2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
Azərbaycan DiliDiaqnostik Qiymətləndirmə

Azərbaycan dili və Ədəbiyyat müəllimləri üçün Diaqnostik Qiymətləndirmə

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • ƏDƏBİYYAT
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Hansı sözlərin orfoepiyası düzdür.1. [fəntgir]
2. [hanbal]
3. [arkestr]
4. [bayraxdar]
5. [teatır]
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Hansı? sualına cavab verən sayın növünü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Hansı cümlələrdə məchul növ fel işlənib?1. Ətrafa şəfəq saçıldı.
2. Bu mahnı çox sevilirdi.
3. Bu söhbətdən sonra o, çox kədərləndi.
4. İşdən sonra çox yorulmuşdu.
5. Yaz gəlir, torpaq bellənir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Söz birləşməsi nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
“Etiket” termini ilə paralel olaraq işlədilir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Antonim sözlər cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Əvəzliklər hansı nitq hissələrinin yerində işlənmişdir?Mən meydan əriyəm, sən də bir kişi.Mərdliklə seçilir hər mərdin işi.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Hansı cərgədəki sözlərin leksik mənası yoxdur və suala cavab vermir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Uyğunluğu müəyyən edin.I. Vurğu üçüncü hecaya düşür.
II. Vurğu ikinci hecaya düşür.
III. Vurğu birinci hecaya düşür.

1. Antarktida, dekorasiya
2. Arktika, missiya
3. iyul,iyun
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Anadan belə laqeyd danışmazlar” cümləsi …

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Budaq cümləsi baş cümlədən əvvəl gələn tabeli mürəkkəb cümləni göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. İntonasiya ilə bağlanmış tabeli mürəkkəb cümlələrdən biri tamamlıq budaq cümləlidir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Vasitəli nitqli cümlələri müəyyən edin:1. “Görünür, mehriban ailədir”, -deyə Firudin düşündü.
2. Ənvər təşəkkür edərək bildirdi ki, onun üçün bu gündən əziz gün olmayıb.
3. “Ətiacıdır, araqarışdırandır, çox pis adamdır”,-deyə Xavər öz-özünə düşündü.
4. Babası deyərdi ki, o, nəvəsini oğlundan çox istəyir.
5. Şübhəsiz ki, səndən yaxşı musiqiçi olacaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. “İgid” sözünün leksik təhlilindəki səhvi göstərin
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
III növ təyini söz birləşməsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Namizədlik işi” birləşməsinin I tərəfinin fonetik təhlilinə aid hansı fikirlər səhvdir?

1. Vurğusu və uzun saiti fərqli hecadadır.
2. Yazılışı və tələffüzü arasında
3 fərqli məqam var.
3. Samitlərdən ikisi kardır.
4. Sözdə qarşılıq təşkil edən samit cütlük işlənmişdir.
5. Tələffüz şəkli [na:mizətdix`]şəklindədir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Verilmiş cümlələrin hansında zərf yoxdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Bu cümlədə hansı normalar pozulub?“Münsiflər heyəti bu gənc müğənnini gələcəyin böyük muğam ifaçısı ampulasında görmürdülər”.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Fikirlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Hansı cümlələrdə isim işlənməmişdir.1. Gecə keçir, səhər açılırdı.
2.Bildiklərini dönə-dönə təkrar et.
3. Oralarda yaşamaq çətinləşmişdi.
4. Böyük dura-dura kiçik danışmaz.
5. Hər tərəf başdan-başa gül-çiçəklə bəzənmişdi.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

