Coğrafiya – Olimpiada suaları (11 sinif)

1.
A.
B.
C.
D.
E.
2.
A.
B.
C.
D.
E.
3. Temperaturu 30ºC, nisbi rütubətliyi 80% olan 1 m3 hava 20ºC-yə qədər, temperaturu 10ºC, nisbi rütubətliyi 70% olan 1 m3 hava 0ºC-yə qədər soyudularsa, hər iki halda ayrılan su buxarının cəmini qramlarla hesablayın.
A.
B.
C.
D.
E.
4. Brazilia və Buenos-Ayres şəhərlərini fərqləndirən xüsusiyyətlər:1. Buenos-Ayres şəhərində Günəş zenitdə olur
2. Yerli vaxt Brazilia şəhərində BuenosAyres şəhərinə nisbətən irəlidir
3. Yayda gündüzlər Buenos-Ayres şəhərində daha qısa olur
4. Qışda gecələr Brazilia şəhərində daha qısa olur
5. Buenos-Ayres paytaxt kimi ölkənin ən böyük şəhəridir
6. Yayda gündüzlər Brazilia şəhərində daha uzun olur
A.
B.
C.
D.
E.
5.
A.
B.
C.
D.
E.
6. Sxemə əsasən günəş şüalarının üfüqdə minimum 60º bucaq altında düşdüyü A və Bməntəqələri arasındakı məsafə böyük miqyaslı qlobus üzərində (1:30 000 000) neçə sm olar?
A.
B.
C.
D.
E.
7. 50º şimal enliyi, 30º şərq uzunluğunda yerləşən düzənliyin səthinin şimala meyli 18,5º-dir. Yay gündönümündə bu düzənliyin mərkəzində günorta günəş şüalarının düşmə bucağını hesablayın.
A.
B.
C.
D.
E.
8. Dəniz səviyyəsindən 1400 m yüksəklikdə havanın temperaturu 21ºC olarsa, qar xəttinin hansı hündürlükdə yerləşdiyini hesablayın və yüksəkliyin hansı enlik üçün səciyyəvi olduğunu müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.
9. İyun-avqust (I) və dekabr-fevral (II) aylarının rütubətli olduğu müvafiq ərazilər:
A.
B.
C.
D.
E.
10.
A.
B.
C.
D.
E.
11.
A.
B.
C.
D.
E.
12.
A.
B.
C.
D.
E.
13. Verilən əlamətlərə müvafiq gələn ölkələr:I. Boksit hasilatıII. Alüminium istehsalıIII. Həm boksit hasilatı, həm alüminium istehsalı
A.
B.
C.
D.
E.
14.
A.
B.
C.
D.
E.
15. Yer kürəsində səhralaşma problemini yaradan əsas səbəblər:
A.
B.
C.
D.
E.
16. Xəritədə verilən ölkələrə uyğun əlamətləri müəyyən edin:a. sənayenin çoxmərkəzli olması, EHM, AES-lər və kosmik tədqiqatlar üçün avadanlıqlar istehsalı ilə seçilir
b. geniş quru sahəsi kontinental iqlimin yaranmasına səbəb olur
c. zəif yanacaqenerji bazası təsərrüfatın inkişafına mane olur
d. əhalinin mürəkkəb milli-etnik və dini tərkibi ilə fərqlənir
e. urbanizasiya səviyyəsi yüksəkdir, əhali roman dil qrupuna aiddir
A.
B.
C.
D.
E.
17. Yeni sənaye ölkələri üçün səciyyəvi olan əlamətləri müəyyən edin:1. Kənardan cəlb edilən kadrlar sənayenin inkişafına kömək edir.2. Yerli ehtiyatlardan geniş istifadə ilə yanaşı, digər ölkələrdən də xeyli xammal alırlar3. Elmin və təhsilin inkişafına ayrılan vəsaitin miqdarı nisbətən çoxdur4. Material və enerji tutumlu sahələr çox yüksək inkişaf etmişdir5. Əlverişli İCM-ə malikdirlər, elmtutumlu məhsulların ixracında fərqlənirlər6. Xidmət sahələrində çalışanların payı nisbətən azdır
A.
B.
C.
D.
E.
18.
A.
B.
C.
D.
E.
19.
A.
B.
C.
D.
E.
20.
A.
B.
C.
D.
E.
21.
A.
B.
C.
D.
E.
22. Dəmir yolu xətləri üzərində yerləşən (I) və yerləşməyən (II) şəhərləri uyğun olaraq müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.
23. 1 litr neftin yanmasından 10500 kkal istilik alınır. Neçə litr neft 8 kq şərti yanacağa bərabərdir:
A.
B.
C.
D.
E.
24.
A.
B.
C.
D.
E.
25. Küdrü Şirvan fiziki-coğrafi rayonunda yayılan torpaq (I) və iqlim (II) tipləri:
A.
B.
C.
D.
E.