Niyə saytdakı testlərə abunə olmalıyam?! CAVAB: Saytda olan suallardan MİQ və SERTİFİKASİYA imtahanlarında dəfələrlə istifadə olunmuşdur. Sınaqlara qoşulmaqla imtahan nəticənizi sığortalaya bilərsiniz, seçim sizin əlinizdədir! Watsap qrupuna qoşulmaq üçün klik edin!

Diaqnostik Qiymətləndirməibtidai

İbtidai Sinif müəllimləri üçün – Diaqnostik Qiymətləndirmə C

  • RİYAZİYYAT
  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

RİYAZİYYAT

1. 678 ədədinin yüzlüklər mərtəbəsindəki rəqəmin mərtəbə qiymətindən 257 çıxdıqda neçə alınar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Məchul ədədi 9-a vursaq, hasil 215 və 35 ədədlərinin fərqinə bərabər olar. Məchul ədədi tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
27 ilə 4 – ün hasilindən 99 ilə 3 – ün qismətini çıxın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Yüzlük mərtəbə vahidlərinin sayı 5 olan ən kiçik üçrəqəmli tək ədədlə bu ədəddən 3 dəfə kiçik olan ədədin cəmi neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
528 ədədinin onluqlarını 9 vahid artırıb, təkliklərini 5 vahid azaltdıqda neçə alınar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
110 km/saat, digərinin sürəti isə 120 km/saat-dır. 3 saatdan sonra bu avtomobillər arasındakı məsafə neçə kilometr olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
12 işçinin 15 gündə gördüyü işi 20 işçi neçə gündə görər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Tənliyi həll edin: x+512 = 50•83
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. 5867 ədədini yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda hansı ədəd alınar ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
4603 ədədini onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda alınan ədəd haqqında yazılmış fikirlərdən hansı doğru deyil ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
26-dan sonra gələn üç ardıcıl cüt ədədin cəmi rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik üçrəqəmli ədəddən neçə vahid azdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
9; 8; 0; 7; 6 rəqəmlərindən bir dəfə istifadə etməklə yazılan ən böyük və ən kiçik beşrəqəmli cüt ədədlərin cəmi neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
İki ədədin fərqi 3200 – dir. Azalanı 450 vahid, çıxılanı isə 250 vahid artırsaq, fərq neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Televizorun qiyməti avtomobilin qiymətini göstərən ədədin yüzlüklər mərtəbəsindəki rəqəmin qiymətindən 2 dəfə çoxdur. Avtombilin qiyməti qırx beş min altı yüz manatdırsa, televizorun qiyməti neçə manatdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Üç yeşikdə 69 kq alma var. Yeşiklərin hər birində olan almanın kütləsi müxtəlif olmaqla 20 kq-dan çox, 30 kq-dan azdır. Ən çox alma üçüncü yeşikdədir. Üçüncü yeşikdə ən çoxu nə qədər alma ola bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Nəzakət 132 səhifəlik kitabı hər sonrakı gün əvvəlkindən 12 səhifə çox olmaqla 3 günə oxudu. Nəzakət ikinci gün neçə səhifə oxudu?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

20.
Yazılışlardan hansı doğrudur ? Eyni hərflər eyni rəqəmləri göstərir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
Hansı cümlədə “aslan” sözü böyük hərflə yazılmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. “Qardaş” sözünün əvvəlinə hansı sözü əlavə etsək, mürəkkəb söz alınar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Əksmənalı sözləri seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
Hansı söz səhv yazılıb?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Hansı sözdə səslərin sayı hərflərin sayından çoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Alov torpaq səngəri keçə bilmədi” cümləsində işlənmiş söz birləşməsini göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Aşağıdakılardan hansında inkar şəkilçisi işlənib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
Hansı sıradakı sözlərin hamısı düz yazılıb?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
Cümlələrin birində zərf işlənmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
Biri omonim deyil.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
Mürəkkəb cümlə hansı bənddə verilib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Vaqif onları ad gününə dəvət etdi- cümləsində əvəzlik hansı cümlə üzvünün yerində işlənib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Omonimlərdən ibarət cərgəni seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Hansı sırada cümlə üzvləri kim? necə? nəyə? nə etdi? suallarına cavab verir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Sual cümlələrinin biri sual əvəzliyinin köməyi ilə yaranıb.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Quruluşuna görə dördündən biri fərqlidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
Hansı cümlədə keyfiyyət bildirən sifət var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
“Beşguşəli” sözünün tərkibi hansı sxemə uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
Yalnız baş üzvlərdən ibarət cümləni seçin.

A.
B.
C.
D.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. “Salman baba üçüncü dəfə, özü də bərkdən adımı çağırdı”cümləsində felin şəxsini, zamanını və formasını müəyyən et.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

METODİKA

41.
“Şagirdyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?1. Qiymətləndirmə növləri və üsulları 2. Mövzülar 3. Məzmun (fənnin məqsədi, məzmun xətti, standartlar, alt-standartlar) 4. Həftəlik dərs saatlarının miqdarı 5. Təlim strategiyaları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Kurikulumun xüsusiyyətlərini göstərin.1. Şəxsiyyətyönümlü
2. Nəticəyönümlü
3. Təklifyönümlü
4. İnteqrativlik
5. Tələbyönümlü
6. Fənyönümlü
7. Bilikyönümlü
8. Müəllimyönümlü
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?1. Məzmun standartları dərsin məqsədlərinin ifadə formalarından biridir.
2. Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar şəklində ifadə olunur.
3. Sinifdən sinfə keçdikcə alt – standartlar dəyişir.
4. Hər sinif üzrə məzmun xətləri dəyişmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
Bir alt-standartı reallaşdırmaq üçün neçə təlim nəticəsi müəyyənləşdirmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Tərbiyə sisteminin komponentlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olanları göstərin:1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Perspektiv planlaşdırmaya hansı daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Aşağıda sadalananlardan hansı didaktik prinsip deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması 2. Qiymətləndirmə növləri 3. İş formaları 4. Təlimin nəticələri 5. Məzmun standartları 6. Üsullar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.
Fasilitasiya nəyə əsaslanır? Biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
“Venn diaqramı”dan nə məqsədlə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Təlim zamanı üsullar seçilərkən nəyi nəzərə almaq lazımdır?1. Şagirdlərin yaş səviyyəsini 2. Mövzunu 3. Ümumi təlim nəticələrini 4. Dərsin hansı mərhələsində istifadə olunacağını 5. Dərsin gözlənilən təlim nəticələrini
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
Biri tədris resursuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
“Portfolio” nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Kiçik summativ qiymətləndirmənin (KSQ) xüsusiyyətlərini seçin:1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir. 2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır. 3. KSQ bir dərs ərzində keçirilir. 4. Yarımilin sonunda keçirilir. 5. Yarımillik qiymətə təsir etmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Biri fəal (interaktiv) təlimin mərhələsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.