Niyə saytdakı testlərə abunə olmalıyam?! CAVAB: Saytda olan suallardan MİQ və SERTİFİKASİYA imtahanlarında dəfələrlə istifadə olunmuşdur. Sınaqlara qoşulmaqla imtahan nəticənizi sığortalaya bilərsiniz, seçim sizin əlinizdədir! Watsap qrupuna qoşulmaq üçün klik edin!

Buraxılış imtahanları

Şagirdlərin Buraxılış İmtahanı üzrə 100 Sual

Şagirdlər üçün buraxılış imtahanı üzrə Azərbaycan Dili fənnindən 100 sualdan ibarət sınaq imatahanı.

1. Verilən sözlər içərisində hansı sözün sinonimi var?

tənəzzül, lakonik, fayda, sevinc
2. Səhv yazılmış mürəkkəb isim hansıdır?
3. Hansı cümlədə qeyri-müəyyən miqdar sayı isimləşmişdir?
4. Hansı cümlədə əvəzlik sifətin yerində işlənmişdir?
5. Hansı cümlədə əvəzlikdən sonra vergül olmalıdır?
6.  

 
7. Hansı sözün kökü feildir?
8. Hnası cümlədə inakrlıq bildirən qeyri-müəyyən əvəzlik var?
9. Heç bir mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etməyən sual əvəzliyi:
10. Hansı cümlədə morfoloji üsulla yaranan çoxaltma dərəcəli sifət isimləşdir?
11. Hansı cümlədə köməkçi nitq hissəsi işənmişdir?
12. Cümlələrdən biri quruluşuna görə fərlənir:
13. Nümunədəki fərqləndirilmiş sözlərin ardıcıl olaraq ismin hansı hallarına aid olduğunu müəyyənləşdirin.

Nə olur, bir yeni işıq ver bizə,

Bizim kor yaranmış gözlərimizə.

Qoyma ki, yerlərdə sürünsün bəşər,

Dünyada qalmasın nə pislik, nə şər.

1.Adlıq 2. Yiyəlik 3. Yönlük
4.Təsirlik 5. Yerlik 6. Çıxışlıq
14. Verilən sxemdə hansı məna əlaqəsi uyğun gəlir?

Sadə cümlə+ancaq+sadə cümlə=mürəkkəb cümlə
15. Verilən sxemə hansı məna əlaqəsi uyğun gəlir?

Ya+sadə cümlə+ya da+sadə cümlə=mürəkkəb cümlə
16. Hans cümlədəki hadisələr eyni zamanda baş verir?
17. Hansı bağlayıcı tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bağlanmır?
18. Tabesiz mürəkkəb cümlə haqqında hansı fiki düzdür?
19. Sadə fellər cərgəsini göstərin
20. Sonundakı cingiltili samiti kar qarşılığı ilə əvəz etdikdə mənası dəyişən sözlər cərgəsini müəyyənləşdirin
21. Sadə say hansıdır?
22. Mübtədası sifətlə ifadə olunan cümlədir:
23. Hansı cümlədə sadə zərf var?
24. Biri vacib şəklində olan feildir:
25. Keçmiş zaman feili sifət şəkilçisi hansıdır?
26. İsim düzəldən şəkilçilər hansıdır?
27. Yanaşma əlaqəsi hansı nümunədədir?
28. Asılı tərəfi sifətlə ifadə olunmayan I növ təyini söz birləşməsini göstərin.
29. “ İnsanın ürəyindən nə keçirsə, o gizlində qalmamalıdır ” cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növündə işlənmişdir?
30. Omonimlərdən hansı həm isim, həm də sifət ola bilər?
31. Birində cəm şəkilçisi fərqli tələffüz edilir:
32. Çöldə kimsə astadan onu səsləyirdi” cümləsində əvəzliyin hansı məna növləri işlənib?
33. Məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növünə aid etmək olmaz:
34. Sözlərdən birində bir leksik və bir qrammatik şəkilçi var:
35. Xitaba aid edilmiş fikirlərdən biri səhvdir:
36. Bu əhvalatın tarixi çox çəkməz” cümləsinin morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.
37. Mürgülü quşları oyadan cavan kim idi?” cümləsində təyin nə ilə ifadə olunmuşdur?
38. Qalib kimdirsə, haqq odur” cümləsi budaq cümlənin hansı növünə aiddir?
39. Mənsubiyyət şəkilçili sözün iştirakı ilə düzəlmiş mürəkkəb sifəti göstərin
40. Hansı cümlədə “o” əvəzliyindən sonra vergül qoyulmalıdır?
41. Omonim frazeoloji birləşmələr hansı bənddədir?
42. Hansı sözlərə saitlə başlayan şəkilçi artırdıqda “q” “ğ” – ya, “k” “y” – ya keçmir?
43. Bəndlərin birindəki sözlərdə incə saitlərin hamısı işlənib:
44. “Qapaq” sözünün fonetik təhlilindəki səhvi göstərin.
45. Sinonimlər:
46. Biri mürəkkəb söz deyil:
47. Hansı sözlərin tərkibində -dır leksik şəkilçisi vardır?
1. çoxaldır 2. ruhlandır 3. pozmuşdur
4. azaldır 5. canlandır 6. qızardır
48. Sifətdən düzələn ismi göstərin.
49. Hansı fikir səhvdir?
50. Feldən düzələn sifəti göstərin.
51. Müəyyən miqdar saylarından ibarət cərgəni göstərin.
52. Əvəzliklərdən biri mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənə bilməz:
53. Əvəzliklərdən biri məna növünə görə digərlərindən fərqlənir:
54. Felin arzu şəkli hansı şəkilçi ilə düzəlir?
55. Biri zərf deyil:
56. Biri quruluşca sadə bağlayı¬cılardan ibarətdir:
57. “Yaxınlaşdırmışdımsa” felinin morfoloji təhlilindəki səhvi müəyyənləşdirin
58. Nümunələrdən biri söz birləşməsi deyil:
59. Birində yanaşma əlaqəsi vardır?
60. Əmr cümləsinin qrammatik göstəricisi nədir?
61. Cümlədə isimlə ifadə olunmuş üzvlərin əlamətini bildirir:
62. “Qızım, Cəmalə, çox narahat olma” cümləsində əlavə aiddir:
63. Güman və şübhə bildirən ara sözlər cərgəsini göstərin.
64. “Kənddə axşamüstü at kişnərtisi, mal-qara səsi ətrafa yayılır, hər evin qapısında samovar tüstülənirdi” tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərkib hissələri arasında hansı məna əlaqələsi vardır?
65. “Elələri də olur ki, səhvini başa düşmür” tabeli mürəkkəb cümləsinin tərkibin¬dəki budaq cümlənin növünü müəyyənləşdirin.
66.  

