2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
ibtidai

İbtidai Sinif Müəllimlərin İşə Qəbulu testləri- (Ən Yeni)

  • İBTİDAİ
  • Məntiq
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

İBTİDAİ

1.
123 ədədinin  sonuna  hansı rəqəm yazmaq lazımdır ki,alııan ədəd həm 3-ə ,həm də 5-ə  qalıqsız bölünsün ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
“Üzümçülərin” sözündə dörd cür yazılan neçə şəkilçi var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
İsimdən düzələn sifət hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Hansı sıra eyniköklü sözlərdən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
Hansı söz quruluşca düzəltmədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Hansı atalar sözündə əksmənalı sözlər işlənib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. 200 ədədi 3, 7 və 10  ədədləri  ilə  mütənasib olan 3 hissəyə bölünmüşdür. Bu  ədədlərdən  böyüyünü  tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
4(2+x)=x+29   tənliyinin kökünü tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Bunlardan hansı defislə yazılmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Hansı cümlədə feldən düzələn isim işlənib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
Həm əsas, həm də köməkçi nitq hissəsi kimi işlənən sözlər hansı cərgədə verilib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Vurğusu son hecaya düşməyən sözləri müəyyənləşdirin.1. birlik 3. kompleks 5. sonra 2. sanki 4. həvəskar 6. sonsuz
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Həm əsas, həm köməkçi nitq hissəsi kimi işlənə bilən sözü seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
Biri quruluşuna görə fərqlidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
Həm omonim, həm də çoxmənalı söz kimi işlənən sözlər cərgəsini seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Alınma sözlərə xas olan cəhətləri seçin.I. Ön şəkilçi qəbul edən sözlər

II. Bir və ikihecalı fellər

III. Şəxs əvəzlikləri

IV. k-y, q-ğ əvəzlənməsi baş verməyən sözlər
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Hansı sözün tərkibində bir cingiltili, iki kar samit var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Birinin sinonimi yoxdur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Hansı sırada cümlə üzvləri kim? necə? nəyə? nə etdi? suallarına cavab verir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Sözlərdən biri orfoepiya lüğətində məhz bu şəkildə verilib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
“növbə” sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhv fikri seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Sual cümlələrinin biri sual əvəzliyinin köməyi ilə yaranıb.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Quruluşuna görə dördündən biri fərqlidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
“qaçmaq” feli indiki zamanda ikinci şəxsin cəmində necə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Hansı cümlədə keyfiyyət bildirən sifət var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
“Beşguşəli” sözünün tərkibi hansı sxemə uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Hansı cümlədə q-ğ əvəzlənməsi baş verməyib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
Yalnız baş üzvlərdən ibarət cümləni seçin.

A.
B.
C.
D.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
“Hiss” sözünə hansı şəkilçini artırdıqda qoşa samitlərdən biri düşmür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
“Salman baba üçüncü dəfə, özü də bərkdən adımı çağırdı” cümləsində felin şəxsini, zamanını və formasını müəyyən et.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
İki almanın çəkisi 4 pomidorun , 1 almanın çəkisi isə 3 turpun çəkisinə bərabərdir. Tərəzinin sag gözündə 1 alma və 3 turp var. Onun sol gözünə neçə ədəd pomidor qoymaq lazımdır ki, tərəzi tarazlıq vəziyyətində olsun.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Lalə, Sara və Sona dostluq edirlər. Onların hər biri digərlərinə öz şəklini verdi. Paylanan şəkillərin sayının nə qədər olduğunu deyə bilərsinizmi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Qutuda 64 kiçik kub vardı. Beş qardaş belə qərara gəldilər ki, ardıcıl olaraq onların hər biri qutuda qalan bütün kubların yarısını götürəcək. Birinci qardaş qutudakı 64 kubun yarısını, ikincisi qalan kubların yarısını götürdü. Bu qayda ilə proses davam etsə, beşinci qardaş neçə kub götürər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
800 q məhlulda 50 q duz var.240 q məhlulda nə qədər duz var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Üç müxtəlif üçrəqəmli ədədin cəmi 22468-dir. Bu ədədlərdən ən kiçiyi neçə ola bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Bir ədəd digərindən 5 dəfə böyükdür. əgər böyük ədəddən 40 çıxıb, kiçik ədədin üzərinə 120 əlavə etsək, alınan nəticələr bərabər olar. Bu ədədlərin cəmini tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
Hansı sırada eyni hərf müxtəlif səsləri ifadə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
Hansı bənddəki sözlər kar qarşılığı olmayan cingiltili samitlərdən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41. Şokolad və saqqız ikisi bir yerdə 1 manat 10 qəpikdir. Şokolad saqqızdan 1 manat bahadırsa, saqqız neçəyədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Verilmiş sözlər arasında məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı seçin ( sözlərin ardıcıllıqı nəzərə alınmalıdır )

heyvan – şinşila – şuba – geyim
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Verilmiş sözlər arasında məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı seçin. ( sözlərin ardıcıllıqı nəzərə alınmalıdır )

hörümçək – həşərat
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Hərflərinin sırası pozulmuş beş sözdən dördü arasıda məntiqi əlaqə var. Fərqli sözü göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.
A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

METODİKA

51.
“Şəxsiyyətyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
Aşağıdakılardan biri kurikulumun əsas xüsusiyyətlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Verilənlərdən alt – standartın funksiyalarını seçin:1.Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır.
2.Təhsil strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır.
3.Təlimdə inteqrativliyi təmin edir.
4.Bütün növ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir.
5.Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
Fənn kurikulumuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Taksonomiyalar təlim prosesində hansı imkanları yaradır?1.Təlim məqsədlərini düzgün müəyyənləşdirmək.
2. Dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam şəkildə həyata keçirmək.
3. Qoyulmuş məqsədlərə uyğun qiymətləndirmə vasitələrini seçmək.
4. Şagirdlərin fəaliyyətini stimullaşdırmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
Bilik kateqoriyasına aid olanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
Təqdim edilmiş qaydalardan biri iş vərəqlərinə verilən tələblərə uyğun deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Böyük summativ qiymətləndirmənin (BSQ) xüsusiyyətlərini seçin:1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.
2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır.
3. BSQ –nin keçirilmə tarixi fənn müəllimi tərəfindən müəyyən edilir.
4. Yarımilin sonunda keçirilir.
5. BSQ-nin keçirilmə tarixi illik planlaşmada nəzərdə tutulur
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

3.9 12 votes
Məqalənin reytinqi
tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.

4 Şərhlər
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın
nailə

nəticəni bilmək isterdim

sebine

ali tehsilliyem .10 ildirixyisasimdan ibtidai sinifden kenarlasmisam indi men hansi 9ixyisasdan kenarlasmisam.hansi fenden imtahan verme liyemj

nailə

cavabı