ƏDƏBİYYAT

21.
«Qaranquş» əsəri hansı janrda yazılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Verilənlərdən biri məhəbbət dastanıdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. “Düratın itməyi” qolunda Koroğlu Qara xana özünü kim olaraq təqdim edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
Azərbaycan ədəbiyyatında ilk komediya hansı əsərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Aşağıdakı sənətkarlardan birinin yaradıcılığı ədəbi tənqidçilər tərəfindən səkkizinci «Qarabağnamə» hesab olunur:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. C.Novruz əsərlərinin hansında xalqımızın Qarabağ dərdini qələmə almışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Hansı fikir doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Elə ki Rum şahı taxta oturdu,Dünyaya mum kimi bir naxış vurdu.Bütün ölkələrə ədli səs saldı,Rum taxtı onunla yeni rəng aldı.Verilmiş misralar hansı əsərdəndir və bu əsərin müəllifi kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. “Sən zalımsan, zülmkarsan! Ancaq beləsi yaradanı kəsə bilər.Onu bil ki, onun yaratdıqları intiqamı səndə qoymayacaq, onların arasında rahat nəfəs ala bilməyəcəksən, kef- işrət məclisləri qura bilməyəcəksən. O binalar sənin deyil, mənimdir. Onlar səni qəbir kimi sıxacaq”.Verilmiş mətn parçası hansı əsərdən götürülmüşdür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi haqqında verilənlərdən biri doğrudur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
«Azad» hekayəsi mövzu və ideyasına görə hansı əsərlə səsləşir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Məhsəti Gəncəvinin yaradıcılığı ilə bağlı səhv fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
«İstiarə» sözünün mənası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. M.Arazın Cənub həsrəti ilə əlaqədar yazdığı şeirləri göstərin.1. «Körpünün həsrəti»  2.«Araz üstündə çinar gördüm»

3.«Yanın, işıqlarım»    4.«Araz yadıma düşüb» 5. «Araz çayı»
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Şifahi ədəbiyyatı yazılı ədəbiyyatdan fərqləndirən cəhətləri seçin.1. şifahi şəkildə yaranması və yayılması2. müəllifin bəlli olması3. çoxvariantlı olması4. yarandığı dövrün dil-üslub xüsusiyyətlərini qoruyub saxlaması5. bütövlükdə xalqın ümumi yaradıcılığının məhsulu olması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Nəsiminin həyatı və yaradıcılığı ilə bağlı verilən fikirlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
Verilmiş şeirdə işlənmişdir: Gül xəcalətdən qızarıb şərmsar oldu yenə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. N.Gəncəvinin “Yaralı bir uşağın dastanı” mənzum hekayəsində şair ikinci uşağın düşüncəsini və hərəkətini nə adlandırır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. M.İbrahimovun “Pərvanə” əsəri ilə İ.Şıxlının “Dəli Kür”əsəri üçün ortaq cəhət ola bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
S.Ə.Şirvaninin yaradıcılığı ilə bağlı fikrilərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

METODİKA

41.
“Şagirdyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?1. Qiymətləndirmə növləri və üsulları 2. Mövzülar 3. Məzmun (fənnin məqsədi, məzmun xətti, standartlar, alt-standartlar) 4. Həftəlik dərs saatlarının miqdarı 5. Təlim strategiyaları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Kurikulumun xüsusiyyətlərini göstərin.1. Şəxsiyyətyönümlü
2. Nəticəyönümlü
3. Təklifyönümlü
4. İnteqrativlik
5. Tələbyönümlü
6. Fənyönümlü
7. Bilikyönümlü
8. Müəllimyönümlü
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?1. Məzmun standartları dərsin məqsədlərinin ifadə formalarından biridir.
2. Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar şəklində ifadə olunur.
3. Sinifdən sinfə keçdikcə alt – standartlar dəyişir.
4. Hər sinif üzrə məzmun xətləri dəyişmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
Bir alt-standartı reallaşdırmaq üçün neçə təlim nəticəsi müəyyənləşdirmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Tərbiyə sisteminin komponentlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olanları göstərin:1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Perspektiv planlaşdırmaya hansı daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Aşağıda sadalananlardan hansı didaktik prinsip deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması 2. Qiymətləndirmə növləri 3. İş formaları 4. Təlimin nəticələri 5. Məzmun standartları 6. Üsullar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.
Fasilitasiya nəyə əsaslanır? Biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
“Venn diaqramı”dan nə məqsədlə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Təlim zamanı üsullar seçilərkən nəyi nəzərə almaq lazımdır?1. Şagirdlərin yaş səviyyəsini 2. Mövzunu 3. Ümumi təlim nəticələrini 4. Dərsin hansı mərhələsində istifadə olunacağını 5. Dərsin gözlənilən təlim nəticələrini
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
Biri tədris resursuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
“Portfolio” nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Kiçik summativ qiymətləndirmənin (KSQ) xüsusiyyətlərini seçin:1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir. 2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır. 3. KSQ bir dərs ərzində keçirilir. 4. Yarımilin sonunda keçirilir. 5. Yarımillik qiymətə təsir etmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Biri fəal (interaktiv) təlimin mərhələsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.