarını başa düşməsi
3 – tərbiyə prosesinə sistemli yanaşma
4 – şəxsiyyətin hüquq və vəzifələrinə müvafiq
5 – biliklərin əqidəyə çevrilməsi
6 – hisslərin formalaşması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 30

Sual 30 - 30

30. Tərbiyə prosesini dinamikada öyrənmək üçün ardıcıllığını göstərin.

1 – nə vaxt meydana gəldiyi
2 – davranışın korreksiyası
3 – fəaliyyətin formalaşması
4 – təşəkkülü
5 – sosial tələbləri nəzərə almaqla
6 – inkişaf yollarını müəyyənləşdirmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 30


 

Malik Aranlı

Malik Aranlı

Qəhrəmanlı Malik İsmayıl oğlu 1959-cu il dekabr ayının 17-də İmişli şəhərində anadan olmuşdur. Uzun müddət İmişli rayonu Aranlı kənd Natiq Əsədov adına 2 saylı tam orta məktəbin direktoru, ,,Məntiq və Riyaziyyat,, jurnalının təsisçisi və Baş redaktoru, Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnistitutunun disertantı olmuşdur. İndiyə qədər onlarca kitabın müəllifi olmuşdur. 2017-ci ildə vəfat etmişdir.