 

 

 

 

 
67. Fəal danışıq üzvlərini seçin.

1. dil    2. ağız boşluğu 3. dodaqlar    4. nəfəs borusu     5. səs telləri
68. Tələffüzündə iki fərqli məqam olan söz hansıdır?
69. Yazılışı səhv olan söz hansıdır?
70. “Hoppanmaq” sözünün fonetik təhlilindəki səhvi tapın.

1. Deyilişi ilə yazılışı arasında üç fərqli məqam var.
2. Üçhecalı sözdür, vurğu ikinci hecaya düşür.
3. Ahəng qanununa tabedir.
4. q samiti cingiltilidir, kar qarşılığı k samitidir.
5. Bir dodaqlanan, iki dodaqlanmayan sait səs vardır.
6. Sözdə iki p samiti işlənmişdir.
71. Birinci tərəfi cingiltili tələffüz olunan söz birləşməsini göstərin.
72. Biri feildir:
73. Məcazi mənada işlənmiş birləşmə hansıdır?
74. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın. us, tanıq, çarıq, damu, …
75. Həm ümumişlək, həm də termin kimi işlənə bilən sözlər cərgəsini seçin.
76. Dilimizin daxili imkanları hesabına yaranmış yeni sözlər:
77. Uyğunsuzluğu seçin.
78. Morfoloji yolla yaranmış sözü seçin.
79. Başlanğıc formada verilmiş söz hansıdır?
80. Sadə ismi göstərin:
81. Hansı cümlədə “kitab” sözü həm mənsubiyyət, həm də hal şəkilçisi qəbul etmişdir?
82. Frazeloji birləşmənin mənası səhv verilib
83. Həm mənsubiyyətə görə dəyişərkən, həm də hallanarkən son saitini itirən sözləri seçin.
84. Çoxaltma dərəcəsində olan sifəti tapın.
85. Çoxaltma dərəcəsində verilmiş sifət olan cümlə:
86. Feildən həm isim, həm də sifət düzəldən omonim şəkilçiləri seçin.
87. Sayla sifətin oxşar cəhəti kimi verilə bilməz
88. Əsl mürəkkəb saylar cərgəsi hansıdır?
89. Qeyri-müəyyən miqdar sayı işlənmiş cümləni tapın.
90. Kəmiyyət fərqi yaradan numerativ sözlər seçin
91. Həm ismi, həm də sifəti əvəz edən əvəzliklər hansıdır?
92. Cümlələrdən birində birgəlik qoşması (tələffüz şəklində) işlənib
93. Cümlə üzvlərinin əlavəsi haqqında biri doğrudur:
94. Qalib kimdirsə, haqq odur” cümləsi budaq cümlənin hansı növünə aiddir?
95. Tabeli mürəkkəb cümlə hansıdır?
96. Mürəkkəb cümlənin hər iki növü üçün ortaq əlamət hansıdır?
97. Yer budaq cümləsini göstər
98. Yer budaq cümləsi haqqında aşağıdakılardan biri səhvdir:
99. Başqasının nitqinin eynilə deyil, öz sözümüzlə - dəyişdirilmiş şəkildə verilməsinə nə deyilir?
100. Komandir qışqırdı: « Dayanın, ora minalanıb! » Cümlə hansı sxemə uyğun gəlir?

 

3.1 10 votes
İmtahan reytinqi
tehsilim.info

tehsilim.info

Yeni çərçivə proqramına uyğun olaraq MİQ və Sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış bu sınaq imtahanları sizə yüksək bal toplamağınız üçün əvəzsiz bir vasitədir. Sınaq imtahanı yeni qaydalara uyğun hazırlanmışdır.

4 Şərhlər
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
Bütün şərhlərə baxın
Nihat

Səhvləriniz var bəzilərində

culya

coox gozel suallar var

Ayan

Salam. Mən sizin bu sayta yerləşdirilən Buraxılış imtahını işləyərək Azərbaycan dilindən öz bilik bacarıqlarımı yoxladım. Bu testi bura yerləşdirdiyiniz üçün sizə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Mən və mənim kimi buraxılış imtahan verənlər üçün bu böyük bir motivasiya və dəstəkdir.

İsmət Abdullayev

Çox səfləriniz var xahiş nəzərdən keçirdin.