2024-cü ildə RİYAZİYYAT, İNGİLİS DİLİ, RUS DİLİALMAN DİLİ və FRANSIZ DİLİ ÜZRƏ sertifikasiya imtahanları keçiriləcəkdir!

Saytdakı testləri etməklə imtahana hazırlığınızı artıra bilərsiniz. İmtahanlarda dəfələrlə saytdakı suallardan istifadə olunmuşdur!
CoğrafiyaDiaqnostik Qiymətləndirmə

Coğrafiya müəllimləri üçün Diaqnostik Qiymətləndirmə-C

  • COĞRAFİYA
  • METODİKA
 

Sual 1 - 60

COĞRAFİYA

1.
Monqoloid irqinə aid xüsusiyyətlər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Nə üçün okean canlılarının çox hissəsi su səthinə yaxın yerlərdə yaşayır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
Azərbaycanın ən böyük su anbarı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Meteorit nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Hansı planetin peyki yoxdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Zəlzələ nəticəsində əmələ gəlmiş göl:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Yer haqqında ilk coğrafi təsəvvürlər hansı xalqlara məxsusdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. 90 azimut üfüqün hansı cəhətinə uyğun gəlir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Azərbaycanda nə qədər əhali yaşayır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
İlk dünya səyahəti neçənci illərdə yerinə yetirilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
Qeyzer nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Miqyası 1:5000000 olan xəritədə uzunluğu 4sm olan şose yolunun həqiqi uzunluğunu hesablayın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Canlılar yaşayan təbəqə necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Körfəzləri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
Avstraliyaının şərq hissəsində dağların yerləşməsi əlaqədardır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
And dağlarının hündür hissələrində olan dağ çəmənləri adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Pamir dağlarını tədqiq etmiş səyyah:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Hansı fiziki coğrafi rayonda meşə qurşağı yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Seysmik cəhətdən daha fəal fiziki-coğrafi rayon:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Böyük Qafqaz təbii vilayətində yerləşən qoruqlar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
Şimali Xəzərdə suyun duzluluğunun az olması əlaqədardır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Azərbaycanın daha az rütubətliliyə malik olan əraziləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Qobustan, Ceyrançöl-Acınohur və Naxçıvanın Arazboyu əraziləri üçün səciyyəvi relyef formaları:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
Landşaftların azonallığı müşahidə olunur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Avstraliyada dağınıq kənd yaşayış formasının üstünlüyünün səbəbi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Cənubi Avropanın beynəlxalq turizm mərkəzinə çevrilməsinin əsas səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Unitar dövlət nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
Yaşlı əhalinin nisbətən çox olduğu ölkələr qrupu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Sahilləri daha çox dəniz suları ilə yuyulan yarımadalar:

1. Skandinaviya 2. Mangistau 3. Kiçik Asiya 4. Labrador 5. Appenin 6. Priney
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
Balıq və digər dəniz məhsullarını marikultur təsərrüfatlarda yetişdirən ölkələr

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
Peru çökəkliyi (çuxuru) hansı okeanda yerləşir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Böyük Qafqaz dağlarına aid olan əsas xüsusiyyətlər:1. torpaq, bitki və heyvanat aləminin hündürlük qurşaqlığı üzrə dəyişməsi
2. hertsin dağəmələgəlmə mərhələsində yaranması
3. respublikamıza daxil olan hava kütlələrinin qarşısını kəsməsi
4. əsasən Alp qırışığı mərhələsində formalaşması
5. maqmatik süxurların geniş yayılması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Arid-denudasion relyef formalarının geniş yayıldığı təbii zona:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Yaz gecə-gündüz bərabərliyi zamanı günorta vaxtı günəş şüalarının şimal yarım kürəsinə 70 və cənub yarımkürəsinə 40 bucaq altında düşdüyü enliklər arasında dərəcə fərqi:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Təyyarə 4000 m mütləq hündürlükdən uçur. Bu hündürlükdəki atmosfer təzyiqini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Türkiyə iqtisadiyyatında yüngül sənayenin aparıcı rol oynamasının səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
Əhalisinin bir hissəsinin ənənəvi olaraq buddizmə sitayiş etdiyi türk dövlət qurumu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
KapPont dağlarının yerləşdiyi müvafiq ölkələr:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
Türk xalqlarından hansılar xristian dininə mənsubdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. XIX saat qurşağının orta meridianından 5 dərəcə qərbdə yerləşən A məntəqəsi iləBakı şəhəri arasındakı yerli vaxt fərqini müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

METODİKA

41.
“Şəxsiyyətyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.
Aşağıdakılardan biri kurikulumun əsas xüsusiyyətlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Verilənlərdən alt – standartın funksiyalarını seçin:1.Təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olunması üçün etibarlı zəmin yaradır.
2.Təhsil strategiyalarının düzgün seçilməsində mühüm rol oynayır.
3.Təlimdə inteqrativliyi təmin edir.
4.Bütün növ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir.
5.Təlimin məzmununun davamlı inkişafını təmin edir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.
Fənn kurikulumuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Taksonomiyalar təlim prosesində hansı imkanları yaradır?1.Təlim məqsədlərini düzgün müəyyənləşdirmək.
2. Dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam şəkildə həyata keçirmək.
3. Qoyulmuş məqsədlərə uyğun qiymətləndirmə vasitələrini seçmək.
4. Şagirdlərin fəaliyyətini stimullaşdırmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Bilik kateqoriyasına aid olanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47.
Müəllimin vəzifələrinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olmayanları göstərin:1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.
Perspektiv planlaşdırmaya aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.
Problem situasiyanın yaradılması zamanı buraxılan səhvi göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
Variantlardan biri fəal (interaktiv) təlimin xüsusiyyəti deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
Təqdim edilmiş qaydalardan biri iş vərəqlərinə verilən tələblərə uyğun deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
Refleksiya mərhələsi nəyə xidmət edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Nəyə görə motivasiya düşündürücü və məqsədəuyğun olmalıdır?1. Tədqiqatı dərsin nəticələrinə istiqamətləndirir.
2. 45 dəqiqə ərzində dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır.
3. Dərsi maraqlı edir, dərs vaxtında qurtarır.
4. Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Böyük summativ qiymətləndirmənin (BSQ) xüsusiyyətlərini seçin:1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.
2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır.
3. BSQ –nin keçirilmə tarixi fənn müəllimi tərəfindən müəyyən edilir.
4. Yarımilin sonunda keçirilir.
5. BSQ-nin keçirilmə tarixi illik planlaşmada nəzərdə tutulur
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
Məktəbdaxili qiymətləndirmənin növləri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Biri fasilitasiya qaydalarına aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

0 0 votes
Məqalənin reytinqi
tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.

3 Şərhlər
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın